בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטוח אנשי מפתח - key-person insurance

ביטוח שנועד להגן על המעסיק מהנזק הכספי שייגרם לו עקב מוות או אובדן כושר עבודה של אנשי מפתח בחברה.