בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

אירוע מס - tax event

פעולה שבעבותיה נוצרת חובה לשלם מס. בהקשר של השכר שאלת קיומו של אירוע מס עולה במסגרת הקצאת ניירות ערך לעובדים. אירוע המס עשוי לתרחש במועד ההקצאה של ניירות הערך, במועד המימוש, או במועד כלשהו בין שני מועדים אלה. על המעסיק לזהות אירוע מס, כדי לקיים את החובה לניכוי במקור ממשכורת החלה עליו.