בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הוצאות שהייה - living expenses

אחדות מתקנות מס הכנסה מתירות, בהתאם לכללים המופיעים בהן, ניכוי (מההכנסה לצורך מס) של הוצאות שהייה: הוצאות בגין ארוחות ולינה או שכירת דירה שהוציא עובד זר בעת שהייתו בארץ. אין צורך בקבלות לשם השגת פטור זה, אך על גובהו להתאים להכנסתו ולרמת חייו של העובד. 

לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה וחישוב המס לתושב חוץ), התשל"ט-1979.
לתקנות מס הכנסה (עיתונאי חוץ), התשנ"ז-1996.
לתקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), התשנ"ח-1998.