פקודת הבטיחות בעבודה - פרק ג': בטיחות

 • תיקון מס' 8 (30 בנובמבר 2015) ס"ח: סימן ג'1- סעיף 200א.
  תיקון מס' 10 (12 ביולי 2017) ס"ח 2648: סעיף 38.

לתחילת העמוד פרק ג': בטיחות
לתחילת העמוד סימן א': מכונות בדרך כלל
 • 37. חלקים הטעונים גידור

  כל אחד מחלקים אלה יוגדר לבטח:
  (1) במנועים חשמליים, בגנרטורים חשמליים ובממירים סיבוביים - כל חלק שלהם וכל גלגל תנופה המחובר אליהם במישרין;

  (2) בכל מניע ראשי, חוץ ממניעים ראשיים כאמור בפסקה (1) - כל חלק נע שלו וכל גלגל תנופה המחובר אליו במישרין, בין שהמניע הראשי או גלגל התנופה נמצאים בבית מכונות ובין אם לאו;

  (3) בממסרת - כל חלק שלה;

  (4) במכונות שאינן מניע ראשי או ממסרת - כל חלק מסוכן שבהן;

  (5) במחרטה - כל חלק של מוט-גלם הבולט מעבר לראש המחרטה;

  (6) בגלגל מים או בטורבינה המונעת במים - התעלה העליונה והתעלה התחתונה;

  (7) בכל מנוע, מתקן או ציוד אחר האמורים בפסקאות (1) עד (6) שהם מוצרי המפעל, בין שהם מיועדים לשיווק ובין שהם מיועדים לשימוש במפעל, כשהם מופעלים לשם התאמה, הרצה, ניסוי או הצגה - כל חלק שלהן הטעון גידור בהתאם לפסקאות (1) עד (6), לפי הענין;

  זולת אם הוא חלק מן האמורים בפסקאות (1), (3), (4), (5) או (7) והוא הוצב או נבנה כך שיש בו אותה מידת בטיחות לכל העובד בחצרים כאילו גודר לבטח.


  38. גישה למכונות שאין מגודרות

  (א) כשבאים לקבוע, לענין סעיף 37, אם חלק הטעון גידור הוצב או נבנה כך שיש בו אותה מידת בטיחות לכל העובד בחצרים כאילו גודר לבטח, לא יבוא בחשבון אדם כשיר המבצע פעולה במכונות שבתנועה, או פעולה בממסרת שבתנועה, בתנאים אלה:
  (1) הוא לבוש סרבל. עשוי חתיכה אחת, הדוק לגוף ובמצב תקין, רכוס באמצעי שאינו מניח קצוות חשופים ורפויים ובלי כיסים חיצוניים חוץ מכיס אחורי; תנאי זה לא יחול על מכוונן מכונת כלים או מכונאי מיומן אחר המועסק בכיוונון מכונה שמיתפקידו לכווננה;

  (2) כל סולם המשמש בביצוע הפעולה קבוע לבטח, קשור לבטח או מוחזק היטב בידי אדם אחר.


  (ב) בסעיף זה -
  "אדם כשיר" - מי שהגיע לגיל שמונה עשרה ונתמלאו בו שתי אלה:
  (1) הוא נתמנה על ידי תופש המפעל, מינוי בכתב שצורף לפנקס המפעל, לבצע פעולות במכונות שבתנועה ופעולות בממסרת שבתנועה, כולן או מקצתן, כפי שפורש בכתב המינוי, וקיבל מאת התופש עותק של כתב המינוי בחתימת ידו;

  (2) הוא הוכשר במידה מספקת לעבודה הכרוכה בכל פעולה שהוסמך במינויו לבצע, ומכיר את הסכנות הכרוכות במכונות שבתנועה ובממסרת שבתנועה הנובעות מפעולה כאמור;

  "פעולה במכונות שבתנועה" - בדיקת חלק של מכונות, או סיכה או כיוונון שנתגלה בהם צורך מיידי תוך כדי הבדיקה, שצריך לבצעם כשהחלק בתנועה;


  "פעולה בממסרת שבתנועה" - סיכה בממסרת המשמשת בתהליך רצוף, או הרכבה או העברה של רצועת הנע שבממסרת כאמור, אם אישר המפקח בתעודה למפעל, שנחה דעתו כי מחמת רציפות התהליך עשויה עצירת הממסרת לפגוע קשה בביצוע התהליך, והפעולה נעשית בשיטה ובנסיבות שנקבעו בתעודה האמורה ובהתאם לתנאים שפורשו בה.

   

  39. התקני בטיחות אוטומטיים

  חלק מסוכן במכונות כאמור בסעיף 37 (4) שמחמת מהות הפעולה אין להשיג את בטיחותו שאמצעות מגן קבוע, יראו כאילו נתמלאו דרישות סעיף 37 אם הותקן התקן המונע באופן אוטומטי את המפעיל מלבוא במגע עם אותו חלק.

