פקודת הבטיחות בעבודה - פרק ו': תחולות והרחבות מיוחדות

 • תיקון מס' 8 (30 בנובמבר 2015) ס"ח: סימן ג'1- סעיף 200א.
  תיקון מס' 10 (12 ביולי 2017) ס"ח 2648: סעיף 38.

לתחילת העמוד פרק ו': תחולות והרחבות מיוחדות
לתחילת העמוד סימן א': חלק מבנין שהוא מפעל נפרד
 • 175. אחריות בעל הבנין 

  (א) הושכר חלק מבנין כמפעל נפרד יחולו הוראות סעיף זה.

  (ב) ההוראות המנויות להלן יחולו על כל חלק מהבנין המשמש לצרכי המפעל אבל אינו כלול בו, ובעל הבנין יהיה אחראי להפרתן:

  (1) הוראות פרק ב', סימן א': נקיון וצביעה;

  (2) הוראות פרק ב', סימן ג', לענין תאורה;

  (3) הוראות פרק ג', סימן א', לענין מניעים ראשיים וממסרת, סימן ד': מדרגות וסולמות, וסימן ה': מעליות;

  (4) הוראות פרק ג', סימנים י' ו-י"ד, לענין דודי קיטור.


  (ג) בעל הבנין יהיה אחראי ביחס למפעל, במקום התופס, לכל הפרה של הוראות אלה:
  (1) הוראות פרק ב', סימן ה': נוחויות, אלא שלענין נקיונן יהיה הוא אחראי רק כאשר השימוש בה משותף לשוכרים אחדים;

  (2) הוראות פרק ג', סימן ה': מעליות, וסימנים י' ו-י"ד, לענין דודי קיטור, הכל במידה שהן מתייחסות לענינים שבשליטתו של בעל הבנין;

  (3) הוראות פרק ג', סימן ט"ו: הסדרי בטיחות לשעת דליקה, וסימן ט"ז: מימלטים מדליקה, הכל במידה שהן מתייחסות לענינים בשליטתו של בעל הבנין, ולענינים אלה יראו את המפעל כאילו הוא כולל כל חלק מהבנין המשמש לצרכיו.

לתחילת העמוד סימן ב': חצרים לשכירות כוח
 • 176. - 178. אחריות הבעל במקום התופש

  (בוטלו בתיקון מס' 1).

לתחילת העמוד סימן ג': תחנות חשמל
 • 179. הגדרות

  בסימן זה -
  "חשמל" - אנרגיה חשמלית;
  "ייצור חשמל או בקרתו" - תהליך או פעולה של ייצור חשמל, השנאתו או או המרתו, או מיתוג חשמל, בקרתו או ויסותו בדרך אחרת;
  "הספקה"- הספקת חשמל דרך עסק, או הספקת חשמל לצרכי עסק של תחבורה, תעשיה או מסחר, או לצרכי בנין ציבורי או מוסד ציבורי, או לרחובות או מקומות ציבוריים אחרים.

   

  180. תחולת הפקודה על תחנות חשמל

  (א) חצרים שבהם מבוצע ייצור חשמל או בקרתו לשם הספקה וכרגיל עובדים בהם בני אדם יחולו עליהם כל הוראות פקודה זו כאילו מעבידו של העובד בהם בייצור חשמל או בקרתו, או בקשר לכך, היה תופשו של מפעל.


  (ב) חצרים שבהם מבוצע ייצור חשמל או בקרתו לשם הספקה וכרגיל אין בני אדם עובדים בהם, אולם הם מרווחים עד כדי שאדם יכול להיכנס לתוכם כשמותקנים בהם מכונות, המיתקנים או הציוד - יחולו עליהם ההוראות המנויות להלן כאילו היו מפעל וכאילו מעבידו של העובד בהם בייצור חשמל או בקרתו, או בקשר לכך, היה תופסו של מפעל:
  (1) הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;

  (2) הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;

  (3) הוראות פרק ח': ביצוע;

  (4) הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.


  (ג) דין מקווי חשמל של רשת חשמל ארצית כדין חצרים כאמור בסעיף קטן (ב).

   

  181. הרחבת התחולה בתקנות

  השר רשאי בתקנות להחיל כל הוראה מן ההוראות המנויות בסעיף 180 (ב) על מכונות, מיתקנים או ציוד, המשתמשים, במקום שאינו בגדר החצרים המפורטים בסעיף 180, בייצור חשמל או בקרתו לשם הספקה, כאילו היו מכונות, מיתקנים או ציוד במפעל וכאילו היה מעסיקו של כל עובד בקשר לשימוש כאמור תופש של מפעל.

