פקודת הבטיחות בעבודה - פרק ה': הוראות מיוחדות לענין בריאות, בטיחות ורווחה

 • תיקון מס' 8 (30 בנובמבר 2015) ס"ח: סימן ג'1- סעיף 200א.
  תיקון מס' 10 (12 ביולי 2017) ס"ח 2648: סעיף 38.

לתחילת העמוד פרק ה': הוראות מיוחדות לענין בריאות, בטיחות ורווחה
לתחילת העמוד סימן א': אבק ואדים
 • 154. סילוק אבק ואדים

  (א) אם בקשר לתהליך פלוני נפלטים אבק, אדים או זיהום אחר שמחמת מהותם וכמותם עללולים הם לפגוע בעובדים או להטרידם, או נפלט אבק כלשהו בכמות ניכרת, יינקטו כל האמצעים הדרושים כדי להגן על העובדים מפני נשימת האבק, האדים או הזיהום האחר ולמנוע הצטברותם בחדר העבודה.


  (ב) נוסף לאמור בסעיף קטן (א), אם מהות התהליך מאפשר זאת יותקנו 
  ויקויימו התקני פליטה בסמוך ככל האפשר לנקודת ההתהוות של האבק האדים או הזיהום האחר, למניעת חדירתו לאויר של חדר העבודה.

   

  155. מנוע שריפה פנימית

  לא ישתמשו במנוע שריפה פנימית נייח אלא אם נעשו שתי אלה:

  (1) הותקן מוביל גזי פליטה להוצאתם מן המנוע אל האויר החופשי;
  (2) המנוע - זולת אם מפעילים אותו לצורך ניסוי - הובדל במחיצות מכל חדר עבודה או מחלק של חדר עבודה, שיש בו עובדים שאינם מטפלים במנוע, הבדלה המונעת חדירת אדים מזיקים ממנו לאוירו של החדר או של החלק כאמור.

לתחילת העמוד סימן ב': הוראות בדבר אכילה ושהיה
 • 156. הגדרה

  "תהליך מסוכן לבריאות", לענין סימן זה -

  (1) שימוש בעופרת, בזרניך או בחומר רעיל אחר;

  (2) תהליך או עבודה שבהם נפלטים אבק או אדים העלולים לפגוע באדם.

   

  157. חדר שאסור לאכול בו

  (א) חדר שמבוצע בו תהליך מסוכן לבריאות לא יורשה אדם להישאר בו במשך ההפסקות הנתונות לו לאכילה או למנוחה, למעט הפסקות הנתונות תוך כדי עבודה רצופה.

  (ב) חדר שמבוצע בו תהליך מסוכן לבריאות, לא יורשה אדם לאכול, לשתות או לעשן בו.

   

  158. מקום אכילה

  בכל מפעל שמבוצע בו תהליך שמסוכן לבריאות יועמד לרשות העובדים מקום מתאים לאכילת ארוחותיהם, ובו שולחנות וכסאות המספר מספיק.

   

  159. תקנות

  השר רשאי להרחיב בתקנות או בהוראות של סעיפים 157 ו-158 או מקצתן על חדרים שבהם מהוצע תהליך פלוני אם נראה לו כי, מחמת מהותו של אותו תהליך, יהא הדבר פוגע בבריאות או בלתי רצוי מבחינה אחרת אם יאכלו ארוחות בחדר כאמור או יישארו בו במשך ההפסקות הנתונות לאכילה או למנוחה.

לתחילת העמוד סימן ג': הגנה על העינים
 • 160. תקנות להגנה על העינים

  השר רשאי לקבוע כי תהליך פלוני גורר סיכון מיוחד של פגיעה בעינים על ידי חלקיקים או רסיסים הניתזים תוך התהליך, וכי יסופקו משקפי מגן נאותים או סוככים יעילים, בהתאם להוראות שקבע, כדי להגן על עיני העובדים בתהליך.

לתחילת העמוד סימן ד': ייצור גפרורים
 • 161. איסור ייצור בזרחן

  לא ישתמש אדם לייצור גפרורים בחומר המכונה כרגיל בשם זרחן לבן או זרחן צהוב.

לתחילת העמוד סימן ה': לחות בתהליך טקסטיל
 • 162. תחולה

  הוראות סימן זה יחולו במפעל שבו מעלים לחות אטמוספרית באופן מלאכותי בהפחת קיטור או באמצעי אחר אגב תהליך שבייצור טקסטיל.

   

  163. הודעה

  לפני שמעלים לראשונה לחות מלאכותית במפעל או עם העלאתה, ימציא תופש המפעל הודעה על כך בכתב למפקח האזורי.

   

  164. הוראות

  מפעל שאין לגביו תקנות לפי פקודה זו בדבר לחות, יחולו עליו הוראות התוספת.

לתחילת העמוד סימן ו': חדרים שבקומת מרתף
 • 165. הגדרה

  "חדר שבקומת מרתף", לענין סימן זה - חדר שבכולו או בחלקו מחצית גבהו מהרצפה עד התקרה, או יותר ממחציתו, היא מתחת לפני המדרכה של הרחוב הגובל את החדר או מתחת לפני המדרכה של הרחוב הגובל את החדר או מתחת לפני הקרקע הגובלת אותו או הקרובה ביותר אליו.

