בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

בעל שליטה - controlling shareholder

"בעל שליטה" מוגדר בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה כדלקמן: 

"בעל שליטה" - מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה:
(א) ב- 10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח-ההצבעה;
(ב) בזכות להחזיק ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח-ההצבעה או בזכות לרכשם;
(ג) בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים;
(ד) בזכות למנות מנהל; 

סעיפים אחרים בפקודה מגדירים "בעל שליטה" באופן שונה. על בעל שליטה המועסק כשכיר בחברה שבשליטתו חלים כללי מיסוי שונים במקצת מאלה החלים על שכיר שאינו בעל שליטה.