פקודת הבטיחות בעבודה - פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים

 • תיקון מס' 8 (30 בנובמבר 2015) ס"ח: סימן ג'1- סעיף 200א.
  תיקון מס' 10 (12 ביולי 2017) ס"ח 2648: סעיף 38.

לתחילת העמוד פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים
לתחילת העמוד סימן א': האחראים
 • 219. עבירות התופש או הבעל

  (א) על כל הפרה, במפעל או בקשר למפעל, של הוראות פקודה זו או תקנה לפיה, יהיה תופש המפעל - או בעל המפעל, אם האחריות להפרה מוטלת עליו בפקודה זו או לפיה - אשם בעבירה, בכפוף לנאמר להלן

  (ב) תופש מפעל הפועל בהסתמך על פטור מיוחד שניתן בפקודה זו או לפי ואינו מקיים את התנאים המורפים לפטור, יראו אותו כמפר הוראות פקודה זו.

   

  220. בעל מכונה במקום התופש

  היתה במפעל מכונה המונעת בכוח מיכאני שבעלה או שוכרה איננו תופש המפעל, יראו את הבעל או השוכר כאילו היה תופש המפעל לענין עבירה לפי פקודה זו שנעברה לגבי אדם שהוא עובד או הבעל או השוכר או מקבל מהם גמול והוא עסוק ליד מכונה כאמור או בקרבתה או בקשר אליה.

   

  221. העבריין למעשה

  אם מעשה או מחדל שתופש מפעל או בעלו אחראי להם לפי פקודה זו הם לאמיתו של דבר מעשה או מחדל של שלוח, עובד, פועל או אדם אחר, יהיה דינו כדין התופש או הבעל, הכל לפי הענין.

   

  222. אחריות מנהל תאגיד או שותף

  חברה, אגודה שיתופית או כל חבר בני אדם אחר שעברו אחת העבירות לפי פקודה זו, רואים כאחראי לעבירה גם כל מנהל, שותף או פקיד אחראי של אותו חבר בני אדם, ואפשר להביאו לדין כאילו עבר הוא את העבירה, אם לא הוכיח שהעבירה שנעברה שלא בידיעתו ונקט אמצעים סבירים למניעת העבירה.

   

  223. עבירות עובדים ואחרים

  עובד שהפר את הוראות פרק ז', סימן ד', או כל אדם שהפר תקנה לפי פקודה זו המטילה עליו במפורש חובה פלונית - הוא יהיה אשם בעבירה, ותופש המפעל או בעל המפעל לא יהיו אשמים בה אלא אם הוכח שלא נקטו אמצעים סבירים למניעת ההפרה.

   

  224. הפרה נפרדת לגבי כל עובד

  עבדו בני אדם במפעל שלא בהתאם להוראות פקודה זו או תקנה לפיה, יראו את הדבר כאילו היתה הפרת הוראה לגבי כל עובד לחוד.

לתחילת העמוד סימן ב': עבירות ועונשין
 • 225. עונש כשלא נקבע במפורש

  בכפוף לנאמר להלן בפקודה זו, העובר עבירה לפי פקודה זו שלא נקבע לה עונש במפורש, דינו - מאסר ששה חודשים או קנס 4,500 שקלים חדשים ומאסר נוסף ארבעה עשר ימים או קנס נוסף 450 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה, ובעבירה שהיתה עשויה לגרום מוות או חבלת גוף, דינו - מאסר שנה או קנס 9,000 שקלים חדשים, ומאסר נוסף ארבע עשר ימים או קנס נוסף 450 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות לפי דין אחר.

   

  226. צו לתיקונים

  הורשע תופש מפעל או בעל מפעל בשל עבירה לפי פקודה זו שאינה עבירה לפי סעיפים 235 או 236 רשאי בית המשפט, בנוסף להטלת העונש או במקומה, לצוות עליו לנקוט אמצעים שיפורטו שיפוטו בצו, תוך הזמן שפורש בו, לתיקון הענינים אשר לגביהם אירעה ההפרה, ורשאי הוא, לפי בקשה, להאריך את הזמן.

