פקודת הבטיחות בעבודה - תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000

 • תיקון מס' 8 (30 בנובמבר 2015) ס"ח: סימן ג'1- סעיף 200א.
  תיקון מס' 10 (12 ביולי 2017) ס"ח 2648: סעיף 38.

לתחילת העמוד תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "דוד הסקה" - מכל סגור שבו מיוצרים למטרה כלשהי, מים חמים בהתקיים כל התנאים האלה:

  (1) לחץ גדול מלחץ אטמוספרי;
  (2) טמפרטורת המים גבוהה מ-100 מעלות צלזיוס ונמוכה מטמפרטורות רתיחת המים בלחץ עבודה;
  (3) הספק הדוד גדול מ-1,200 קילווט או שתפוקתו גדולה מ-1,000,000 קילו קלוריות לשעה;


  "דוד קיטור" - כהגדרתו בפקודה ולמעט דוד שהספקו קטן מ-500 קילווט או ששטח הסקתו קטן מ-20 מטרים רבועים;

  "מחזיק דוד קיטור או דוד הסקה" - כל אחד מאלה:

  (1) המעביד;
  (2) במפעל - הבעל או התופש כמפורט בסעיפים 219 עד 221 לפקודה;
  (3) בעל מקום העבודה;
  (4) המנהל בפועל את מקום העבודה;
  (5) מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל מקום העבודה;
  (6) המנהל בפועל של תאגיד, אם המפעל מצוי בבעלות תאגיד.


  "מפעיל מוסמך" - מי שהוסמך לפי תקנה 4 להפעיל דוד קיטור ודוד הסקה;

  "מפקח עבודה ראשי", "מפקח עבודה אזורי" ו"מפקח עבודה" - כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954;

  "משמרת" - שמונה שעות עבודה רצופות או יום עבודה במקום שבו אין עובדים במשמרות;

  "רשות הסמכה" - מי שמפקח העבודה הראשי מינה להסמיך מפעיל מוסמך.

לתחילת העמוד 2. תנאים להפעלת דוד קיטור או דוד הסקה
 • (א) מחזיק דוד קיטור או דוד הסקה חייב למנות מבין העובדים במקום העבודה מפעיל מוסמך להפעלת הדוד על כל אבזריו.

  (ב) לא יופעל דוד קיטור או דוד הסקה שלא בידי מפעיל מוסמך.

לתחילת העמוד 3. תפקידי מפעיל מוסמך
 •    מפעיל מוסמך יהיה אחראי במשמרתו, על הפעלתו התקינה והבטיחותית ותחזוקתו
      השוטפת של דוד קיטור או דוד הסקה ובין השאר ידאג לאלה:

      (1) תפעול דוד הקיטור או דוד ההסקה בהתאם להוראות כל דין ונוהלי
          הבטיחות, הנוגעים לענין;

      (2) שמירה על מפלס מים ולחץ עבודה תקינים בדוד קיטור ובדוד הסקה;

      (3) תפעול נכון של מערכות הכשרת דלקים, הדלקה, בעירה וכיבוי אש בדוד
          קיטור או בדוד הסקה;

      (4) טיפול שוטף במערכות המים והשבחתם;

      (5) הכעת דוד קיטור לקראת בדיקות תקופתיות לפי הפקודה;

      (6) ניהול יומן עבודה אשר -

          (א) יכיל את הפרטים שלהלן:

              (1) בדיקות תפקוד אבזרי בטיחות;
              (2) נתוני השבחת מים;
              (3) צריכת הדלק;
              (4) נצילות בעירה.

          (ב) ימולא וייחתם ביד המפעיל אחת למשמרת לפחות והוא רשאי להוסיף בו
              נתונים לפי הצורך;

      (7) יערוך סיור וביקורת, במקום הימצא דוד הקיטור או דוד ההסקה, בהתאם
          לצורך ולא פחות מפעמיים במשמרת בהפרש של ארבע שעות לפחות.

לתחילת העמוד 4. הסמכה
 • (א) הסמכה כמפעיל מוסמך תינתן בידי רשות הסמכה.

