בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטחון סוציאלי - social security

מכלול כלים שנועדו לספק לעובד ולמשפחתו פרנסה גם בתקופות שבהן אינו יכול לעבוד:

מרבית הזכויות לביטחון סוציאלי נרכשות באמצעות תשלום דמי ביטוח לגופים המתאימים, תשלום שמקורו בעובד או במעביד, אולם ישנן זכויות, דוגמת הבטחת הכנסה, השייכות לחלק הלא גבייתי (non-contributary) של הביטחון הסוציאלי, כלומר ניתנות גם אם לא קדם להן כל תשלום של דמי ביטוח.