   

  182. סייג לתחולה

  סעיף 180 לא יחולו, אלא במידה שהורה על כך השר בתקנות, על חצרים שבהם מבוצע ייצור חשמל או בקרתו לתכלית הישירה של הפעלת מנוע חשמלי או כל מכשיר הצורך חשמל לתאורה, לחימום, לשידור או לקליטה של הודעות או תשדורות או למטרות אחרות כיוצא באלה.

   

  183. שמירת תחולה

  לענין הגדרת מפעל בסימן א' של פרק א' לא יראו חשמל כמצרך, אולם זולת זאת לא ישפיע האמור בסימן זה על תחולת פקודה זו על מפעלכמשמעותו בהגדרה האמורה. 

לתחילת העמוד סימן ג'-1: סדנאות במוסדות חינוך
 • (א) הוראות פקודה זו המפורטות להלן יחולו, בתיאומים הדרושים לפי הענין על סדנאות בבתי ספר ובמוסדות לחינוך או להכשרה חקלאיים, ימיים או מקצועיים כאילו היו מפעל:
  (1) הוראות פרק א': פרשנות ותחולה;

  (2) הוראות פרק ב': בריאות;

  (3) הוראות פרק ג': בטיחות;

  (4) הוראות פרק ד': רווחה לעובדים;

  (5) הוראות פרק ה', סימן א': אבק ואדים, סימן ב': הוראות בדבר אכילה ושתיה, סימן ג': הגנה על עיניים, וסימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;

  (6) הוראות פרק ח': ביצוע;

  (7) הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.


  (ב) שר העבודה והרווחה יקבע, בצו באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בדרך כלל או לסוגי סדנאות או מוסדות, את מועד תחילתן של הוראות סעף קטן (א).

לתחילת העמוד סימן ד': מוסדות
 • 184. תחולת הפקודה במוסד צדקה וכו' 

  (א) חצרים שהם חלק ממוסד של צדקה או ממוסד לתיקון עבריינים, ומבוצעת בהם עבודת כפיים בעשיית מצרכים שאינם מיועדים לשימוש המוסד או עבודה הכרוכה בכך, אך אין החצרים מפעל, יחולו בכל זאת הוראות פקודה זו על חצרים אלה כאילו היו מפעל והאדם שיש לו שליטה על המוסד היה תופשו.


  (ב) "עשיית מצרכים", לענין סעיף זה - לרבות שינוים, תיקונם, עיטורם, גימורם, רחיצתם, ניקוים או הכשרתם למכירה.

לתחילת העמוד סימן ה': נמלים
 • 185. תחולת הפקודה בשטח נמל

  (א) רציף, מיגשה או מספן, לרבות קו פסים או שלוחה שלו המשמשים בקשר אליהם ולצרכיהם, יחולו עליהם ההוראות המנויות בסעיף קטן (ב) כאילו היו מפעל וכאילו האדם שלמעשה משתמש או תופש בהם או בחצרים שבתוכם או המהווים חלק מהם היה תופסו של מפעל, אולם לענין ההוראות האמורות בפסקה (2) יהיה בעל דוד הקיטור, ולא
  התופש כאמור, אחראי להפרתן.


  (ב) ואלה ההוראות החלות כאמור:
  (1) הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;

  (2) הוראות פרק ג', סימנים י' ו-י"ד, לענין דודי קיטור;

  (3) הוראות פרק ד', סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים;

  (4) הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בריאות ובטיחות;

  (5) הוראות פרק ו', סימן א': חלק מבנין שהוא מפעל נפרד, בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות;

  (6) הוראות פרק ז', סימן ב': תקצירים ותעודות, וסימן ג': פנקס המפעל, הכל בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות;

  (7) הוראות פרק ז', סימן ד': חובותיהם של עובדים, וסימן ה': איסור ניכויים משכר;

  (8) הוראות פרק ח': ביצוע;

  (9) הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

   

  186. תחולת הפקודה על טעינת אניות, פריקתן וציודן בפחם

  (א) תהליכי אניה, פריקתה וציודה בפחם, בכל נמל, מספן או תעלה, וכן מכונות, מיתקנים או ציוד המשמשים באותם תהליכים, לרבות כבש או סולם המשמשים לאדם העובד בתהליכים האמורים, יחולו עליהם ההוראות המנויות בסעיף קטן (ב) כאילו בוצעו התהליכים במפעל, כאילו המכונות, המיתקנים או הציוד כאמור היו במפעל וכאילו
  האדם המבצע את התהליכים היה תופשו של מפעל, אולם לענין ההוראות האמורות בפסקה (1) יהי בעל דוד הקיטור, ולא התופש כאמור, אחראי להפרתן.