   

  166. חובת אישור לעבודה במרתף

  חדר שבקומת מרתף שבנייתו הושלמה אחרי ד' בטבת התשכ"ג (31 בדצמבר 1962), לא תיעשה בו עבודה אלא אם אישר המפקח האזורי בכתב שהחדר מתאים לייעודו מבחינת הבטיחות והגיהות בעבודה.

   

  167. סמכות לפסול מרתף ישן

  (א) חדר שבקומת מרתף שבנייתו הושלמה לפני ה' בטבת התשכ"ג (1 בינואר 1963), לא תעשה בו עבודה אם המפקח האזורי קבע בתעודה שאינו מתאים למטרתו בגלל המבנה, הגובה, התאורה או האיוורור או מטעמי גיהות או מפני שלא הותקן בו מימלט נאות למקרה של דליקה, זולת אם החדר משמש רק לאחסנה או למטה שהשר הוציא אותה בתקנות מכלל הוראות סעיף זה.


  (ב) היה החדר בשימוש למעשה בעת מתן התעודה כאמור, יתלה המפקח את 
  תוקף התעודה לתקופה שיראה אותה סבירה, כדי לאפשר לתופס החדר לעשותו מתאים או להשיג לו תחליף. 

   

  168. החלטת בית הדין לעבודה

  נפגע התופס על ידי החלטת המפקח האזורי לפי סעיף 167 לגבי חדר שבשימוש למעשה, רשאי הוא, תוך עשרים ואחד יום מיום שנודע לו על התעודה, לערער בדרך תובענה לפני בית הדין האזורי לעבודה; כל עוד לא ניתן פסק-דין סופי לא יראו כאילו הופרה הוראה של סימן זה לגבי החדר הנדון בתובענה.

   

  169. ביטול תעודה

  המפקח האזורי רשאי לבטל אישור לפי סעיף 166 או תעודה לפי סעיף 167 אם לדעתו חלו בחדר שינויים העושים אותו מתאים ליעודו, או לא מתאים לייעודו, הכל לפי הענין.

לתחילת העמוד סימן ז': מכבסות
 • 170. ויסות חום וסילוק קיטור

  במכבסה יינקטו אמצעים יעילים, על-ידי מאוורר או באופן אחר, לווסת את מידת החום בכל חדר גיהוץ ולסלק את הקיטור בכל חדר כביסה.

   

  171. הגנה מפני חום תנורים

  (בוטל בתיקון מס' 1).

לתחילת העמוד סימן ח': משקל משאות
 • 172. תקנות בדבר הרמת משקל יתר

  (א) השר רשאי להתקין תקנות הקובעות את המשקל המקסימלי של משאות שעובדים במפעלים או במקומות עבודה אחרים ירימו, ישאו או יניעו

  (ב) בתקנות אלה יכול שייקבעו משקלים שונים לנסיבות שונות ויכול שיתייחסו לעובדים בדרך כלל, לסוג פלוני של עובדים או לעובדים בסוג או הגדר פלוני של מפעלים או מקומות עבודה אחרים או בתהליך פלוני.

לתחילת העמוד סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות
 • 173. תקנות בטיחות ובריאות

  (א) סבור השר כי ייצור, מכונות, מיתקן, ציוד, חומר, תהליך, מעשה או מחדל הנהוגים במפעל או במקום עבודה פלוני אף אם אינו מפעל כמשמעותו בסימן א' של פרק א', עלולים לגרום חבלת גוף - רשאי הוא להתקין תקנות בדבר בטיחות וגיהות בעבודה כפי שייראה לו למניעת הסכנה כאמור, אלא שבדבר השימוש בחומר הדברה בחקלאות לא
  יתקין תקנות בלי הסכמת של החקלאות ושר הבריאות.


  (ב) בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר, בין השאר -

  (1) לאסור עבודת עובדים או סוג עובדים פלוני בקשר לייצור, למכונות, לציוד, לתהליך או לעבודת כפיים מהגדר פלוני, וכן לשנות או להגביל את שעות עבודתם;

  (2) לאסור, להגביל או להסדיר את השימוש בחומר או תהליך;

  (3) לשנות או להרחיב כל הוראה מהוראות פרקים ב' ו-ג' ופרק זה, המטילה דרישה בענין בריאות או בטיחות.


  (ג) תקנות לפי סעיף זה יכול שיהיו כלליות או לסוגים, או מיוחדות למפעל או למקום עבודה אחר, ויכול שיטילו חובות על תופס מפעל, בעל מפעל, עובדים ובני אדם אחרים.

   

  174. מקום עבודה בחזקת מפעל

  מקום עבודה שחלות עליו תקנות שהותקנו לפי סימן זה, רואים אותו כמפעל לענין סעיף 200, אם הוטלה חובת ניהול פנקס או רישומים אחרים ולענין סעיפים 201 עד 204 ו-212 ופרק ט'.