  (ב) ניתן הצו, לא יהיה התופש או הבעל אחראי לפי פקודה זו להמשכת הפרה בתוך הזמן שפירש בית המפשט.

  (ג) תופש או בעל שלא ביצע צו לתיקונים תוך הזמן שפורש או הוארך כאמור, דינו קנס 4,500 שקלים חדשים או מאסר שבעה ימים בעד כל יום שבו נמשכת הפרת הצו אחרי הזמן שפורש או הוראך כאמור.

   

  227. מסחר אסור

  המפר את הוראות סעיף 46 או הוראות תקנות לפי סעיף 47, דינו - קנס 4,500 שקלים חדשים או מאסר ששה חודשים.

   

  228. אי-משלוח תסקיר למפקח האזורי

  בודק דוודים מוסמך או בודק מוסמך שלא שלח עותק של תסקיר למפקח האזורי בנסיבות שבהן נדרש לעשות כן לפי סעיף 119א יאשם בעבירה.

   

  229. עריכת בדיקה או תסקיר שלא כראוי

  בודק דוודים מוסמך או בודק מוסמך שעשה בדיקה שלא ביסודיות הנדרשת לפי הוראות פרק ג' או שערך תסקיר לקוי בפרט חיוני, בדוד קיטור - קנס 4,500 שקלים חדשים או מאסר שלושה חדשים, ואם ערך תסקיר כוזב ביודעין, דינו קנס 9,000 שקלים חדשים או מאסר שנה.

   

  230. שימוש במפעל ללא מימלטים מדליקה או בניגוד לצו מימלטים

  השתמשו במפעל שאין לו מימלטים נאותים ומספיקים מדליקה, או השתמשו במפעל או בחלק ממפעל בניגוד לצו מימלטים, דין התופש - קנס 3,000 שקלים חדשים או מאסר שלושה חודשים, וקנס נוסף 300 שקלים חדשים או מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה.

   

  231. תפישת מפעל בלא הודעה

  המפר את הוראות סעיף 195, דינו קנס 4,500 שקלים חדשים וקנס נוסף 450 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה.

   

  232. פגיעה בתעודה מוצגת

  המוריד או מקלקל תקציר, הודעה, טופס תקנות או כל תעודה אחרת שהוצגה לפי פקודה זו או הפוגע בהם, דינו קנס 4,500 שקלים חדשים או חודש מאסר.

   

  233. מסחר במצרך שייבואו אסור

  המפר את הוראות סעיף 208 יאשם בעבירה וכל מצרך שנעברה בו העבירה והוא ברשותו חולט; מצרך שחולט כאמור יושמד או יטופל בו בדרך אחרת כפי שבית המשפט יראה לנכון.

   

  234. גילוי תוצאות אנליזה

  המפר את הוראות סעיף 211 (ה), דינו קנס 4,500 שקלים חדשים או מאסר שלושה חודשים.

   

  235. הפרעה למפקח

  (א) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שלושה חודשים, ובכל הרשעה נוספת לפי סעיף זה תוך שנתיים מן ההרשעה האחרונה בשל אותה עבירה, דינו מאסר ששה חודשים:
  (1) מפריע למפקח או מעכב אותו מהשתמש כראוי בסמכות שהוענקה לו בפקודה זו או לפיה;

  (2) מסרב להשיב או משיב תשובה כוזבת, בחקירה שהותרה בפקודה זו או לפיה;

  (3) אינו מציג פנקס או תעודה שנדרש להציגם בפקודה זו או לפיה;

  (4) מסתיר או מונע, או מנסה להסתיר או למנוע, אדם מהתייצב לפני מפקח או מהיחקר על ידיו.
  (ב) נעברה במפעל עבירה לפי סעיף קטן (א) על ידי אדם שאיננו תופש מפעל, גם התופש יהיה אשם בה, אלא אם הוכיח שלא ידע על העבירה או שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי למנעה. 

