בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטוח נכות - disability insurance

  1. ענף ביטוח של המוסד לביטוח-לאומי המבטיח קצבת נכות לנכה. נכה הוא מבוטח (תושב ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה) שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי, הנובע ממחלה, תאונה או מום מלידה, אין לו כושר להשתכר ואינו משתכר סכום השווה לרבע מהשכר הממוצע במשק, או שכושרו להשתכר מעבודה או ממשלח-יד צומצם עקב הליקוי ב-50% או יותר.

    שיעור קצבת הנכות תלוי בדרגת הנכות שנקבעה לנכה, במספר התלויים בו ובגובה הכנסותיו. תנאי לקביעת דרגת נכות הוא שרופא מוסמך קבע למבוטח נכות רפואית של 40% לפחות.

    קצבת הנכות המלאה ליחיד היא בשיעור של 25% מהשכר הממוצע במשק, והיא ניתנת למי שנקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר של 75% לפחות. בעד תלויים ניתנות תוספות לקצבה זו. נכה שנקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר נמוכה מ- 75% זכאי לקצבה חודשית חלקית.

    לשיקום מקצועי זכאי מבוטח שרופא מוסמך קבע לו לפחות 20% נכות רפואית, אשר אינו מסוגל, עקב ליקויו, לעסוק בעבודתו הקודמת או בעבודה מתאימה אחרת והוא זקוק וניתן לשיקום מקצועי.

  2. במסגרת תוכניות פנסיה מקיפה ופנסיה תקציבית נכלל גם ביטוח נכות, המעניק פנסיית נכות לעובד שנעשה נכה. גם בתוכנית ביטוח מנהלים נכלל ביטוח נכות.

ראה גם נכות.