בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

גמול שעות נוספות - overtime payment

עבודה של למעלה ממכסת השעות הנקובה בהסכם העבודה מזכה את העובד בתשלום גבוה מאשר עבור שעה רגילה. התשלום עבור שעה מיוחדת נקוב באחוזים משכר שעה רגילה, והוא הולך וגדל בהתאם למאמץ הנדרש. 

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע את השכר שיש לשלם בגין עבודת שעות נוספות (כהגדרתן בחוק זה). עבור שעתיים נוספות ראשונות ביום יש לשלם על-פי חוק זה שכר לשעה של לפחות 125% מהשכר הרגיל, ועבור כל שעה נוספת שאחריהן שכר של 150% לפחות. כללים אלה תקפים גם כאשר השכר משולם לא לפי זמן אלא לפי תפוקה, כלומר בגין כל יחידה שיוצרה בשעות נוספות יש לשלם 125% או 150% מהתשלום בגין יחידה שיוצרה בשעות העבודה הרגילות.