   

  40. תקנות לענין התקני בטיחות אחרים

  (א) שוכנע השר כי למכונות מסוג פלוני ניתן להשיג התקן בטיחות מטיפוס או מהגדר פלוני המתאים לשימוש עם אותן מכונות והמונע חשיפותו של חלק מסוכן בהן כשהן בתנועה, או העוצר מכונה מיד במקרה של סכנה - רשאי הוא בתקנות להורות שיותקן התקן כאמור לשימוש עם מכונות מן הסוג שיפורש בתקנות.

  (ב) במשפט על הפרת הוראה לפי סעיף זה תהא זו הגנה מספקת אם יוכח שהתקן אחר, יעיל לפחות באותה מידה, היה בשימוש עם המכונות שבהן אירעה ההפרה.

   

  41. הסדרי בטיחות נוספים בקשר לממסרת

  (א) בכל חדר או מקום שנעשית בהם עבודה יש לספק ולקיים התקנים יעילים שבהם אפשר לנתק מיד את הכוח מן הממסרת שבחד או במקום.

  (ב) יש לספק ולקיים מכשיר עיתוק נאות או התקן מיכאני יעיל אחר ולהשתמש בו כדי להעביר רצועת הנע בין גלגלונים שהם חלק ממסרת מהדוק לרפוי או להיפך, והוא יהיה עשוי, מושם ומקויים באופן המונע את רצועת ההנע מלזחול בחזרה אל הגלגלון ההדוק.


  (ג) רצועת הנע, כשאין משתמשים בה, לא תהא נחה או נעה על גל סובב שהוא ממסרת.

   

  42. פטור

  שוכנע השר שבגלל נסיבות מיוחדות אין צורך, או אין זה מעשי, למלא דרישה מדרישות סעיף 41, רשאי הוא להורות שאותה דרישה לא תחול באותן נסיבות.

   

  43. תקנות לענין גידור חפצים שבמכונות

  השר רשאי להתקין, לענין מכונה פלונית או תהליך פלוני שמכונה משמשת לו, תקנות הדורשות לגדר חמרים או חפצים שהם מסוכנים שעה שהם בתנועה במכונה.

   

  44. מבנה הגידורים וקיומם

  כל גידור או התקן בטיחות אחר שהותקנו בהתאם להוראות הקודמות של סימן זה יהיו בנויים מבנה של ממש, יקויימו תמיד ויוחזקו במקומם כל עוד החלקים הטעונים גידור או התקן בטיחות אחר נמצאים בתנועה או בשימוש, זולת אם יש הכרח שיהיו חשופים לבדיקה, או לסיכה או לכיוונון שנתגלה בהם צורך מיידי תוך כשי בדיקה, ונתמלאו כל הדרישות של סעיף 38.

לתחילת העמוד סימן ב': מבנה של מכונות ומסחר בהן
 • 45. מבנה הגידורים וקיומם

  במכונה המיועדת להפעלה בכוח מיכאני - 

  (1) כל בורג הידוק, לולב או יתד של כל גל סובב, כוש, גלגל או סבבת שיניים יהיו משוקעים, מסוככים או מוגנים באופן יעיל אחר כדי למנוע סכנה;
  (2) כל תשלובת של גלגלי שיניים או של גלגלי חיכוך, שאינה דורשת כיוונון תדיר שעה שהיא בתנועה, תהא מסוככת מכל צד, זולת אם הוצבה כך שיש בה אותה מידה של בטיחות כאילו היתה מסוככת מכל צד.

   

  46. מסחר במכונות וציוד

  מכונה המיועדת להפעלה בכוח מיכאני ואינה ממלאה אחרי דרישות סעיף 45, לא ימכרנה אדם ואל ישכירנה לשימוש במפעל בישראל ובחזקת סוכן של מוכר או משכיר לא יגרום ולא יביא אדם למכירתה או להשכרתה לשימוש במפעל בישראל.

   

  47. תקנות לענין מסחר במכונות וציוד

  השר רשאי להרחיב את הוראות סעיף 46 על מכונות, מיתקנים או ציוד שאינם ממלאים אחרי דרישות של פקודה זו או של תקנה שהותקנה לפיה, הכל כפי שיפרש בתקנות; תקנות לפי סעיף זה יכול שיתייחסו למכונות, למיתקנים או לציוד בתהליך מפורש.

   

  48. סייג לתחולה

  הוראות סימן זה לא יחולו על מכונה שהוחל בבנייתה לפני כ"ז בשבט התש"ו (29 בינואר 1946) ותקנות לפי סעיף 47 לא יחולו על מכונות, מיתקנים או ציוד שהוחל בבנייתם לפני התקנתן.

