בסיס ידע
מילון לתנאי עבודה

גמישות השכר - wage flexibility

מידת יכולתו של המעביד לשנות את גובהו של השכר. רכיבי השכר נבדלים זה מזה במידת גמישותם.

בגמישות הנמוכה ביותר מתאפיינים רכיבי שכר הקבועים בחוק, במיוחד כאשר בחוק נכללת גם סנקציה פלילית כלפי מעסיק המפר אותו. בנסיבות אלה מובנת התנגדות המעסיקים לחקיקה מסוג זה, דוגמת חוק שכר מינימום

גמישים יותר, אך עדיין מתאפיינים בגמישות נמוכה, הם רכיבים שגובהם נקבע בהסכם קיבוצי

מדידת גמישות השכר ניתנת לביצוע באמצעות מדידת היחס בין החלק הקבוע של השכר ובין החלק המשתנה לפי התשומות והתפוקות של העובד. 

התרשים הבא מציג את דרכי קביעת השכר בסדר גמישות עולה, החל מהחקיקה, שנמצאת בראש התרשים ומתאפיינת בגמישות הנמוכה ביותר: 

Pyramid