בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

בטיחות בעבודה - job safety, work safety

מכלול האמצעים הננקטים על-מנת למנוע פגיעה בעבודה. שלושה חוקים מוקדשים למטרה זו:

גוף ממשלתי העוסק בקידום הבטיחות בעבודה הוא המוסד לבטיחות ולגיהות.

ראה גם גיהות תעסוקתית, רפואה תעסוקתית

לאתר המוסד לבטיחות ולגיהות
לאתר המחלקה לבטיחות ולגיהות באוניברסיטה העברית בירושלים