בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הוצאות ריפוי - medical expenses

הוצאות של העובד ובני משפחתו לריפוי ולביטוח רפואי. עד סוף חודש יוני 1990 ניתן זיכוי ממס הכנסה בגין הוצאות ריפוי, ומאז ניתן זיכוי כזה רק במקרים חריגים, המפורטים בסעיף 44 לפקודת מס הכנסה. עובד המועסק בחו"ל זכאי לניכוי ממס בגין הוצאות ריפוי הנגרמות לו בחו"ל. 

לתקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב מוסד), התשנ"ו-1996.