פקודת הבטיחות בעבודה - תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988

 • תיקון מס' 8 (30 בנובמבר 2015) ס"ח: סימן ג'1- סעיף 200א.
  תיקון מס' 10 (12 ביולי 2017) ס"ח 2648: סעיף 38.

לתחילת העמוד תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • "ארגז עזרה ראשונה"
  - כל אחד מאלה: מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת;
  "מגיש מאומן" - אדם שמונה על ידי המעסיק להגיש עזרה ראשונה במקום עבודה, בהתאם לסעיף 148 לפקודה;

  "ממונה על הציוד"
  - אדם שמונה על ידי המעסיק כאחראי על הימצאותם של פרטי עזרה ראשונה הנקובים בתוספת במקום עבודה בהתאם לתקנות אלה;
  "מקום עבודה" - מקום שהותו של עובד עקב עבודתו;

  "מיתקן לטיפול עצמי"
  - ארגז המורכב באופן קבוע במקום עבודה והמצוי בהישג ידם של מרב העובדים המכיל את הפריטים המיועדים לטיפול עצמי והמצוינים בחלק א' של התוספת;
  "עזרה ראשונה" - טיפול ראשוני בלבד שאפשר לתיתו במקום העבודה;

  "ערכת החיאה" - ערכה המכילה מסכת כיס ונתיב אויר;

  "ערכת חילוץ ומילוט"
  - ציודד שתכליתו מתן הגנה סבירה לאדם מפני אש, מסוג שאישר מפקח כבאות ראשי במשרד הפנים;
  "ערכה ניידת" - ערכה לעזרה ראשונה מיועדת לצוותים ניידים ולכל העובד במקום פתוח, המכילה את הפריטים המצויינים בחלק ג' של התוספת;

  "תיק עזרה ראשונה"
  - ערכה להגשת עזרה ראשונה על ידי מגיש מאומן המכילה את הפריטים המצויינים בחלק ב' של התוספת.

לתחילת העמוד 2. חובת החזקת ארגז עזרה ראשונה
 • בכל מקום עבודה החייבים להימצא בכל עת ארגז עזרה ראשונה לרבות מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת שתכולתו תהיה בהתאם למספר העובדים כמצויים בתוספת.

לתחילת העמוד 3. ערכת החיאה
 • בכל מקום עבודה תימצא ערכת החיאה בהישג ידם של מרב העובדים, אחת לכל קבוצה של עד 25 עובדים.

לתחילת העמוד 3א. ערכת חילוץ ומילוט
 • (א) בכל מקום עבודה שבו מועסקים 50 עובדים או יותר תימצא ערכת חילוץ ומילוט בהישג ידם של רוב העובדים, ולפחות אחת לכל קבוצה של 50 עובדים או חלק מהם.

  (ב) במקום עבודה שמועסקים בו פחות מ-50 עובדים תימצא ערכת חילוץ ומילוט אחת לפחות, אם הסיכון בציוד או בתהליך העבודה מחייב זאת.

לתחילת העמוד 4. סימון
 • מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה, ערכה ניידת וערכת החייאה יסומנו באופן בולט במגן דוד אדום ובציון מטרתם.

לתחילת העמוד 5. חובת הממונה על הציוד
 • הממונה על הציוד יוודא -
  (1) שהפריטים הנקובים בטור א' בתוספת ייצאו זמינים ובכמויות הדרושות לפי מספר העובדים כמצויין בטור ב' לצידם בכל עת. 

  (2) שמסכת כיס ונתיב אויר יימצאו בכל עת בערכת ההחייאה.

לתחילת העמוד 6. תנאים לשימוש בתיק עזרה ראשונה
 • לא ישתמש אדם בפריטים שבתיק עזרה ראשונה אלא אם כן הוא מגיש מאומן.

