פקודת הבטיחות בעבודה - פרק ז': שונות

 • תיקון מס' 8 (30 בנובמבר 2015) ס"ח: סימן ג'1- סעיף 200א.
  תיקון מס' 10 (12 ביולי 2017) ס"ח 2648: סעיף 38.

לתחילת העמוד פרק ז': שונות
לתחילת העמוד סימן א': פתיחת מפעל
 • 195. הודעה על פתיחת מפעל או תפישתו

  (א) לא יתחיל אדם לתפוש חצרים כמפעל ולא יתחיל להשתמש בחצרים כמפעל אלא אם נמסרה, לפחות עשרה ימים מראש, הודעה בכתב למפקח האזורי או אם התיר המפקח בכתב לתפוש או להשתמש כאמור לפני תום עשרת הימים.

  (ב) הועבר המפעל אל האדם מידי אחר ולא חל שינוי במהות פעולתו, רשאי האדם להתחיל לתפוש אותו לפני תום עשרת ימים למסירת ההודעה או אף לפני מסירת ההודעה, ובלבד שתימסר תוך חודש לאחר ההעברה.

  (ג) הודעה לפי סעיף זה תציין את שם התופש, מען המפעל, מהות המפעל וכל פרט נוסף שנקבע.

לתחילת העמוד סימן ב': תקצירים ותעודות
 • 196. הצגת תקצירים ותעודות

  (א) בכניסות הראשיות של מפעל, שדרכן נכנסים עובדים, יהיו מוצגות התעודות המנויות להלן, ואם נקבע טופס לתעודה יוצג הטופס:
  (1) תקציר פקודה זו שנקבע;

  (2) הודעה על מען לשכתו של המפקח האזורי;

  (3) כל הודעה או תעודה שפקודה זו מחייבת להציג במפעל.


  (ב) מפקח רשאי להורות שתעודה מן התעודות האמורות תוצג באותם מקומות במפעל שהוא יורה עליהם בין בנוסף להצגה בכניסות הראשיות ובין במקומה.


  (ג) במפעל יוצגו תקציר שנקבע של כל התקנות החלות אותה שעה במפעל, או עותק מודפס של התקנות.


  (ד) כל התעודות ועותקי התקנות האמורים - מקומם, אותיותיהם ושפתם, עברית או ערבית יהיו כך שהעובדים במפעל יוכלו לקרוא אותם בקלות.


  (ה) לגבי בניה ובניה הנדסית יראו את ההוראות המחייבות להציג במפעל תקציר של פקודה זו או של תקנות או עותק מודפס של תקנות, כפי שנקבע, כאילו נתמלאו, אם התקציר או התקנות האמורים מוצגים בכל חצר, סדנא ומשרד של המבצע, שבהם מבקרים העובדים אצלו באותן פעולות, ובמצב שיוכלו לקרוא אותם בקלות.

   

  197. מסירת עותק התקנות

  תופש מפעל יתן עותק מודפס של כל התקנות החלות אותה שעה במפעל לכל אדם שהן נוגעות לו, אם ביקש זאת.

לתחילת העמוד סימן ג': פנקס המפעל
 • 198. פנקס המפעל 

  (א) למפעל ינוהל פנקס בטופס שנקבע, בעברית או בערבית, וייעשו בו אלה:
  (1) יירשמו הפרטים שנקבעו בנוגע לסיוד וצביעה במפעל;

  (2) יירשמו הפרטים שנקבעו בנוגע לכל תאונה או מחלת מקצוע שאירעו במפעל ויש חובה להודיע עליהן למפקח האזורי בהתאם לפקודת התאונות ומחלות המקצוע (הודעה), 1945;

  (3) יירשמו פרטים המראים כל פטור שניתן למפעל ותופש המפעל פועל בהסתמך עליו;

  (4) יצורפו התסקירים והתעודות שיש לצרפם אליו לפי הוראה אחרת של פקודה זו ויירשמו הפרטים שלפי הוראה כאמור יש לרשום אותם בו;

  (5) ענינים אחרים שנקבעו.


  (ב) פנקס המפעל יוחזק בתוך המפעל או במקום מחוץ למפעל שאושר לכך על ידי המפקח האזורי, ולענין בניה ובניה הנדסית מותר להחזיקו במשרדו של המבצע.

