בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטוח שאירים - survivors insurance

ענף ביטוח של המוסד לביטוח-לאומי שנועד לספק הכנסה לשאיריו של עובד. למבוטחים בענף זה משולמת קצבת שאירים חודשית כאשר מתקיימים בהם תנאי הזכאות.