  236. זיוף ומרמה

  (א) העושה אחת מאלה, דינו, בלי לפגוע בכל הוראה ענשית אחרת - קנס 4,500 שקלים חדשים או מאסר ששה חודשים:
  (1) מזייף תעודה הדרושה בפקודה זו או בתקנה לפיה או לענינן;

  (2) נותן תעודה כאמור או חותם עליה בידעו שהיא כוזבת בפרט חשוב;

  (3) מפיץ ביודעין תעודה כאמור כשהיא מזוייפת או כוזבת כאמור, או משתמש בה;

  (4) מפיץ ביודעין תעודה כאמור כאילו היא חלה על אדם פלוני כשאינה חלה כן, או משתמש בה כאמור;

  (5) מתחזה כאדם הנזכר בתעודה כאמור; 

  (6) מתיימר בכוזב להיות מפקח;

  (7) מעלים עין במזיד מאחת העבירות המנויות בפסקאות (1) עד (6)

  (8) רושם במזיד רישום כוזב בפנקס, בהודעה או בתעודה שניהולם, הצגתם, המצאתם או שליחתם דרושים בפקודה זו או בתקנה לפיה או לענינן;

  (9) מצהיר או חותם במזיד הצהרה כוזבת שנדרש ליתן בפקודה זו או בתקנה לפיה או לענינן;

  (10)משתמש ביודעין ברישום כוזב או בהצהרה כוזבת כאמור.
  (ב) בסעיף זה "תעודה" - לרבות תסקיר.

   

  237. הוראות בדבר עבירות נמשכות

  (א) נעברה עבירה לפי פקודה זו על ידי שלא נעשתה בדיקה, לא נרשם או צורף תסקיר או לא נעשתה פעולה אחרת, בשעה או תוך הזמן שפורשו בפקודה זו או בתקנה לפיה, יראו את העבירה כנמשכת כל עוד לא נעשתה הפעולה כאמור.


  (ב) כדי להסיר ספק נאמר בזה, כי לענין עבירה נמשכת על הוראה מהוראות פקודה זו -
  (1) התחלה חדשה של העבירה כאמור, לאחר הפסקתה, היא עבירה חדשה;

  (2) מותר להגיש תביעה ולהרשיע ולהעניש את הנאשם מזמן לזמן על כל חלק של התקופה שבה נמשכת העבירה, ובלבד שלא הורשע ולא נענש על חלק זה של התקופה קודם לכן בשל אותה עבירה.

לתחילת העמוד סימן ג': הליכים משפטיים
 • 238. צורת האישום

  באישום לפי פקודה זו די לטעון שהמפעל הוא מפעל כמשמעותו בפקודה זו ולציין את שמו של הנחזה כתופש המפעל.

   

  239. המצאה ומשלוח של הזמנה לדין וצו בית משפט

  הוראות סעיף 217 יחולו על ההמצאה והמשלוח של הזמנה לדין ושל צו בית המשפט שיש חובה או רשות להמציאם או לשלחם לפי פקודה זו.

   

  240. הליכים כלפי אדם שבמקום התופש

  אם לפי פקודה זו נקבע אדם כאחראי במקום התופש או הבעל של המפעל, יחולו הוראות סעיף 218 על ההמצאה של הזמנה לדין או צו בית המשפט אליו ועל נקיטת הליך כלפיו.

   

  241. רישום בפנקס כראיה

  אם בפקודה זו או לפיה נדרש רישום בפנקס המפעל או בפנקס אחר או ברשומה אחרת - יהא הרישום שנעשה על ידי תופשו של המפעל או מטעמו קביל כראיה נגדו על העובדות שצויינו בו; והעובדה שלא נעשה רישום שנדרש כאמור, בדבר קיום הוראה מהוראות פקודה זו או תקנה לפיה, תשמש ראיה שאותה הוראה לא קויימה.

