בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

דמי אבטלה - unemployment benefit

מובטל הרשום בלשכת העבודה כדורש עבודה, אשר מוכן ומסוגל לעבוד במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו, לרבות הכשרה מקצועית, אך לשכת העבודה אינה מציעה לו עבודה מסוג זה, זכאי לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח-לאומי, אם הוא עומד באחד מהקריטריונים הבאים:

 • תושב ישראל או תושב ארעי מגיל 20 עד גיל פרישה, שעבד כשכיר קודם לאבטלתו ושולמו עבורו דמי-ביטוח פרק זמן הנדרש בחוק.
 • אדם שמלאו לו 18 שנה וטרם מלאו לו 20 שנה ומטעמים נאותים (בריאות, משפחה וכו') קיבל פטור משירות סדיר בצה"ל או ששירותו נדחה, שעבד כשכיר קודם לאבטלתו ושולמו עבורו דמי ביטוח פרק זמן הנדרש בחוק.
 • חייל משוחרר משירות סדיר, או על-פי חוק החיילים המשוחררים, שטרם עברה שנה מיום שחרורו - אף אם לא עבד כשכיר וטרם מלאו לו 20 שנה.
 • מתנדבת לשירות לאומי, ששירתה בשירות זה תקופה שאורכה לפחות כאורך שירות סדיר לחיילת, וטרם מלאה שנה מיום תום השירות הלאומי שלה.
 • נער שגילו בין 15 ל-18, המשתתף בפרנסת הוריו או שהוא ללא הורים, ואין בידי לשכת העבודה לספק לו עבודה, זכאי, בתנאים מסוימים, למענק אבטלה.

דמי האבטלה מחושבים לפי שכרו הממוצע של המובטל קודם לאבטלתו, ושיעורם תלוי בגובהו של שכר זה יחסית לשכר הממוצע במשק. שיעור דמי האבטלה נקבע בסולם רגרסיבי (כלומר השיעור יורד ככל שעולה השכר לפיו משולמים דמי האבטלה) כדלקמן:

 • על חלק השכר שעד למחצית השכר הממוצע במשק:
  מי ששכרו נמוך מהשכר הממוצע במשק -80%,
  מי ששכרו אינו נמוך מהשכר הממוצע במשק- 70%.
 • על חלק השכר שמעל למחצית ועד שלושת רבעי השכר הממוצע במשק - 50%;
 • על חלק השכר שמעל לשלושת רבעי השכר הממוצע במשק ועד לשכר הממוצע במשק במלואו - 45%;
 • על חלק השכר שמעל לשכר הממוצע במשק ועד לסכום השווה לשכר הממוצע במשק כפול 5 (מקסימום השכר החייב בדמי ביטוח-לאומי) - 40%.

בכל מקרה לא יעלה סכום דמי האבטלה ליום על:

 • סכום השווה לשכר היומי הממוצע במשק בעד כל יום תשלום ב-125 ימי התשלום הראשונים;
 • סכום השווה לשני שלישים מהשכר היומי הממוצע במשק בעד כל יום תשלום שלאחר מכן.

בכל תקופה של 12 חודשים רצופים לא ישולמו דמי אבטלה ליותר מאשר: 

סוג המובטל התקופה המרבית לקבלת דמי אבטלה
חייל בשנה הראשונה לשחרורו משירות סדיר, ומתנדבת
לשירות לאומי בשנה הראשונה לסיום השירות הלאומי שלה
70 ימים
מי שטרם מלאו לו 25 שנים 50 ימים
מי שטרם מלאו לו 28 שנים  67 ימים
מי שטרם מלאו לו 35 שנים ואין עמו שלושה תלויים  100 ימים
מי שטרם מלאו לו 35 שנים ויש עמו שלושה תלויים   138 ימים
מי שמלאו לו 35 שנים ואין עמו שלושה תלויים  138 ימים
מי שמלאו לו 35 שנים ויש עמו שלושה תלויים  175 ימים
מי שמלאו לו 45 שנים (בלי קשר לתלויים) 175 ימים

מובטל שמיצה את זכותו לדמי אבטלה, ואין למשפחתו הכנסה ממקור אחר, יכול לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי הבטחת הכנסה.