בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

אישור פקיד שומה - Tax assessor authorization

הנחיה שנותן פקיד שומה למעביד, בדבר אופן ניכוי מס הכנסה משכרו של העובד. למעביד ניתנו סמכויות נרחבות לחישוב מס הכנסה שהוא מנכה משכרו של העובד, אך בתחומים מסוימים ניתנה הסמכות רק לפקיד השומה. דוגמה לכך היא קביעת זכותו של העובד לנקודת זיכוי בגין ילד נטול יכולת, או תיאום מס לעובד המועסק בשני מקומות עבודה. במקרים אלה על העובד לקבל אישור מפקיד השומה על אופן חישוב המס, ולמסור אישור זה למעבידו, כדי שיפעל לפיו.

חלק מהאישורים לתיאום מס יכול העובד להפיק באופן עצמאי באתר האינטרנט של רשות המסים, ולקבלת אישור בתחומים אחרים עליו לגשת למשרד פקיד השומה.