פקודת הבטיחות בעבודה - פרק ח': ביצוע

 • תיקון מס' 8 (30 בנובמבר 2015) ס"ח: סימן ג'1- סעיף 200א.
  תיקון מס' 10 (12 ביולי 2017) ס"ח 2648: סעיף 38.

לתחילת העמוד פרק ח': ביצוע
לתחילת העמוד 209. סמכויות המפקח
 • למפקח יהיו הסמכויות המנויות להלן וכל סמכות אחרת הדרושות לביצוע פקודה זו:

  (1) להיכנס ולעשות בקורת ביום או בלילה, במפעל או בכל חלק ממנו, אם יש לו סיבה סבירה להניח שאדם עובד בהם;

  (2) להיכנס ולעשות בקורת ובדיקות ביום -
  (א) בכל מקום שיש לו סיבה סבירה להניח שהוא מפעל;

  (ב) בכל חלק של בנין שמפעל נמצא בו, אם יש לו סיבה סבירה להניח ששם נמצאים בשימוש או מוחסנים חמרים דליקים או נפיצים;
  (3) להביא עמו שוטר, אם יש לו סיבה סבירה לחשוש להפרעה רצינית בביצוע תפקידו;

  (4) לדרוש להציג לפניו פנקסים, הודעות ותעודות המנוהלים או מוחזקים לפי פקודה זו, לעיין בהם, לבדקם ולהעתיק מהם;

  (5) לעשות חקירה ובדיקה ככל הדרוש כדי לוודא אם נתמלאו הוראות פקודה זו לגבי מפעל ולגבי כל עובד בו;

  (6) לדרוש מכל אדם שהוא מוצא במפעל את הידיעות שיש בידו ליתן בדבר זהותו של תופש המפעל;

  (7) לחקור, לענינים שלפי פקודה זו, בין לבדו ובין בפני אדם אחר, כפי שיראה לנכון, כל אדם שהוא מוצא במפעל או אדם שיש לו סיבה סבירה להניח שהוא עובד במפעל או שהיה עובד בו תוך שלושת החודשים שקדמו לחקירה, ולדרוש ממנו להיחקר כאמור ולחתום על הצהרה בדבר אמיתות הדברים שעליהם הוא נחקר; אולם לא יידרש אדם
  לפי הוראה זו להשיב על שאלה או לתת עדות העלולה להפלילו.

לתחילת העמוד 210. סמכות לענינים רפואיים
 • (א) מפקח שהוא רופא רשאי לבצע בדיקות רפואיות הדרושות לענין תפקידיו לפי פקודה זו.


  (ב) כל מפקח רשאי להביא עמו למפעל רופא לשם ייעוץ בענינים רפואיים

לתחילת העמוד 211. נטילת דוגמאות לאנליזה
 • (א) מפקח רשאי בכל עת ליטול לאנליזה דוגמאות מספיקות של החומרים המפורשים להלן, ובלבד שהודיע על כך תחילה לתופש המפעל או - אם אין להשיגו בנקל - למנהל עבודה או לאדם אחראי אחר במפעל (להלן בסעיף זה - התופש או שולחו):
  (1) חומר בשימוש או המיועד לשימוש במפעל, המעלה על דעתו חשד של הפרת תקנה לפי פרק ה' העלול לדעתו לגרום חבלת גוף לעובדים;

  (2) חומר בשימוש בייצור גפרורים או שעורבב לשימוש כאמור.


  (ב) בשעת נטילת דוגמה רשאי התופש או שולחו, לאחר שהמציא את ההתקנים הנחוצים, לדרוש מהמפקח שיחלק את הדוגמה לשלוש מנות, יסמן ויחתום או יקשור במהודק כל אחת מהן לפי מהותה, ויעשה בהן כך:
  (2) ימסור מנה אחת לתופש או שולחו;

  (2) ישמור מנה אחת להשוואה בעתיד;

  (3) יגיש מנה אחת לעושה האנליזה.


  (ג) אנליזה לפי סעיף זה תיעשה בידי מי ששר העבודה והרווחה הסמיך אותו לכך, אולם לגבי מפעל שבמערכת הבטחון היא תעשה בידי אדם שיאשר לכך שר הבטחון או בידי מי שאותו אדם הסמיכו לכך.