  (ב) ואלה ההוראות כאמור:
  (1) הוראות פרק ג', סימנים י' ו-י"ד, לענין דודי קיטור, פרט לדוד קיטור הנמצא באניה והוא רכושו של בעל האניה;

  (2) הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בריאות ובטיחות;

  (3) הוראות פרק ז', סימן ב': תקצירים ותעודות, וסימן ג': פנקס המפעל, הכל בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות;

  (4) הוראות פרק ז', סימן ד': חובותיהם של עובדים, וסימן ה': איסור ניכויים משכר; 

  (5) הוראות פרק ח': ביצוע;

  (6) הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים

לתחילת העמוד סימן ו': מחסנים
 • 187. תחולת הפקודה על מחסנים

  (א) מחסן שאינו חלק ממפעל ואשר בו או לצרכיו משתמשים בכוח מיכאני, וכן מחסן השייך לבעל רציף, מיגשה, או מספן לנאמנים או לממונים עליהם, יחולו עליו ההוראות המנויות בסעיף קטן (ב) כאילו היה מפעל וכאילו האדם שלמעשה משתמש או תופש בו או בחצרים מהווים חלק ממנו היה תופשו של מפעל, אולם לענין ההוראות האמורות בפסקה (3) יהיה בעל דוד הקיטור, ולא התופש כאמור, אחראי להפרתן.


  (ב) ואלה ההוראות החלות כאמור:
  (1) הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;

  (2) הוראות פרק ג', סימן א': מכונות בדרך כלל, סימן ב': מבנה של מכונות ומסחר בה סימן ד': משטחים, מדרגות וסולמות, סימן ו': שרשראות, חבלים ואבזרי הרמה, וסימן ז': מכונות הרמה;

  (3) הוראות פרק ג', סימנים י' ו-י"ד, לענין דודי קיטור;

  (4) הוראות פרק ד', סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים;

  (5) הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;

  (6) הוראות פרק ו', סימן א': חלק מבנין שהוא מפעל נפרד, בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות;

  (7) הוראות פרק ז', סימן ב': תקצירים ותעודות, וסימן ג': פנקס המפעל, הכל בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות;

  (8) הוראות פרק ז', סימן ד': חובותיהם של עובדים, וסימן ה': איסור ניכויים משכר;

  (9) הוראות פרק ח': ביצוע;

  (10) הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

לתחילת העמוד סימן ז': אניות
 • 188. הגדרה

  "בניית אניה, קיומה ותיקונה", בסימן זה - כל עבודה -

  (1) בבניית אניה, בנייתה מחדש, תיקונה, כילולה מחדש, צביעתה וגימורה;
  (2) בפירוק אניה;
  (3) בהסרת אבנית של דוד קיטור או בקילופו או בניקויו של דוד כאמור לרבות שריפה ותאי עשן של הדוד;
  (4) בניקוי של מיכלים לשמן דלק או של שיפוליים שבאניה;
  (5) בניקוי מכלים או מחסנים באניה שהשתמשו בהם לאחרונה להובלת נפט גלמי או דלק נוזל אחר מכל סוג שהוא או כל חומר שנקבע כחומר מסוכן.

   

  189. תחולת הפקודה על בניה ותיקון של אניות

  (א) בניית אניה, קיומה ותיקונה, המבוצעים בנמל או במספן, יחולו עליהם ההוראות המנויות בסעיף קטן (ב), ולענין ההוראות האמורות יראו את האניה כמפעל ואת הנוטל עליו את הפעולה כאמור יראו כתופשו של מפעל.

  (ב) ואלה ההוראות החלות כאמור:
  (1) הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;

  (2) הוראות פרק ד', סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים;

  (3) הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;

  (4) הוראות פרק ז', סימן ג': פנקס המפעל, סימן ד': חובותיהם של עובדים, וסימן ה': איסור נכויים משכר;

  (5) הוראות פרק ח': ביצוע;

  (6) הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

   

  190. סייג לתחולה

  שום דבר האמור בפקודה זו לא יחול על בניית אניה, קיומה ותיקונה המבוצעים על ידי רב חובל או צוות של אניה או המבוצעים באניה כשהיא בהפלגת מבחן.

