בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

גמלה - pension

תשלום חודשי הניתן לאדם על-ידי גורם מבטח, בהתאם לקיום נסיבות המצדיקות את מתן הגמלה. גמלאות ניתנות במסגרת ביטוח חיים, פנסיה, וביטוח-לאומי. בהתאם לקשר שבין הגמלה לבין השכר בתקופה שקדמה למועד הזכאות לגמלה, מסווגות הגמלאות לשני סוגים:

  • גמלה אחידה (flat rate pension): גמלה שגובהה אחיד לכל הזכאים לה, ובפרט אינו תלוי בשכרו של מקבל הגמלה קודם קרות המאורע המזכה בגמלה. אחדים מהתגמולים המשולמים על-ידי המוסד לביטוח לאומי הם בגדר גמלה אחידה: קצבת זיקנה, קצבת ילדים ועוד.
  • גמלה התלויה בשכר (earning related pension): גמלה שגובהה תלוי בשכרו של המבוטח קודם קרות המאורע המזכה בגמלה. אחדים מהתגמולים המשולמים על-ידי המוסד לביטוח לאומי הם בגדר גמלה התלויה בשכר: דמי אבטלה, דמי לידה, דמי פגיעה ותגמולי מילואים.