   

  199. פנקס מפעל למקומות הנחשב כמפעל

  (א) לענין רציף, מיגשה, מספן, בניה ובניה הנדסית, כל אדם שרואים אותו כתופש של מפעל חייב לנהל פנקס מפעל ביחס לעובדים אצלו ולענין הוראות פקודה זו שעליו למלא לפי סעיפים 185, 187 או 191.

  (ב) חצרים שבהם נמצאים בשימוש מעלית או מיתן לחץ, כל אדם המשתמש בהם או תופש אותם למעשה חייב לנהל פנקס מפעל לענין הוראות פקודה זו שעליו למלא לפי סעיף 194.

  (ג) פנקס מפעל המנוהל בהתאם לסעיף זה יירשמו בו פרטים ויצורפו אליו תסקירים מן האמורים בסעיף 198 השייכים לענין ושיצויינו בהוראות שבגוף הפנקס. 

   

  200. שמירת פנקסים ורשומות

  פנקס המפעל וכל פנקס או רשומה אחרים המנוהלים לפי פקודה זו יש לשמרם להחזיקם פתוחים לעין מפקח במשך שנתיים לפחות, או תקופה אחרת שנקבעה לסוג או להגדר פלוני של פנקס או רשומה, מיום הרישום האחרון בהם.

לתחילת העמוד סימן ג'1: אישורים לעניין מיתקני גז טבעי לצריכה
 • 200א. אישורים לעניין מיתקני גז טבעי לצריכה

  תופש מפעל המחזיק במיתקן גז טבעי שהוראות פרק ב'1 לחוק הגז (בטיחות ורישוי) התשמ"ט-1989 חלות עליו, ישמור את האישורים הנדרשים כתנאי לשימוש בגז טבעי במיתקן בהתאם להוראות פרק ב'1 האמור, ויציג אותם למפקח או לבודק מוסמך, לפי דרישתם.

לתחילת העמוד סימן ד': חובותיהם של עובדים
 • 201. תחולה

  הוראות סימן זה יחייבו כל עובד במפעל או במקום אחר שעליו חלות הוראות פקודה זו.

   

  202. איסור מעשה העלול לסכן

  עובד לא יעשה במזיד ובלי סיבה סבירה דבר העלול לסכן את עצמו או את זולתו.

   

  203. איסור לפגוע בהתקנים

  עובד לא יפגע ולא ישתמש לרעה במזיד בכל אמצעי, התקן, נוחות או דבר אחר שסופקו או הותקנו לפי פקודה זו להבטחת בריאותם, בטיחותם או רווחתם של העובדים.

   

  204. חובה להשתמש בהתקנים

  סופק או הותקן לשימושו של עובד, לפי פקודה זו, אמצעי או התקן להבטחת בריאותו או בטיחותו, חובה עליו להשתמש בהם.

לתחילת העמוד סימן ה': איסור ניכויים משכר
 • 205. איסור ניכויים משכר

  דבר שתופש מפעל חייב לעשותו, לספקו או להתקינו לפי פקודה זו, לא ינכה בשל כך מתשלום שהתחייב לשלם לעובד ולא יקבל מעובד תשלום בשל כך ולא יניח לאדם העובד אצלו לקבל מעובד תשלום כאמור, אלא אם יש לפי פקודה זו הוראה מפורשת אחרת בענין זה.

לתחילת העמוד סימן ו': מצרכים שייבואם אסור
 • 206. גפרורים בזרחן

  אסור לייבא גפרורים שנעשו בחומר המכונה כרגיל בשם זרחן לבן או זרחן צהוב.

   

  207. מצרכים מחמרים האסורים בשימוש

  נאסר בתקנות לפי פקודה זו שימוש בחומר פלוני או ביצוע תהליך פלוני רשאי השר לאסור בתקנות את ייבואם של מצרכים שהחומר או התהליך שימש בייצורם.

   

  208. מסחר במצרך שייבואו אסור

  לא ימכור אדם, לא יציע ולא יציג למכירה ולא יחזיק לשם מכירה מצרך שייבואו נאסר בסימן זה או לפיו.