בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטוח מפני אובדן כושר עבודה - loss of working capacity insurance

ביטוח המבטיח לעובד הכנסה חודשית למקרה של אובדן כושר עבודה. בהתאם לסעיף 32(14) לפקודת מס הכנסה קבועים הכללים לפיהם הפרמיה לביטוח זה היא בגדר הוצאה מותרת בניכוי. בהתאם לסעיף 3(א) לפקודת מס הכנסה סכום המשולם לעובד על פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה נכלל בהכנסה החייבת שלו.