פקודת הבטיחות בעבודה - צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), התש"ך - 1959

 • תיקון מס' 8 (30 בנובמבר 2015) ס"ח: סימן ג'1- סעיף 200א.
  תיקון מס' 10 (12 ביולי 2017) ס"ח 2648: סעיף 38.

לתחילת העמוד צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), התש"ך - 1959
לתחילת העמוד 1. טופס הפנקס ותוכנו
 • הפנקס הכללי לצורך סעיף 72 לפקודה יהיה מורכב מאחד עשר חלקים לפי התוספת; ויירשמו בו הפרטים המפורטים בתוספת, ובלבד שבחלק ג' של הפנקס יירשמו פרטים הנוגעים לאלה:

  (1) הממונה על הבטיחות, אם נתמנה;

  (2) במפעל: העובדים שקיבלו לפי סעיף 19 לפקודה תעודת אישור לביצוע בדיקת מכונות בזמן עבודתן;

  (3) במחצבה: הממונה על הפיצוצים, מנהל המחסן לחומרי נפץ, והמפוצצים המקצועיים.

לתחילת העמוד 2. ביטול
 • צו בתי חרושת (פנקס כללי) התש"י - 1950 - בטל.

 •  לצו זה ייקרא "צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), התש"ך-1959".

לתחילת העמוד תוספת (סעיף 1)
 • חלק א' - רישומי זיהוי

  טור א'

  למחזיקי מפעל אחר הנמצא במקום קבוע

   

   

  טור ב'

  למבצע פעולות בניה או בניה הנדסית

  שם המחזיק/ים במפעל (אם המחזיקים  חברה, אגודה שיתופית או שותפות רשומה יש לציין את השם הרשום):           

     

   

  שם הקבלן המבצע פעולות בניה או בניה הנדסית (אם הקבלנים חברה, אגודה שיתופית או שותפות רשומה, יש לציין את השם הרשום(:

  התקשרו המחזיקים לשותפות לא רשומה יש
  לציין את שמות השותפים ואת מעניהם:

   

   

  התקשרו הקבלנים לשותפות לא רשומה יש לציין את שמות השותפים ואת מעניהם:

   

  השם

  המען

  השם

  המען

  1. __________

  _____________

  1. ____________

  _____________

  2. __________

  _____________

  2. ____________

  _____________

  3. __________

  _____________

  3. ____________

  _____________

  4. __________

  _____________

  4. ____________

  _____________

  5. __________

  _____________

  5. ____________

   _____________

  6. __________

  _____________

  6.____________

  _____________

  מען המשרד הראשי או המשרד הרשום 

  ת.ד.        טלפון

   

   

  מען המשרד הראשי או המשרד הרשום 

  ת.ד.        טלפון

   

  מקום המפעל 

   

  מען המשרד המקומי   ת.ד.      טלפון

  סוג התעשיה או העסק:

   

  הערה בדבר מקומות הבניה או הבניה ההנדסית: כל מקום אשר לגביו מתנהל פנקס זה יש לרשום בחלק ב'.   הפנקס הככלי משמש רישום לגבי מקום עבודת בניה אחד בלבד; אולם מותר, לאחר גמר העבודות במקום מסויים, להשתמש בו לגבי מקום שני.

  מחזיקי או בעלי מפעל המבצעים עבודות בניה או בניה הנדסית חייבים לרשום את הפרטים הנוספים הדרושים בטור ב'

   

  קבלני עבודות בניה או בניה הנדסית חייבית לרשום לגבי העבודות בכל מקום את כל יתר הפרטים הדרושים בחלקים ב', ג', ה', ו', ז', ח', ט', י' שבפנקס זה

   

  חלק ב' - פעולות בניה ובניה הנדסית

  בחלק זה יירשמו קבלנים וקבלני המשנה המטפלים בביצוע הבניה, מנהל העבודה נתמנה לצרכי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 וכן הממונה על הפיצוצים והבונה המקצועי להתקנת פיגום במקום הבניה.

