פקודת הבטיחות בעבודה - פרק י': כללי

  • תיקון מס' 8 (30 בנובמבר 2015) ס"ח: סימן ג'1- סעיף 200א.
    תיקון מס' 10 (12 ביולי 2017) ס"ח 2648: סעיף 38.

לתחילת העמוד פרק י': כללי
לתחילת העמוד 246. שמירת דינים
  • הוראות פקודה זו באות להוסיף על הוראותיו של כל חוק אחר ולא להחליפן או לגרוע מהן, זולת אם יש הוראה אחרת מפורשת.

לתחילת העמוד 247. ביצוע
  • השר ממונה על ביצוע פקודה זו.

לתחילת העמוד 248. תחילה
  • תחילתו של נוסח חדש זה ביום א' בניסן תשל"א (27 במרס 1971).