בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הכנסה זקופה - imputed income, notional income

ערכה של הטבה בשווה כסף שקיבל העובד ממעבידו, וערכה של הפרשה חייבת במס, כפי שהם נזקפים כחלק מהכנסתו של העובד לשם חישוב מס הכנסה לעובד.