   

  א'

  הבניה והקבלנים המשתתפים

   

  תאריך התחלת הבניה:

  מקום פעולת הבניה:

   

  תאריך גמר הבניה:

  ב'

  הקבלנים וקבלני המשנה המשתתפים בבניה:

   

  המען

  שם הקבלן או קבלן המשנה

  ענף העבודה

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ג'

  מנהל העבודה הנתמנה ע"י הקבלן הראשי או בעלי המפעל

   

  תאריך שבו פג המינוי או ביטלו אותו

  תאריך המינוי

  המען

  מספר הזהות

  מנהל העבודה

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ד'

  הממונה על הפיצוצים במקום הבניה או הבניה ההנדסית

   

  תאריך גמר פעולתו

  תאריך תחילת פעולתו

  המען

  מספר הזהות

  הממונה על הפיצוצים (שם המשפחה והשם הפרטי)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ה'

  הבונה המקצועי להתקנת פיגומים במקום הבניה

   

  תאריך גמר פעולתו

  תאריך התחלת פעולתו

  המען

  מספר הזהות

  הבונה המקצועי (שם המשפחה והשם הפרטי)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  חלק ג' - מינוי אנשים לתפקידים מיוחדים

   

  זיהוי האדם שנתמנה

  פרטי המינוי

  שם המשפחה

  השם הפרטי

  מספר הזהות

  המען

  התפקיד

  תאריך המינוי

  תאריך שליחת ההודעה אל מפקח העבודה האזורי

  תאריך בו פג או בוטל

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  חלק ד' - סיוד הקירות במפעל, צביעתם וניקוים

  תאריך הטיפול

  השנה | היום והחודש

  חלקי מפעל שסוידו, צובעו או רוחצו


   

  תיאור הטיפול
  (לפרט: סוידו, סוג הצביעה או הרחיצה)

  מען מבצע העבודה

  שם מבצע העבודה

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חלק ה' - דודי קיטור, קלוטי קיטור וקולטי אוויר

  את תעודות הבדיקה לכל דוד קיטור או קולט קיטור או אוויר יש להדביק לתלושים בסוף הפנקס.

   

   

  תיאור המתקן

  היצרן והסימן

  המספר במפעל

  יום היכנסו לשימוש

  תאריך הבדיקה

  תאריך הבדיקה

   

   

   

   

   

  בדיקה תחת לחץ

  בדיקה על קר

  בדיקה תחת לחץ

  בדיקה על קר

  ד

   

   

   

   

   

   

   

   

  ו

   

   

   

   

   

   

   

   

  ד

   

   

   

   

   

   

   

   

  י

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ק

   

   

   

   

   

   

   

   

  י

   

   

   

   

   

   

   

   

  ט

   

   

   

   

   

   

   

   

  ו

   

   

   

   

   

   

   

   

  ר

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ק

   

   

   

   

   

   

   

   

  ו

   

   

   

   

   

   

   

   

  ל

   

   

   

   

   

   

   

   

  ט

   

   

   

   

   

   

   

   

  י

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ק

   

   

   

   

   

   

   

   

  י

   

   

   

   

   

   

   

   

  ט

   

   

   

   

   

   

   

   

  ו

   

   

   

   

   

   

   

   

  ר

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ק

   

   

   

   

   

   

   

   

  ו

   

   

   

   

   

   

   

   

  ל

   

   

   

   

   

   

   

   

  ט

   

   

   

   

   

   

   

   

  י

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  א

   

   

   

   

   

   

   

   

  ו

   

   

   

   

   

   

   

   

  ו

   

   

   

   

   

   

   

   

  י

   

   

   

   

   

   

   

   

  ר

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  מ

   

   

   

   

   

   

   

   

  י

   

   

   

   

   

   

   

   

  ת

   

   

   

   

   

   

   

   

  ק

   

   

   

   

   

   

   

   

  נ

   

   

   

   

   

   

   

   

  י

   

   

   

   

   

   

   

   

  ם

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  א

   

   

   

   

   

   

   

   

  ח

   

   

   

   

   

   

   

   

  ר

   

   

   

   

   

   

   

   

  י

   

   

   

   

   

   

   

   

  ם

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חלק ו' - עגורנים, מכונות הרמה ומעליות

  את תעודות הבדיקה לכל מיתקן הרמה ומעלית יש להדביק לתלושים בהתחלת הפנקס.