  (ב) רשות הסמכה לא תיתן למבקש הסמכה כמפעיל מוסמך, אלא אם כן ראתה שנתקיימו במבקש כל אלה:

  (1) מלאו לו 18 שנים;

  (2) הוא בעל תעודת גמר של קורס מפעילי דוד קיטור ודוד הסקה, הכולל  התנסות מעשית שאישר מפקח העבודה הראשי או קורס מפעילי דוד קיטור ודוד הסקה לבעלי ניסיון מעשי של שנה בהפעלת דוד קיטור או דוד הסקה תחת השגחת מפעיל מוסמך בעל ותק של שנתיים, שאישר מפקח העבודה הראשי;

  (3) הוא עמד בהצלחה במבחן בכתב שבדקה ועדה שמינה לצורך כך מפקח העבודה הראשי.

לתחילת העמוד 5. תעודת הסמכה
 • מפעיל שהוסמך יקבל תעודת הסמכה על כך, ויהיה חייב להציגה על פי דרישת מפקח עבודה.

לתחילת העמוד 6. ביטול הסמכה או הגבלתה
 • (א) מפקח עבודה אזורי רשאי, בכל עת לבטל או להגביל בתנאים את הסמכתו של מפעיל מוסמך, אם לדעתו אין הוא ממלא או מסוגל למלא את החובות המוטלות עליו או שאינו מתאים למלאן מכל סיבה אחרת.

  (ב) הודעה מנומקת על ביטול הסמכה או הגבלתה תימסר למפעיל ביד או תישלח אליו בדואר רשום ותיכנס לתוקף בתום הזמן הנקוב בה; העתק מההודעה יישלח לרשות ההסמכה; הודעה על הגבלת ההסמכה תפרט את התנאים המגבילים.

לתחילת העמוד 7. השעיה
 • מפקח עבודה אזורי רשאי בהודעה מנומקת בכתב, להשעות, לתקופה שלא תעלה על שנה, מפעיל מוסמך בכל אחד ממקרים אלה:

  (1) המפעיל לא מילא חובה מהחובות המוטלות עליו לפי תקנות אלה;

  (2) המפעיל אינו מסוגל באופן זמני, מסיבות רפואיות, שקבע רופא תעסוקתי, להמשיך ולמלא את תפקידו;

  (3) ידיעותיו של המפעיל אינן מספיקות ומפקח עבודה אזורי סבור כי יש מקום לחייבו ברענון ידיעותיו; סיום ההשעיה יותנה בעמידת המפעיל בהצלחה במבחן ידע לפני מפקח עבודה אזורי.

 • (א) מפעיל מוסמך שהושעה מתפקידו או שהסמכתו בוטלה או הוגבלה רשאי לערור
  על ההשעיה או על ביטול ההסמכה או הגבלתה לפני מפקח עבודה ראשי.

  (ב) הערר יוגש בכתב, בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה האמורה בתקנה 6 או 7.

  (ג) מפקח העבודה הראשי ייתן לעורר הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב או בעל פה.

  (ד) ההחלטה תימסר לעורר בתוך שבועיים מיום הגשת טענותיו בכתב או השמעת טענותיו בעל פה, לפי הענין.

לתחילת העמוד 9. פטור אישי
 • מפקח העבודה הראשי רשאי לפטור אדם ממילוי הוראות תקנה 4(ב)(2) אם שוכנע כי ההכשרה שקיבל שוות ערך להכשרה הנזכרת בתקנה האמורה.

לתחילת העמוד 10. סייג לתחולה
 • תקנות אלה לא יחולו על דוד קיטור או דוד הסקה המותקן על כלי שיט ישראלי כהגדרתו בחוק הספנות (כלי שיט), התש"ך-1960.

לתחילת העמוד תחילה . תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה 6 חודשים מיום פרסומן.

לתחילת העמוד 12. הוראות מעבר
 • מי שערב תחילתן של תקנות אלה (להלן - יום התחילה) מלאו לו 20 שנים, יהיה זכאי לקבל תעודת הסמכה לפי תקנה 5 אם הוכיח, להנחת דעתו של מפקח העבודה הראשי כי עבד כמפעיל דוד קיטור או דוד הסקה במשך שנתיים מתוך 5 השנים שקדמו ליום התחילה והוא בעל תעודת גמר קורס מפעילי דוד קיטור ודוד הסקה שאישר מפקח עבודה ראשי.