בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

דמוקרטיה תעשייתית - industrial democracy

שיתופם של העובדים בניהול מקום עבודתם. דמוקרטיה תעשייתית תורמת להנעת העובד ושביעות רצונו בעבודה. בנוסף לנימוק תועלתני זה, ניתן למצוא לצעד זה צידוק עקרוני, אותו מציגה פרופ' רות בן-ישראל (שנתון משפט העבודה, ז): 

העסק החי הוא פונקציה של שני גורמי ייצור: של ההון הכלכלי מצד אחד, העומד לרשות המפעל תמורת רווח; ושל ההון האנושי של העובדים מצד אחר, המושכר למפעל תמורת שכר עבודה. רק שיתוף הפעולה בין שני גורמי הייצור - בין המשאבים הקנייניים של שני הצדדים - נותן את המוצר המוגמר, את העסק החי. הכרה שהפירמה כעסק חי היא מפגש של שני גורמי הייצור של עבודה והון, מקנה לשני הגורמים כאחד מעמד במסגרת הליך קבלת ההחלטות במפעל. 

בין הצעדים הננקטים במסגרת הדמוקרטיה התעשייתית: מינוי נציג של העובדים לדירקטוריון, הקמת מועצות ייצור משותפות להנהלה ולעובדים, שיתוף העובדים בבעלות.