בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטוח משלים - supplementary insurance

סעיף 10 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי מתיר לקופת חולים להציע לחבריה שירותי בריאות נוספים, לשם השלמת הביטוח הרפואי בתחומים שאינם נכללים בסל הבריאות, כלומר אינם נכללים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ובתחומים שבהם הכיסוי הנכלל בסל הבריאות אינו מספק. כל אחת מקופות החולים אכן מציעה ביטוח כזה לחברים בה, ובו שלל שירותים נוספים: רפואה משלימה, רפואת ספורט, טיפולי פוריות, קבלת חוות-דעת נוספת, השתתפות במימון ניתוחים פרטיים בארץ ובחו"ל ועוד. התחרות בין קופות החולים מתבטאת גם בהרכבם של שירותי הבריאות הנוספים שהן מציעות. ההצטרפות לביטוח המשלים היא בהתאם לשיקול דעתו של המבוטח, ללא תלות בגילו ובמצב בריאותו, וכרוכה בתשלום פרמיה חודשית לקופת החולים. גובה הפרמיה תלוי במספר המבוטחים ועולה עם עליית גילו של המבוטח. 

תוכניות הביטוח המשלים שמציעות קופות החולים הן:

  • שירותי בריאות כללית: כללית מושלם.
  • מכבי שירותי בריאות: מגן כסף, מגן זהב.
  • קופת חולים מאוחדת: מאוחדת עדיף.
  • קופת חולים לאומית: לאומית לכל, לאומית ועוד.

סל השירותים שמציעה כל תוכנית אחיד לכל המבוטחים בתוכנית זו, ללא גמישות למבוטח בקביעת תוכן הסל. גמישות מסוימת ניתנת בקופות החולים המציעות שתי תוכניות של ביטוח משלים, האחת בסיסית והשנייה מקיפה יותר. 

חברות הביטוח מציעות אף הן ביטוח רפואי המהווה הרחבה והשלמה של השירותים הנכללים בסל הבריאות. הביטוח המשלים של חברות הביטוח מתמקד בעיקר במחלות שהטיפול בהן יקר: מחלות קשות, ניתוח פרטי בארץ או בחו"ל וכדומה. ביטוח מסוג זה הוצע עוד לפני חקיקתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כתגובה למשבר שבו היתה נתונה הרפואה הציבורית באותה עת. 

בפוליסות הביטוח המשלים מופיעות שתי דרכים לסיוע למבוטח כאשר קורה המאורע המתאים: 

  • מתן שירותים רפואיים או מימון שירותים אלה.
  • מתן סכום הביטוח שנקבע בפוליסה. סכום זה מאפשר למבוטח רכישת טיפול רפואי יקר, אם כי הוא רשאי להשתמש בו לכל מטרה.

רכישת ביטוח רפואי בחברת ביטוח היא וולונטרית, ותלויה גם בהסכמתה של חברת הביטוח (בהתאם להצהרת בריאות שממלא המועמד לביטוח). בנוסף לרכישה אישית של ביטוח כזה, מקובלת גם הצטרפות קבוצתית במסגרת מקום העבודה ובמימון, מלא או חלקי, של המעסיק. גובה הפרמיה החודשית נקבע באופן אישי לפי גיל העובד (ומאפיינים נוספים, כגון הבחנה בין מעשנים לשאינם מעשנים), או בתעריף אחיד לכל העובדים, תעריף שפירושו סבסוד של המבוגרים על-ידי הצעירים. תעריף אחיד לכל העובדים במפעל אין פירושו תעריף אחיד לכל המפעלים. מפעל המתאפיין באוכלוסיית עובדים צעירה יזכה לתעריף נמוך ממפעל המתאפיין בעובדים מבוגרים. 

לאתר קופת חולים לאומית - ביטוח משלים
לאתר של הפניקס הישראלי - קו הבריאות