לתחילת העמוד סימן ג': בטיחות הגישה והמעבר
 • 49. גישה למקום עבודה

  אמצעי גישה בטוחים לכל מקום שאדם צריך לעבוד בו אי-פעם יותקנו ויקויימו ככל שהדבר מעשי במידה סבירה; בלי לגרוע מכלליות הוראה זו
  (1) בחדר עבודה יותקנו ויקויימו מעברים נאותים;

  (2) המעברים בחדרי העבודה ויתר המעברים והמדרגות בבנין יהיו ללא הפרעה של חמרים, חפצים, ציוד או כלים;

  (3) המקום שבו מבצע העובד את עבודתו יותקן ויקויים במצב בטוח.

   

  50. הגנה מפני נפילה

  היה אדם צריך לעבוד במקום שממנו הוא עלול ליפול יותר משני מטרים, ואין המקום מאפשר אחיזת רגל בטוחה, ולפי הצורך - אחיזת יד בטוחה, יותקנו - ככל שהדבר מעשי במידה סבירה - אמצעים לבטיחותו על ידי גידור או באופן אחר.

   

  51. מכלים לנוזלים מסוכנים

  (א) כל מכל קבוע, בור, עוקה או מבנה ששפתם נמצאת פחות ממטר אחד מעל לקרקע או לדוכן הסמוכים אליהם והם מכילים נוזל כווה, מאכל או ארסי, יכוסו לבטח או יגודרו לבטח לפחות עד אותו גובה; ואם מחמת מהות הפעולה אין זה מעשי לעשות כן, ייעשה כל האפשר מבחינה מעשית, על ידי כיסוי או גידור או אמצעי אחר, כדי למנוע נפילת אדם לתוך המכל, הבור, העוקה או המבנה.

  (ב) המפקח הראשי רשאי בתעודה לפטור מדרישות סעיף זה מכל מכל, בור, עוקה או מבנה אם שוכנע שלגביהם דרישות אלה אינן מתאימות.

   

  52. חלק חוצה-ושב במוכנה אוטומטית

  היה חלק חוצה-ושב שבמכונה אוטומטית, או כל חומר הנישא עליו, נע בתוך מרחב שאדם עשוי לעבור בו אגב עבודתו או בנסיבות אחרות, לא יניחו שאותו חלק או חומר יגיע בתנועתו חוצה או פנימה עד נקודה המרוחקת פחות מחמישים סמטימטרים ממבנה קבוע שאינו חלק מהמכונה.

   

  53. מכונת טוויה אוטומטית

  בקשר למכונת טוויה בעלת מרכב אוטומטי יש לנקוט כל אמצעי מעשי, על ידי הורואת לאדם האחראי על המכונה ובאופן אחר, כדי להבטיח ששום עובד לא יימצא במרחב שבין החלק החוצה-ושב של המכונה לבין חלק קבוע של המכונה, אשר אליו נע החלק החוצה בדרכו פנימה, אלא אם נעצרה המכונה כשהחלק החוצה נמצא במהלך החוצה.

לתחילת העמוד סימן ד': משטחים, מדרגות וסולמות
 • 54. משטחים

  כל רצפה, דרגה, מדרגות, מסדרון ומדרכת מעבר יהיו ממבנה טוב ויקויימו כראוי.

   

  55. מדרגות

  (א) למדרגות שהן בבנין או משמשות ליציאה מבנין יותקן ויקויים מעקה של ממש למשען יד.


  (ב) במדרגות שהן פתוחות לצד אחד יהיה המעקה כאמור לאותו צד; אם 
  הן פתוחות לשני צדדיהן, או שמחמת המבנה שלהן או מצב המשטח של השלבים או מחמת נסיבות מיוחדות אחרות, עלולות הן במיוחד לגרום לתאונות, יותקן להן ויקויים מעקה כאמור לשני צדדיהן.


  (ג) צד פתוח של מדרגות יוגן גם על ידי שיותקן ויקויים פס תחתון או 
  אמצעי יעיל אחר.

   

  56. פתחים ברצפות

  כל פתח שברצפה יגודר לבטח; הוראה זו לא תחול במידה שמחמת מהות הפעולה אין הגידור מעשי.

   

  57. סולמות

  כל סולם יהיה ממבנה טוב ויקויים כראוי.

לתחילת העמוד סימן ה': מעליות
 • 58. הגדרה

  בסימן זה, חוץ מסעיף 65 (2), "תא" - לרבות דוכן.

   

  59. מבנה

  מעלית תהיה ממבנה מיכאני טוב, מחומר בריא ומחוזק מספיק, ותקויים כראוי, יחד עם כל השערים, ההתקנים המשולבים ושאר ההתקנים הנדרשים לפי סימן זה.

   

  59א. הפעלה ראשונה

  לא תוכנס לשימוש מעלית חדשה אלא אם נוסתה ונבדקה ביסודיות בידי בודק מוסמך ונתקבל תסקיר ובו מפורש עומס העבודה הבטוח שלה.

   

  60. בדיקה תקופתית

  לא ישתמשו במעלית אלא אם נבדקה בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך תוך ששת החדשים שקדמו לשימוש ונתקבל תסקיר על תוצאות הבדיקה.

   

  60א. איסור הפעלה

  נמצא על פי תסקיר כאמור בסעיפים 59א או 60 פגם שבגללו אין המעלית ראויה לשימוש, לא תופעל המעלית עד לתיקונו.

   

  61. גידרה ושערים

  פיר מעלית יוגן באופן יעיל על ידי גידרה של ממש, שהותקנו לה שערים ויש בה כדי למנוע אדם בשעה שהשערים סגורים מליפול לתוך הפיר או מלבוא במגע עם כל חלק נע של המעלית.

   

  62. סגירת שערים

  כל שער כאמור בסעיף 61 יצוייד בהתקנים משולבים יעילים או בהתקנים יעילים אחרים, כדי להבטיח שהשער לא יוכל להיפתח אלא בשעה שהתא הוא ברובד ואי אפשר יהיה להניע אותו מהרובד אלא אם ייסגר השער.

   

  63. מניעת הילכדות

  מעלית וגידרה כאמור בסעיף 61 ייבנו כך שטובין או אדם הנישאים בתא לא יוכלו הם או כל חלק מהם להילכד בין חלק של המעלית לבין מבנה, או בין משקולת הנגד לבין חלק נע אחר של המעלית.

   

  64. עומס עבודה

  על המעלית יסומן באופן בולט עומס העבודה המקסימלי שאפשר לשאת בה לבטח ולא ישאו בה מטען שמשקלו עולה על אותו עומס.

   

  65. מעלית לבני אדם

  על מעלית המשמשת לנשיאת בני אדם, בין יחד עם טובין ובין בלעדיהם, יחולו דרישות נוספות אלו:

  (1) התקנים אוטומטיים יעילים יותקנו ויקויימו כדי למנוע שהתא יעבור את היעד;
  (2) כל תא יצוייד בשער בכל צד שממנו יש גישה לרובד, ולכל שער כאמור יותקנו התקנים יעילים כדי להבטיח שבשעה שאנשים או טובין נמצאים בתא אי אפשר יהיה להעלות או להוריד את התא אלא אם השער סגור, ושהתא יחנה בעת שייפתח השער;
  (3) אם התא תלוי בכבל, יהיו לפחות שני כבלים מחוברים בנפרד לתא באופן שכל כבל ואבזריו יהיה בכוחם לשאת את כל משקל התא יחד עם עומס העבודה המקסימלי של המעלית, והתקנים יעילים יותקנו ויקויימו להחזיק את התא יחד עם עומס העבודה המקסימלי האמור למקרה שינותקו הכבלים או אביזריהם; בפסקה זו "כבלים" - לרבות שרשראות.

   

  66. מעלית ישנה

  (א) במעלית שהוחל בבנייתה או בבנייתה מחדש לפני כ"ז בשבט התש"ו
  (29 בינואר 1946):
  (1) אם מבחינה מעשית סבירה אין לציידה בהתקנים כאמור בסעיף 62 יהא די בסידורים אשר יבטיחו את המטרות האמורות בסעיף 62 ככל שהדבר ניתן מבחינה מעשית סבירה, ובכל אופן יוחזק השער סגור ומהודק זולת אם התא בתנוחה ליד הרובד;

  (2) אם היא מעלית לבני אדם ואין דרך מעשית סבירה להתקין לה התקנים כאמור בסעיף 65 (2), יהא די בסידורים אשר יבטיחו את המטרות האמורות בסעיף 65 (2) ככל שהדבר ניתן מבחינה מעשית סבירה, ובכל אופן יוחזק השער סגור ומהודק זולת אם התא בתנוחה או ריק;

  (3) הוראות סעיף 65 (3) לא יחולו.

   

  (ב) תחולתו של סעיף קטן (א) היא עד יום ט' בתמוז התשמ"ב (30 בינואר 1982).

  (ג) השר ימנה ועדה מקצועית (בסעיף זה - הועדה) שחבריה יהיו מפקח והוא היושב ראש, מהנדס ובעל ידע בבניית מעליות ותחזוקתן, ואיש ציבור.

  (ד) הועדה רשאית, על-פי בקשה של אחראי לגבי מעלית מכוח סימן א' של פרק ט', שהוגשה לפחות ששה חודשים לפני המועד האמור בסעיף קטן (ב), להאריך לגבי המעלית את תחולת סעיף קטן (א) מעבר למועד האמור בסעיף קטן (ב), אם אין לדעתה בהמשך התחולה משום סיכון בלתי סביר למשתמשים במעלית; הועדה רשאית ליתן את ההארכה אף לזמן קצוב ולהתנות בתנאים את מתן ההארכה או את המשך תקפה.

  (ה) הועדה רשאית, מנימוקים מיוחדים, לדון בבקשה כאמור בסעיף קטן (ד) שהוגשה לאחר המועד האמור.

  (ו) השר, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הדין הועדה.

   

  67. מעלית מתמדת

  על מעלית מתמדת לא יחולו הוראות סעיפים 61 עד 66, ובסעיף 60 (א) במקום "ששה חדשים" קרי "שנים עשר חדשים".

   

  68. מעלית ללא הפעלה מכנית

  על מעלית שאינה מופעלת בכוח מיכאני לא יחולו הוראות סעיפים 62, 65 ו-66, וכל שער שהותקן לפי סעיף 61 יוחזק סגור ומהודק, זולת שהתא בתנוחה ליד השער, ובסעיף 60 (א) במקום "ששה חודשים" קרי "שנים עשר חודשים".

   

  69. גידור פתח שבקיר

  פתח שבקיר, המשמש להעלאה או להורדה של טובין או חומרים, בין בכוח מיכאני ובין באופן אחר, יגודר לבטח ויצוייד במאחזים משני צדיו; הגידור יוחזק במקומו, חוץ משעה שמעלים או מורידים טובין או חמרים, ויקויים כראוי.

   

  70. פטור

  היה המפקח הראשי סבור כי לגבי מיתקן פלוני, או לגבי סוג של המיתקנים האמורים בסימן זה, אין זה מעשי או סביר לקיים הוראה מהוראותיו, רשאי הוא לפטור ממנה בתנאים שייראו לו; פטור לפי סעיף זה לגבי מיתקן פלוני יהיה בתעודה, ולגבי סוג של מתקנים יפורסם ברשומות.

לתחילת העמוד סימן ו': שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה
 • 71. תחולה והגדרות

  (א) הוראות סימן זה יחולו לענין כל שרשרת, חבל או אבזר הרמה המשמשים להעלאה או להורדה של בני אדם, טובין או חמרים.

  (ב) לענין סימן זה -

  "אבזר הרמה" - התקן כלשהו המשמש או הנועד לשמש במישרין או בעקיפין לחיבור עומס להתקן הרמה ואינו מחובר דרך קבע לעומס, לרבות מענב שרשרת, מענב חבל, טבעת, וו, מענב, אונקל, סגיר, סביבול, מנעול סבב, עין הרמה משולשת, חוליה, מלקחות לוח, מלקחות קורה, מלקחות מספריים, כלי קיבול להרמת חמרים או ציוד, דלי מלקחיים, בורג עין, קורת הרמה, מסגרת הרמה וכל התקן דומה המהווה חלק של התקן הרמה או אמצעי תליה, לרבות תמיכה של התקן הרמה שבו משטח עבודה או במה;


  "חבל" - לרבות כבל.

   

  72. מבנה

  אין להשתמש בשרשרת, בחבל או באבזר הרמה אלא אם הם ממבנה טוב, מחומר בריא, מחוזק מספיק וללא פגם גלוי.

   

  73. לוח עמוסי עבודה

  (א) במחסן שבו מחזיקים את השרשראות, החבלים או אבזרי ההרמה ובמקומות בולטים שבמפעל יוצג לוח בו רשום עומס העבודה הבטוח של כל סוג ומידה של שרשרת, חבל או אבזר הרמה שבשימוש, ולגבי מענב רב-ענפי - לוח עומסי העבודה הבטוחים לזוויות השונות של הענפים.

  (ב) אין להשתמש בשרשרת, בחבל או באבזר הרמה שאין לגביהם רישום בלוח כאמור בסעיף קטן (א).

  (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אבזרי הרמה שעומסי העבודה הבטוחים שלהם, כאמור, מסומנים עליהם באופן ברור.

   

  74. עומס יתר

  אין להשתמש בשרשרת, בחבל או באבזר הרמה בשביל מטען שמשקלו עולה על עומס העבודה הבטוח שלהם הרשום או המסומן כאמור בסעיף 73.

   

  75. בדיקות

  כל השרשרות,החבלים ואבזרי ההרמה שבשימוש ייבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך לפחות אחת לששה חדשים, או לתקופות ארוכות יותר כפי שנקבע.

  76. שימוש ראשון

  השרשרות, החבלים ואבזרי ההרמה - זולת חבלי סיבים או מענבי-חבל- סיבים - לא יוכנסו לשימוש במפעל אלא אם נוסו ונבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך, ונתקבל תסקיר, המפרש את עומס העבודה הבטוח והחתום על ידי הבודק המוסמך שעשה את הניסוי והבדיקה, והיא נתונה לעיון.

   

  77. רפוי שרשרות

  (א) שרשרות ואבזרי הרמה, חוץ ממענבי חבל, ירופו לפחות אחת לארבעה עשר חדשים, ובשרשרת או מענב שרשרת העשויים ממוט שקטרו 1.25 סנטימטר או פחות מזה, ובשרשרת המשמשת בקשר למתכת או סיגים מותכים - אחת לששה חדשים; ואולם שרשרת או אבזר הרמה שאינם בשימוש רגיל ירופו רק כאשר הדבר נחוץ.


  (ב) אין הוראות סעיף זה חלות על שרשרות ואבזרי הרמה מסוג או מהגדר שהמפקח הראשי פטר אותם, בתעודה שפורסמה ברשומות, משום שאין הם יכולים להיות נתונים לטיפול בחום בלי חשש נזק בגלל המבנה והחומר שלהם, או משום שכבר ניתנו לטיפול מסויים בחום שאיננו ריפוי ושאושר על ידיו.

   

  78. פנקס השרשרות

  (בוטל בתיקון מס' 1).

לתחילת העמוד סימן ז': מכונות הרמה
 • 79. הגדרות

  בסימן זה -
  "מכונת הרמה" - התקן רמה, לרבות עגורן, קילון, תלת-רגל, התקן משיכה, מחפר עגורן, מחדיר כלונסאות, כננת, מלגזה, גלגלת, גלגלת שרשרת, גלגלת כבלים, גלגילון, מסוע עילי, מסילת כבל, חבל עילי וכל מכונה אחרת היכולה באמצעות אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוי;


  "חלקים", במכונת הרמה - לרבות מנגנון הפעלתה ואבזריה, בין קבועים ובין נעים, והתקני עיגון וקביעה.

   

  80. מבנה וקיום

  מכונת הרמה על כל חלקיה תהיה ממבנה טוב, מחומר בריא, מחוזק מספיק וללא פגם גלוי, ותקויים כראוי.

   

  81. בדיקה

  מכונת הרמה על כל חלקיה תיבדק ביסודיות, לפחות אחת לארבעה עשר חדשים, על ידי בודק מוסמך.

   

  82. פנקס מכונות הרמה

  (בוטל בתיקון מס' 1).

   

  83. מסילות

  פסים שעליהם נוסע עגורן נע, ומסילה שעליה נע מרכב האונקל של גשר הרמה לטעינה והובלה או של מסוע עילי, יהיו בעלי מידה מתאימה, חוזק מספיק ומשטח נסיעה חלק, ויהיו מונחים כראוי, נתמכים או נאחזים במידה מספקת ומקויימים כראוי.

   

  84. סימון עומס עבודה

  על מכונת הרמה יסומנו ברורות עומסי העבודה הבטוחים שלה, אולם עגורן זרוע הבנוי באופן שעומס העבודה הבטוח יכול להשתנות על ידי הגבהת הזרוע או הנמכתה, יחובר אליו מחון אוטומטי של עומסי עבודה בטוחיםם או לוח בו רשומים עומסי העבודה הבטוחים לכל הטיה של הזרוע או כל רדיוס של מטען.

   

  85. עומס יתר

  לא תוטען מכונת הרמה במטען שמשקלו עולה על עומס העבודה הבטוח כפי שסומן או נרשם בהתאם לסעיף 84, אלא לצורך ניסוי.

   

  86. שימוש ראשון

  מכונת הרמה לא תוכנס לשימוש במפעל אלא אם נוסתה וכל חלקיה נבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך, ונתקבל תסקיר, המפרש את עומסי העבודה הבטוחים של מכונת ההרמה והתחום על ידי הבודק המוסמך שעשה את הניסוי והבדיקה, והוא נתון לעיון.

   

  87. עבודה במסילת עגורן עילי

  היה אדם עובד או עסוק במסילה של עגורן עילי נע, או בסמוך למסילה כאמור, במקום שבו הוא עלול להיפגע על ידי העגורן, יינקטו אמצעים יעילים כדי להבטיח שהעגורן לא ייכנס לתחום של ששה מטרים מאותו מקום.

לתחילת העמוד סימן ח': אדים מסוכנים
 • 88. הגדרה

  "מקום מוקף", לענין סימן זה - חדר, תא, מכל, בור, מעבר לאדים,
  צינור או חלל מוקף כיוצא באלה.

   

  89. תחולת הסימן

  הוראות סימן זה יחולו אם יש לעשות עבודה בתוך מקום מוקף שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים כדי כך שיכול שבני אדם לא יעמדו בהם.

   

  90. יציאה ממקום

  כוות-איש תתוקן למקום מוקף שאין דרך נאותה אחרת ליציאה ממנו; כוות-איש מלבנית או סגלגלה לא תפחת מארבעים וששה סנטימטרים באורך וארבעים ואחד סנטימטרים ברוחב, וכוות-איש עגולה - מארבעים וששה סנטימטרים בקוטר, ובמכלית או בציוד נע אחר - מארבעים ואחד סנטימטרים באורך ושלושים וששה סנטימטרים ברוחב, ואם הכווה עגולה מארבעים ואחד סנטימטרים בקוטר.

   

  91. כניסה למקום מוקף

  לא ייכנס אדם למקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם נתמלאה אחת מדרישות אלה:

  (1) האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים;
  (2) ננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם ולמנוע חדירת אדים, וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום אדים מסוכנים יהיה האדם הנכנס חגור חגורה שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו החופשי מוחזק בידי אדם בחוץ.

   

  92. ציוד לנשימה

  (א) מכשיר נשימה, מכשיר הנשמה, חבלים וחגורות נאותים יוכנו ויקויימו באופן שהגישה אליהם תהיה נוחה ויבוקרו לעתים מזומנות.


  (ב) מספר מספיק מקרב העובדים יודרכו ויאומנו בשימוש במכשירים האמורים ובשיטת ההנשמה.

   

  93. פטור

  המפקח הראשי רשאי בתעודה, בכפוף לתנאים שפורשו בה, לפטור מהוראות סעיפים 90 עד 92, כולן או מקצתן, כל אימת שהוא משוכנע שמילוין אינו נחוץ או אינו מעשי.

   

  94. עבודה בתא אש

  לא תותר כל עבודה בתא אש, בתא שריפה או במעבר לאדים של דוד עד שיצוננו במידה מספקת, על ידי איוורור או באופן אחר, כדי בטיחותם של העובדים באותה עבודה.

לתחילת העמוד סימן ט': אבק, אדים וחמרים נפיצים ודליקים
 • 95. הגדרה

  בסימן זה -
  "אבק נפיץ" - אבק שמחמת טבעו וכמותו עלול להתפוצץ אם יצת;
  "תהליך המעלה אבק" - לרבות טחינה או ניפוי.

   

  96. מניעת התפוצצות

  אם בקשר לתהליך המעלה אבק יכול שיפלט אבק נפיץ לתוך חדר עבודה, יינקטו כל האמצעים המעשיים למניעת התפוצצות האבק על ידי שיוקף המתקן המשמש בתהליך, תימנע או תסולק הצטברות האבק ויורחקו או יוקפו באופן יעיל מקורות ההצתה האפשריים.

   

  97. משנקים והתקנים אחרים

  אם נמצא אבן נפיץ במיתקן המשמש בתהליך המעלה אבק, יינקטו כל האמצעים המעשיים להגביל את היקפה ותוצאותיה של התפוצצות האבק על ידי שיותקנו משנקים, חייצים ואורים או התקנים אחרים יעילים כמותם בקשר עם המיתקן האמור, זולת אם המיתקן הוא ממבנה שיכול לעמוד בפני לחץ העלול להיווצר על ידי התפוצצות כאמור.

   

  98. אדים נפיצים או דליקים

  אם חלק ממיתקן - פרט למיתקן שהותקן תחת כיפת השמים - מכיל אדים נפיצים או דליקים בלחץ שמעל ללחץ אטמוספרי, לא ייפתח אותו חלק אלא בהתאם להוראות אלה:

  (1) לפני הרפיית אמצעי הידוק של מחבר שבין צינור לבין החלק האמור, או של מכסה בכל פתח אל החלק האמור, תופסק באופן יעיל - על ידי שסתום מפסיק או באופן אחר - כל זרמת אדים לתוך החלק או לתוך הצינור;
  (2) לפני סילוקו של אמצעי הידוק כאמור, יינקטו כל האמצעים המעשיים להפחית את לחץ האדים בצינור או בחלק כאמור עד ללחץ אטמוספרי; (3) הורפה או סולק אמצעי הידוק כאמור, יש למנוע חדירתם של אדים נפיצים או דליקים לתוך הצינור או החלק כאמור עד שהודק אמצעי ההידוק או הוחזר למקומו לבטח, הכל לפי המקרה.

   

  99. חומר נפיץ או דליק

  (א) במיתקן או במכל המכילים או שהכילו חומר נפיץ או דליק או חומצה או בחפץ הנתמך במכל כאמור או מונח עליו, לא יעשו ריתוך, הלחמה רכה או קשה או חיתוך תוך שימוש בחום, כל עוד לא ננקטו כל האמצעים המעשיים לסילוק החומר וכל אדים העולים ממנו, או לעשות אותם לבלתי נפיצים או בלתי דליקים.

  (ב) מתקן או מכל שעשו בהם פעולה כאמור, אין להכניס לתוכם שום חומר נפיץ או דליק עד שהמתכת נצטננה במידה מספקת כדי למנוע סכנה שהחומר יצת.

   

  100. אישור להתקנה

  המפקח הראשי רשאי בתעודה, בכפוף לתנאים שפורשו בה, לפטור מהוראות סעיפים 98 ו-99 כולן או מקצתן, כל אימת שהוא משוכנע שמילוין אינו נחוץ או אינו מעשי.