לתחילת העמוד סימן ח': בניה ובניה הנדסית
 • 191. תחולת הפקודה על בניה ובניה הנדסית

  (א) בניה ובניה הנדסית המבוצעות דרך משלח-יד או עסק או לצורך עסק תעשייתי או מסחרי, לרבות השימוש בקו פסים או שלוחה שלו לבניה או לבניה הנדסית ולערכיהן, וכן בניה שאינה תיקון או קיום בלבד אף אם אינה דרך משלח-יד או עסק - יחולו עליהן ההוראות המנויות בסעיף קטן (ב), בהתאמות ובשינויים שנקבעו, כאילו המקום שבו
  בוצעו הפעולות האמורות הוא מפעל וכאילו מי שנטל עליו את ביצוען (להלן - המבצע) הוא תופשו של מפעל.


  (ב) ואלה ההוראות החלות כאמור:
  (1) הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;

  (2) הוראות פרק ב', סימן ה': נוחויות;

  (3) הוראות פרק ג', סימן ו': שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה, וסימן ז': מכונות הרמה;

  (3א) הוראות פרק ג', סימנים י', י"א, י"ג ו-י"ד, לענין מיתקני לחץ;

  (4) הוראות פרק ד', סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים;

  (5) הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;

  (6) הוראות פרק ז', סימן ב': תקצירים ותעודות, סימן ג': פנקס המפעל, סימן ד': חובותיהם של עובדים, וסימן ה': איסור ניכויים משכר;

  (7) הוראות פרק ח': ביצוע;

  (8) הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

   

  192. הודעה למפקח

  (א) המבצע בניה או בניה הנדסית שעליהן חלה פקודה זו ימציא למפקח האזורי לא יאוחר משבעה ימים לאחר התחלתן הודעה בכתב המציינת את הפרטים הבאים:
  (1) שם המבצע ומען הדואר שלו;

  (2) מקומה ומהותה של הבניה או הבניה ההנדסית;

  (3) אם ישתמשו במנועים, ואם כן באיזה סוג;

  (4) פרטים אחרים שנקבעו.


  (ב) חובת ההודעה האמורה לא תחול כאשר יש למבצע יסוד סביר להניח שהבניה או הבניה ההנדסית תושלם תוך פחות מששה שבועות.

  (ג) במבצע בניה או בניה הנדסית במקום שכבר נעשית בו אותה שעה פעולה כאמור לא יידרש להמציא הודעה נוספת אם כבר ניתנה הודעה על הפעולה שנעשית.

   

  193. סייג לתקנות בטיחות בבניה הנדסית

  (א) תקנות לפי סעיף 191 (ב)(5) אין כוחן יפה לפגוע -
  (1) בעיצובו של מבנה הנדסי;

  (2) בשימוש בשיטת ביצוע לבניה הנדסית שנקבעה על ידי מהנדס, ובלבד שהשיטה אינה מנוגדת לבטיחות המבנה או לבטיחות העובדים.


  (ב) "נקבע על ידי מהנדס", בסעיף זה - נקבע על ידי המהנדס היועץ או המהנדס הממונה על הבניה ההנדסית, במיפרט, בתכניות חתומות או בהוראות בכתב.

לתחילת העמוד סימן ט': מעלית או מתקן לחץ בחצרים שאינם מפעל
 • 194. תחולת הפקודה על מעליות ומתקני לחץ בחצרים שאינם מפעל

  (א) חצרים שאינם חלק ממפעל ומשמשים בהם במעלית או במיתקן לחץ, יחולו עליהם ההוראות המנויות בסעיף קטן (ב) כאילו היו מפעל וכאילו היה האדם המשתמש בחצרים או תופש אותם למעשה תופש המפעל אולם לענין ההוראות האמורות בפסקאות (3) ו-(4) יהיה בעל המעלית או מתקן הלחץ, ולא התופש כאמור, אחראי להפרתן במידה שהן מתייחסות לדברים שבשליטתו.


  (ב) ואלה ההוראות החלות כאמור:
  (1) הוראות פרק א', סימן א': פרשנות;

  (2) הוראות פרק ג', סימן א': מכונות בדרך כלל, וסימן ב': מבנה של מכונות ומסחר בהן;

  (3) הוראות פרק ג', סימן ה': מעליות;
  (4) הוראות פרק ג', סימנים י', י"א, י"ג ו-י"ד, לענין מיתקני לחץ;

  (5) הוראות פרק ו', סימן א': חלק מבנין שהוא מפעל נפרד, בכפוף לשינויים שעשה השר בתקנות;

  (6) הוראות פרק ז', סימן ג': פנקס המפעל, וסימן ד': חובותיהם של עובדים;

  (7) הוראות פרק ח': ביצוע;

  (8) הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.