בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

היטל השוואה -

היטל המוטל מכוח חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994, על עובדי שטחים ומעסיקיהם, וגובהו שווה "להפרש שבין דמי ביטוח לאומי שהיו משתלמים לגבי אותו עובד לפי חוק הביטוח הלאומי אילו היה תושב ישראל, לבין דמי הביטוח המשתלמים לגביו לפי חוק הביטוח הלאומי".