לתחילת העמוד 7. אמצעים
 • מפקח עבודה רשאי, לאחר שהתייעץ עם המחלקה לרפואה תעסוקתית של קופת חולים, להורות כי במקום העבודה יוחזקו אמצעים ומפריטים נוספים למתן עזרה ראשונה או אמצעי החייאה נוספים אם הוברר לו כי עקב תנאי העבודה, תהליכי ייצור, חשיפות אפשריות, המרחק למרכז רפואי או קשיי פינוי יש בהם צורך.

לתחילת העמוד 8. ביטול
 • תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה), התשל"ג-1972 - בטלות.

לתחילת העמוד 9. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.

לתחילת העמוד ת ו ס פ ת (תקנה 1)
 • כמויות הפריטים לפי חלקים ומספר העובדים; 
  עד 150 עובדים - ארגז עזרה ראשונה אחד על חלקיו לפי הצורך. 
  לכל 150 עובדים נוספים או חלק מהם - ארגז אחד נוסף.

   

  טור א'                                         טור ב'

                                   מספר הפריטים כשמספר העובדים הוא -

                                  -------------------------------------------------

                                   מ- 1   מ- 20  מ- 50  מ- 100  מעל ל-150

                                   עד 19  עד 49  עד 90  עד 150   לכל  25

                                                                 נוספים או חלק מהם

  __________________________________________________________

   

  חלק א' - פריטים מיועדים למתקן לטיפול עצמי

  1. פדים מליגנין סטרילי רצוף שמאפשר

    להפרידם בגודל 4x4 ס"מ                      25     50     75     100       15

   

  2. סרט מדבק מסוג אספלנית ברוחב 1.5

     בגלליל רצוף ובגודל מתאים למתקן-

     הכמות במטרים                                  2      3      5      7         1

   

  3. תמיסת סביעור לחיטוי, באריזה

     מותאמת למתקן - הכמות בסמ"ק         25     50     100    150       25

   

  4. טבליות להרגעת כאבים, באריזת

     תפזורת מותאמת לתקן                      10     25     45     65        10

   

  חלק ב' - פריטים מיועדים לתיק עזרה ראשונה

                                                                    לכל 150

                                                                   נוספים או חלק מהם  

                                                      

  5.  פדים מגזה סטרילית בגודל 25              25     20     15     10 7.5x7.5

   

  6.  גלילי אספלנית ברוחב 1.5 ס"מ

      ואורך 1 מ'                                          1      2      3      4         4

   

  7.  סרטי אספנלית ברוחב 2 ס"מ               10     15     20     25        25

   

  8.  אגדים ברוחב 5 ו-7 ס"מ                       7      10     15     20        20

   

  9.  תחבושות שדה אישיות                         2      3      4      5         5

   

  10. משולשים (הצלע 90 ס"מ והבסיס 

     130 ס"מ)                                           5      7      10     12        12

   

  11. סיכות בטחון, גדלים שונים                    5      7      10     15        15

   

  12. טבליות להרגעת כאבים                      10     15     20     25        25

   

  13. תמיסת סביעור לחיטוי הכמות בסמ"ק    25     50     75     100       100

   

  14. סרט גומי חוסם עורקים                       1      1      1      1         1

   

  15. זוג מספריים                                     1      1      1      1         1

   

  חלק ג' - פריטים מיועדים לערכה ניידת

   
                                                              לכל קבוצת שדה 

                                                               או יחידה ניידת

    

  16. פדים גזה סטרילית בגודל 7.5x7.5 ס"מ            10

   

  17. גלילי אספלנית ברוחב 1.5 ס"מ ואורך 1 מ'         2

   

  18. סרטים אספלנית ברוחב 2 ס"מ                         5

   

  19. אגדים ברוחב 5 ו-7 ס"מ                                 5

   

  20. תחבושות שדה אישיות                                   2

   

  21. משולשים (הצלע 90 ס"מ והבסיס 130 ס"מ)       3

   

  22. סיכות בטחון בגדלים שונים                              5

   

  23. טבליות להרגעת כאבים                                  10

   

  24. תמיסת סביעור לחיטוי, הכמות בסמ"ק                50

   

  25. זוג מספריים קטנים                                       1