בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

איזון אקטוארי - actuarial balance

בקרן פנסיה או בתוכנית ביטוח חיים מתקיים איזון אקטוארי כאשר הנכסים הצבורים בקרן והכנסותיה השוטפות די בהם כדי לכסות את ההתחייבויות, הקיימות והצפויות, של הקרן למבוטחיה, בהתאם להנחות אודות תוחלת החיים, שיעור הריבית וכו'.

גרעון אקטוארי פירושו שההתחייבויות עולות על הנכסים וההכנסות, כלומר תוך פרק זמן מסוים תגיע הקרן לפשיטת רגל ותחדל לקיים את התחייבויותיה לחבריה. בעקבות גרעון אקטוארי שהעיק על קרנות הפנסיה הוותיקות, החליטה הממשלה, בשנת 1995, לסבסד את קרנות הפנסיה הללו, ולסגור אותן לקליטת חברים חדשים, ובשנת 2003 הולאמו הקרנות.

לשינויים בסביבת הפעילות של קרנות הפנסיה, כגון שינוי בתוחלת החיים או שינוי בקצב עליית השכר הממוצע, השפעה ניכרת על האיזון האקטוארי של קרנות הפנסיה. להתמודדות עם שינויים אלה עומדים לרשות הקרנות כלים אחדים:

התאמת התשלום החודשי של העמית לקרן לתחזיות האקטואריות המעודכנות.

  • שינוי זכויות החברים כך שיישמר האיזון האקטוארי. הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה, שהגישה המלצותיה בחודש יולי 2000, העריכה שהעלאת גיל הפרישה, לנשים ולגברים, ל-67 שנה, תקטין את הגרעון האקטוארי של קרנות הפנסיה הוותיקות ב-40%.
  • קבלת סבסוד מהממשלה או מהמעסיקים.