בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

אנונה - annuity

תשלום תקופתי (חודשי, שנתי וכדומה) קבוע, הניתן מחברת ביטוח למבוטח לכל ימי חייו בתמורה לסכום חד-פעמי ששולם מראש. למבוטח בביטוח מנהלים נתונה האפשרות, עם הגיע המועד לפדיון הפוליסה, להחליף את הסכום החד-פעמי המגיע לו באנונה המבטיחה לו פרנסה לשארית חייו. 

סעיף 2 לפקודת מס הכנסה, המונה את מקורות ההכנסה החייבים במס, מציין בפסקה (5) "קיצבה, מלוג או אנונה". המונח "קיצבה" זוכה להתייחסות נרחבת בפקודה ובתקנות שהותקנו מכוחה, ואילו ביחס למושגים "מלוג" ו"אנונה" סתם המחוקק ולא פירש.