   

  242. אדם במפעל ייראה כעובד

  (א) אדם הנמצא במפעל שעה שנעשית עבודה או כשהמכונות בתנועה - למעט זמן הפסקות לארוחות או למנוחה - יראו אותו לענין פקודה זו כמי שעובד אותה שעה במפעל כל עוד לא הוכח היפוכו.


  (ב) סעיף זה לא יחול על מפעל אשר בו העובדים היחידים הם בני משפחה אחת הגרים שם.

   

  243. אישום העבריין למעשה ודינו

  (א) תופש מפעל או בעל מפעל שהואשם בעבירה לפי פקודה זו זכאי לדרוש שאדם אחר, שאותו הוא מאשים כעבריין למעשה, יובא לפני בית המשפט בזמן שנקבע לשמיעת אישומו, ובלבד שיעשה שתי אלה:
  (1) יגיש אישום כדין נגד האדם האחר;

  (2) יתן לתובע הודעה מוקדמת לא פחות משלושה ימים על כוונתו לעשות כן.


  (ב) התובע יהיה זכאי לחקור חקירה שכנגד את התופש או הבעל אם הוא מוסר עדות, או כל עד שהזמין האישום שהגיש, ולהביא ראיות מפריכות.

  (ג) אם לאחר שהוכח ביצוע העבירה הוכיח התופש או הבעל להנחת דעתו של בית המשפט שתי אלה:

  (1) הוא שקד כראוי על הפעלת ההוראות של פקודה זו ושל כל תקנה לפיה השייכת לענין;

  (2) אדם אחר כאמור בסעיף קטן (א) ביצע את העבירה הנדונה בלי הסכמה, העלמת עין או מחדל זדוני מצד התופש או הבעל, - התופש והבעל לא יהיו אשמים בעבירה, אלא אותו אדם יורשע בה, ובית המפשט רשאי, לפי שיקול דעתו, לחייבו בתשלום ההוצאות הכרוכות במשפט.


  (ד) אם בשעת גילוי העבירה הובררו להנחת דעתו של מפקח ארבע אלה:
  (1) התופש או הבעל של המפעל שקד כראוי על הפעלת ההוראות של פקודה זו או של כל תקנה לפיה השייכת לענין

  (2) מי הוא האדם שעבר את העבירה;

  (3) העבירה נעשתה בלי הסכמה, העלמת עין או מחדל זדוני של התופש או הבעל;

  (4) העבירה נעשתה תוך הפרת הוראותיו של התופש או הבעל, - ייתבע לדין האדם שלפי דעת המפקח הוא העבריין למעשה, בלי שייתבע התופש אן הבעל תחילה.

   

  244. ערעור על החלטת בימ"ש שלום

  (בוטל בתיקון מס' 1).

   

  245. תביעה לשינוי הסכם או חלוקת הוצאות בין הבעל לתופש

  (א) חצרים שהושכרו כולם או מקצתן כמפעל, ושינויי מבנה או שינויים אחרים דרושים בהם למילוי הוראה של פקודה זו או של תקנה או דרישה לפיה, רשאי הבעל או התופש לפנות לבית המשפט המחוזי ולטעון, לפי הענין, טענה מטענות אלה:
  (1) כי לרגל הסכם שביניהם נמנע ממנו לבצע את השינויים;

  (2) כי יש לחייב את שכנגדו בהוצאות הכרוכות בשינויים, כולן או מקצתן.


  (ב) בית המשפט, לאחר ששמע את בעלי הדין ואת העדים שירצו להזמין, רשאי ליתן, כפי שיראה צודק וישר בנסיבות המקרה -
  (1) לענין טענה לפי סעיף קטן (א)(1) - צו המבטל או המשנה את תנאי ההסכם;

  (2) לענין טענה לפי סעיף קטן (א)(2) - צו בדבר ההוצאות או חלוקתן, בהתחשב עם תנאי הסכם שביניהם, ולחלופין, לפי בקשת אחד מהם, לשים קץ לשכירות.