פקודת הבטיחות בעבודה - תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז-1997

 • תיקון מס' 8 (30 בנובמבר 2015) ס"ח: סימן ג'1- סעיף 200א.
  תיקון מס' 10 (12 ביולי 2017) ס"ח 2648: סעיף 38.

לתחילת העמוד תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז-1997
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "ממונה על העבודה" - לרבות "מנהל עבודה" כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 (להלן - תקנות הבניה), ו"מנהל מחצבה" כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), התשכ"ה-1965;

  "מעביד" - לרבות "תופש מפעל" כמשמעותו בפקודה, "מבצע בניה" כמשמעותו בתקנות הבניה, וכן "המחזיק במקום העבודה" כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 (להלן - חוק הפיקוח);

  "מפקח עבודה ראשי", "מפקח עבודה אזורי" ו"מפקח עבודה" - כמשמעותם בחוק הפיקוח;

  "ציוד מגן אישי" או "ציוד" - ציוד שנועד לשימושו האישי של אדם בעבודה, בדרך של לבישה, הרכבה, חבישה או נשיאה ושתוכנן במיוחד להגנתו מפני סיכון העלול לפגוע בבטיחותו או בבריאותו, כמפורט בתוספת, לרבות אבזריו, ולמעט -

  (1) ציוד חירום והצלה;
  (2) ציוד ניטור, התראה או איתות המזהיר מפני סיכון או מטרד;


  "תקן ישראלי" - כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953.

לתחילת העמוד 2. מניעת סיכונים
 • מקום עבודה שלא ניתן למנוע בו סיכונים בטיחותיים על ידי בניה או התקנה, חייב מעביד, לשם מניעת סיכוני בטיחות לעובד, לספק לו ציוד מגן אישי כמפורט בתקנות אלה.

לתחילת העמוד 3. חובות המעביד
 • (א) מעביד יספק ציוד מגן אישי כמפורט בטור ג' בתוספת הדרוש לפי הענין, לשימוש העובד בעבודות ובתהליכים המפורטים בטור ב' בתוספת, לשם הגנת איברים כמפורט בטור א' לצדם, ויפקח על השימוש כאמור.

  (ב) מעביד שאינו מספק את הציוד בעצמו, כאמור בתקנת משנה (א), ינחה את הממונה על העבודה כיצד לקיים את ההוראות כאמור ויפקח על ביצוען.

  (ג) מעביד יתקן או יחליף ציוד מגן אישי שנתגלה בו פגם או נזק.

לתחילת העמוד 4. ציוד מגן אישי נוסף
 • ראה מפקח עבודה אזורי שהשימוש בציוד מגן אישי חיוני בתהליך או בעבודה שאינם מפורטים בתוספת, רשאי הוא לדרוש ממעביד לספק ציוד מגן אישי למניעת הסיכונים שהציוד בא למנוע.

לתחילת העמוד 5. תחולת ההוראות
 • תקנות אלה יחולו על מעביד לגבי עובדיו ולגבי עובדים אחרים לרבות עובדי קבלן כוח אדם ועובדים עצמאיים העובדים או השוהים במפעל או במקום העבודה לצורכי העבודה, וכן לגבי עובד כאמור, הפועל בעזרת מיתקנים או ציוד של המעביד, זולת אם החובה לספק לו ציוד מגן אישי מוטלת במפורש על אדם אחר.

לתחילת העמוד 6. טיב הציוד והתאמתו
 • (א) ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה, חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע.

  (ב) ציוד מגן אישי יתאים לתקן הישראלי הנוגע לו, ואם אין לגביו תקן ישראלי - לאחד התקנים en, din, iso, ansi או תקן אחר, באישורו של מפקח העבודה הראשי; לענין זה -

  "תקן iso" - תקן של הארגון הבינלאומי לתקינה international standard office;

  "תקן din" - תקן של deutsche industrie norma;

  "תקן en" - הנחיית תקינה של השוק האירופי המשותף;

  "תקן ansi" - תקן של american national standard institute.

  תקנים אלה נמצאים לעיון הציבור במרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות ובספריית מכון התקנים הישראלי.


  (ג) ציוד מגן אישי יותאם, לפי תפקידו וצורתו, לאיבר הגוף של העובד
  שעליו הוא נועד להגן, וכן לסיכון שאותו הוא נועד למנוע.

לתחילת העמוד 7. עובד עצמאי
 • עובד עצמאי יצטייד בציוד מגן אישי, ישתמש בהתאם להוראות תקנות אלה וידאג לאחזקתו ולתקינותו.

לתחילת העמוד 8. חובות ממונה על העבודה
 • (א) ממונה על העבודה, ישגיח השגחה נאותה וינקוט אמצעים לוודא שהעובד משתמש בציוד מגן אישי כראוי.

  (ב) נתגלה בציוד פגם או נזק - ימסרנו הממונה על העבודה למעביד וידאג לאספקה מיידית של ציוד חלופי תקין לעובד.

  (ג) ראה ממונה על העבודה שעובד אינו משתמש בציוד מגן אישי מכל סיבה שהיא, יפסיק לאלתר את עבודתו.

לתחילת העמוד 9. חובות העובד
 • עובד שקיבל ציוד מגן אישי חייב -

  (1) להשתמש בו בהתאם לייעודו;

  (2) להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו;

  (3) להחזירו מיד למעבידו או לממונה על העבודה משנתגלה בו פגם או נזק, לשם החלפתו.

לתחילת העמוד 10. חשיפה לקרני השמש
 • (א) עובד החשוף לקרני שמש ילבש בגדים וכובע שיכסו את גופו וראשו וימנעו את נזקי קרני השמש, וירכיב משקפיים מתאימים לסינון קרינה על סגולה.

  (ב) מבלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א) מעביד לא יעסיק עובד כשהוא חשוף לקרני שמש, אלא אם כן הוא מוגן כאמור בתקנת משנה (א).

לתחילת העמוד 11. ניקוי ציוד ואחזקתו
 • המעביד או הממונה על העבודה, לפי הענין, ידאגו תמיד כי -

  (1) ציוד המגן יוחזק במצב נקי ותקין;

  (2) יחד עם הציוד יותקנו או יסופקו במקום העבודה אמצעים נאותים לניקויו והפעלתו הסדירה.

לתחילת העמוד 12. ציוד משומש
 • (א) לא יספק מעביד או ממונה על העבודה לעובד משקפי מגן, מגן פנים, מסכה, מגיני קרקפת, כפפות, קסדת מגן, ציוד להגנת שמיעה, נעליים או מגפיים שהיו בשימוש הזולת אלא אם כן עברו ניקוי וחיטוי נאותים.

  (ב) ציוד שאינו בשימוש, יוחזק בקרבת מקום העבודה באופן המבטיח את תקינותו וניקיונו.

  (ג) תקינותו של הציוד תיבדק לפי הוראות התקן הנוגע לו, כאמור בתקנה 6, או לפי הוראות היצרן.

לתחילת העמוד 13. איסור מכירה
 • לא ימכור אדם, לא יקנה ולא ימסור לשימושו של אחר ציוד מגן אישי, אלא אם כן התקיימו בציוד הוראות תקנה 6, לפי הענין.

לתחילת העמוד 14. שמירת דינים
 • תקנות אלה אינן גורעות מהוראות כל דין אחר בענין ציוד מגן אישי.

לתחילת העמוד 15. ביטול
 • תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשכ"ט-1968 - בטלות.

לתחילת העמוד 16. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.