בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

דמי ביטוח-בריאות - health insurance contributions

במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי חייב כל תושב בתשלום דמי ביטוח בריאות למימון הביטוח הרפואי הניתן במסגרת חוק זה. פטורים מתשלום זה מבוטח שטרם מלאו לו 18 שנים ועקרת בית (אשה נשואה שבעלה מבוטח והיא אינה עובדת). 

לעובד מנוכים דמי ביטוח בריאות ישירות מהשכר ומועברים למוסד לביטוח לאומי. שיעור דמי הביטוח: 3.1% על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע, ו-5% על חלק השכר שמעל למחצית השכר הממוצע ועד פי חמישה מהשכר הממוצע. 

המוסד לביטוח לאומי מעביר את דמי ביטוח בריאות לקופות החולים, לפי קריטריונים שנקבעו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי.