בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הגנת השכר - wage protection

מניעת פגיעה שרירותית בשכרו של העובד על-ידי מעבידו. בחוק הגנת השכר נקבע מועד תשלום השכר, ונקבע פיצוי גבוה למקרה של הלנת שכר. כמו כן מגביל החוק את יכולתו של המעביד לנכות סכומים משכרו של העובד. הגנה מיוחדת לשכרם של עובדים זרים ניתנת בחוק עובדים זרים.