בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הטבות קבועות - defined benefits

תוכנית ביטוח פנסיוני שמבטיחה לעובד הטבות קבועות מראש לתקופה שבה יהיה פנסיונר, לכל אורכה של תקופה זו. גובה הפנסיה החודשית תלוי בשכר המבוטח ובתקופת הביטוח, אך אינו תלוי בתוצאותיה העסקיות של קרן הפנסיה, כפי שהן נובעות מהרווחים שצברה על החיסכון בה (אף שלרווחים אלה משמעות גדולה, שהרי מדובר בתקופת חיסכון שעשויה להגיע לארבעים שנה). קרן המנוהלת בדרך זו קרויה "קרן זכויות" (rights fund). 

עמידה של הקרן בהתחייבויותיה מותנית בקיומה של "רשת ביטחון", שתאפשר לקרן לעמוד בהתחייבויות אלה גם אם רווחיה על השקעותיה לא יאפשרו זאת.

ראה גם הפרשות קבועות.