   

   

  תיאור המתקן

  היצרן וסימן ההיכר

  יום היכנסו לשימוש

  תאריך הבדיקה

  תאריך הבדיקה

  תאריך הבדיקה

  ע

   

   

   

   

   

   

  ג

   

   

   

   

   

   

  ו

   

   

   

   

   

   

  ר

   

   

   

   

   

   

  נ

   

   

   

   

   

   

  י

   

   

   

   

   

   

  ם

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ו

   

   

   

   

   

   

  מ

   

   

   

   

   

   

  כ

   

   

   

   

   

   

  ו

   

   

   

   

   

   

  נ

   

   

   

   

   

   

  ו

   

   

   

   

   

   

  ת

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ה

   

   

   

   

   

   

  ר

   

   

   

   

   

   

  מ

   

   

   

   

   

   

  ה

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  מ

   

   

   

   

   

   

  ע

   

   

   

   

   

   

  ל

   

   

   

   

   

   

  י

   

   

   

   

   

   

  ו

   

   

   

   

   

   

  ת

   

   

   

   

   

     חלק ז' - בדיקת בטיחות של הפירה או מילוי

  חלק זה ימולא ע"י מבצע פעולת בניה, בין שהוא קבלן לבניה בין שהוא בעל מפעל תעשייתי או מסחרי המבצע פעולת בניה לצורך מפעלו.

   

   

  תיאור החפירה או המילוי וסביבתו

   

   

   

   

  מקום בו נמצאים החפירה או המילוי

  תאר להלן את: 
  א- מקומם במגרש
  ב- תפקיד החפירה
  ג- מידות של החפירה

  הקיים בנין או מבנה ליד החפירה או המילוי? אם כן טיבו ומרחקו מהחפירה או המילוי?

  ציין להלן את:
  עומק החפירה,
  או גובה המילוי בעת הבדיקה

  תאריך התחלת העבודה

  מצב הבטיחות:

  הקיימת סכנה של התמוטטות של דופן החפירה או המילוי או של מבנה לידם?

  תאריך הבדיקה

  חתימת מנהל העבודה שערך את הבדיקה

   

  א-

   

   

   

   

   

   

   

  ב-

   

   

   

   

   

   

   

  ג-

   

   

   

   

   

   

   
   

  חלק ח' - בדיקת בטיחות של פיגום

  חלק זה ימולא ע"י כל מבצע פעולת בניה בין שהוא קבלן לבניה בין שהוא בעל מפעל
  תעשייתי או מסחרי המבצע פעולת בניה לצורך מפעלו.

   

   

  מקום פעולות הבניה בו נמצא הפיגום

  תיאור הפיגום

  הנסיבות שחייבו עריכת בדיקת הפיגום

  האם יציב הפיגום? (ציין כל פגם)

  הנאות הפיגום למטרה שלה הוא נועד? (ציין מתאים/
  לא מתאים)

  הקוימו לגבי הפיגום כל הוראות התקנות (ציין את ההוראות שלא קוימו)

  תאריך הבדיקה וחתימת מנהל העבודה שערך את הבדיקה

  אישור מבצע הבניה על תוצאות בדיקת הפיגום (חתימת ותאריך)

  תאר להלן את:
  א- מקומו
  ב- מטרתו לבניה
  ג- סוג הפיגום

  ציין:

  א- את אורך הפיגום

  ב- את גובהו

   

  א'

  א'

   

   

   

   

   

  הנני מאשר בחתימתי שידועות לי תוצאות בדיקת הפיגום הרשום כאן.

  תאריך___  חתימה___

   

  ב'

  ב'

   

   

   

   

   

   

  ג'

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חלק ט' - תאונות עבודה ומקרים מסוכנים

  טבלה גדולה מדי - לא הוקשה

   

  חלק י' - מחלות מקצוע

   

   

  א' המחלה

  תיאור מחלת המקצוע המשוערת

                                              ב'      הנפגע

  ג'

  שם המשפחה

  השם הפרטי

  המען הקבוע של הנפגע

  המין

  הגיל

  מספר הזהות

  המקצוע

  התאריך שבו נשלחה ההודעה אל מפקח העבודה האזורי

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חלק י"א - רישומי מפקח עבודה בדבר אופן ניהול הפנקס

   

  תאריך

  החלק בפנקס שהרשום נוגע בו

  הערות מפקח העבודה

  חתימת המפקח