  (ד) תעודה הנחזית כתעודה שניתנה על-ידי מי שהוסמך או אושר לפי סעיף קטן (ג) בדבר תוצאות אנליזה לפי סעיף זה, תהיה קבילה בכל משפט לפי פקודה זו לראיה על הדברים האמורים בה, אולם כל צד רשאי לדרוש שמי שעשה את האנליזה ייקרא להעיד.


  (ה) לא יפרסם אדם את תוצאותיה של אנליזה שנעשתה לפי סעיף זה, ולא יגלה אותן לאדם שאינו מוסמך לקבלן.


  (ו) מפקח רשאי ליטול דוגמה של חומר גלמי, או של חומר או חפץ מעובדים, לאחר שהודיע על כך לתופש או לשולחו, וכן רשאי הוא לצלם כל חומר, מיתקן, מכונה או תהליך עבודה; אולם שר הבטחון או אדם שאישר לכך רשאי לאסור נטילת דוגמה או צילום כאמור אם ראו מניעה לכך מטעמי בטחון.

לתחילת העמוד 212. החובה להמציא אמצעים לביקורת
 • תופש מפעל, שלוחיו ועובדיו יספקו את האמצעים שדרש מפקח כנחוצים לאפשר כניסה, בקורת, בדיקה, חקירה, נטילת דוגמאות או פעולה אחרת לשם שימוש בסמכויותיו לפי פקודה זו לגבי אותו מפעל.

לתחילת העמוד 213. החובה להמציא נסח מפנקס המפעל
 • תופשו של מפעל ישלח למפקח נסחים מפנקס המפעל כפי שדרש המפקח לביצוע תפקידיו לפי פקודדה זו.

לתחילת העמוד 214. תעודת מינוי של מפקח
 • לכל מפקח תינתן תעודת מינוי ובשעת ביקורו במפעל או במקום שחלה עליו הוראה מהוראות פקודה זו יראה את תעודת המינוי, אם נדרש לכך, לתופש המפעל או לאדם אחר שיש לו תפקיד ניהולי אחראי במפעל.

לתחילת העמוד 215. מתן תעודות
 • תעודה לפי פקודה זו או לענינה, שניתנה מאת השר, המפקח הראשי או מפקח אזורי, יכול שתינתן לזמן מוגבל או ללא הגבלת זמן, והרשות שנתנה אותה רשאית לשנותה או לבטלה.

לתחילת העמוד 216. התקנת תקנות
 • תקנה לפי פקודה זו יכול שתהיה לזמן מוגבל או ללא הגבלת זמן ויכול שתהיה בכפוף לתנאים כפי שהמתקין יראה לנכון, ויכול שתכלול הוראות משלימות והוראות גרר ככל שייראה דרוש לביצועה.

לתחילת העמוד 217. המצאת תעודות ומשלוחן
 • (א) תעודה שיש חובה או רשות להמציאה לפי פקודה זו יכול שתומצא -
  (1) לאדם פלוני - במסירתה לידו, או בהשארתה במקום מגוריו או בשליחתה לשם בדואר;

  (2) לפירמה שעליה חלה פקודת השותפויות - במסירתה לשותף של הפירמה, או בהשארתה במשרד הפירמה או בשליחתה לשם בדאר;

  (3) לבעל או לתופש של מפעל, אפ אם היו חברה שחלה עליה פקודת החברות או אגודה שיתופית שחלה עליה פקודת האגודות השיתופיות - בדרך כאמור בפסקאות (1) או (2), או במסירת התעודה או העתק נכון ממנה לאדם במפעל שגילו, לפי הנראה,
  אינו למטה משש עשרה.


  (ב) תעודה שיש להמציאה לתופש של המפעל יכול שימענו אותה אל "תופש
  המפעל", לפי המען המתאים למסירה למפעל בדואר, בלי שם או תיאור
  נוספים.


  (ג) הוראות סעיף זה יחולו, בתיאומים המחוייבים, על תעודה שלפי פקודה זו יש חובה או רשות לשלחה לאדם, לפירמה, לבעל או לתופש.

לתחילת העמוד 218. המצאת הודעות לאדם שבמקום התופש
 • אם לפי פקודה זו נקבע אדם כאחראי במקום התופש או הבעל של המפעל, תהא החובה או הרשות, לפי הענין, להמציא לו כל הודעה שיש חובה או רשות בפקודה זו לפיה להמציא אותה לתופש או לבעל.