בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

גמלאות מחליפות שכר - income replacement pensions

גמלאות שמשלם המוסד לביטוח לאומי למבוטח בתקופה שבה אינו עובד, כתחליף להכנסה שהיתה לו אילו עבד. הגמלה מחושבת על-פי שכרו של המבוטח קודם קרות המאורע המזכה בגמלה. בקטגוריה זו נכללים: דמי אבטלה, דמי לידה, גמלה לשמירת הריון, דמי פגיעה ותגמולי מילואים.