לתחילת העמוד סימן י': דודי קיטור
 • 100א. אישור להתקנה

  לא יותקן דוד קיטור אלא במקום שניתן לגביו היתר מאת המפקח האזורי, ובכפוף לתנאי ההיתר.

   

  101. מבנה וקיום

  (א) כל חלק של דוד קיטור יהיה ממבנה טוב, מחומר בריא, מחוזק מספיק וללא פגם גלוי, הכל בהתאם לכללים המקובלים במקצוע.

  (ב) דוד קיטור על כל אבזריו יקויים כראוי.

   

  102. בתקני בטיחות

  (א) דוד קיטור, בין שהוא נפרד ובין שהוא אחד ממערכת דוודים, יחוברו אליו כל אלה:
  (1) שסתום בטיחות נאות, נפרד משסתום מפסיק, שיהיה מכוון כדי למנוע את הפעלת הדוד בלחץ שמעל ללחץ העבודה המותר ויהיה קבוע במישרין על הדוד או סמוך אליו עד כמה שהדבר מעשי; שסתום מנופי לא יראו כשסתום בטיחות נאות אלא אם המשקולת מהודקת אל המנוף במצב נכון;

  (2) שסתום מפסיק נאות בין הדוד וצינור הקיטור;

  (3) מד-לחץ-קיטור מדוייק, המציין את לחץ הקיטור בדוד והוא מחובר אל חלל הקיטור,נראה בנקל לעין המסיק ומסומן עליו בצבע בולט לחץ העבודה המותר;

  (4) לפחות מראה-מפלס-מים אחד מחומר שקוף או מראה-מפלס-מים מסוג אחר שאושר על ידי המפקח הראשי, ואם הוא בעל צנור זכוכית ולחץ העבודה בדוד עולה כרגיל על שלושה קילוגרמים לסנטימטר מרובע, יצוייד במגן יעיל אשר לא יפריע בקריאתו;

  (5) אם הוא אחד משני דוודים או יותר - לוח שעליו מספר מבחין, שניתן לראות בנקל;

  (6) אמצעי המאפשר להצמיד מד-לחץ לניסוי;

  (7) אם הדוד אינו מוסק מן החוץ - פקק נתיך מתאים או התקןאזעקה יעיל לשפל-מים.


  (ב) בסעיף קטן (א), פסקה (2) לא תחול על חוסך ופסקאות (3) עד (7) לא יחולו על חוסך ועך משחן.

   

  103. כניסת אדם

  לא ייכנס אדם לדוד קיטור שהוא אחד ממערכת של שני דוודים או יותר ולא יימצא בו אלא באחת משתי אלה:

  (1) כל המבואות, אשר דרכם היו קיטור או מים חמים יכולים להיכנס לדוד מחלק אחר של המערכת, נותקו מאותו חלק;
  (2) כל השסתומים והרזים השולטים על כניסת קיטור או מים חמים כאמור בפסקה (1) הם סגורים ונעולים לבטח, ואם יש לדוד צינור הרקה במשותף עם דוד אחר או צינור המוביל לתוך מיכל ניקוז משותף, יהיו שסתום ההרקה או ברז ההרקה לכל אחד מדוודים אלה בנויים באופן שיהיו נפתחים רק במפתח שאי אפשר להסירו עד שהשסתום או
  הברז יהיו סגורים והוא המפתח היחיד בשימוש לאותה מערכת של שסתומי הרקה וברזי הרקה.

   

  104. בדיקה

  (א) דוד קיטור על כל אבזריו ייבדק ביסודיות על ידי בודק מוסמך לפחות אחת לארבעה עשר חדשים, וכן ייעשה אחרי תיקונים מקיפים.


  (ב) הבדיקה תיעשה בשני שלבים, והם:
  (1) בדיקת הדוד שהוא קר וחלקיו הפנימיים והחיצוניים הוכנו באופן שנקבע;

  (2) בדיקת הדוד כשהוא בלחץ קיטור רגיל, שתיעשה בהזדמנות הראשונה של העלאת קיטור לאחר בדיקת הדוד כשהוא קר, או בהקדם ככל האפשר לאחר מכן, ובודק הדוודים המוסמך העושה את הבדיקה ידאג לכך ששסתום הבטיחות יכוון כדי למנוע את הפעלת הדוד בלחץ שמעל לחץ העבודה המותר; פסקה זו לא תחול על חוסך ועל משחן.


  (ג) שני שלבי הבדיקה יכול שייעשו על ידי בודקים שונים, ולענין סעיף זה והסעיפים הבאים של סימן זה הנוגעים לתסקירים על בדיקות יראו את שני השלבים כבדיקות נפרדות.

   

  105. אישור הפעלה

  (א) לא יוכנס לשימוש דוד קיטור חדש אלא אם נתקיימו כל אלה:
  (1) נתקבל מאת בודק דוודים מוסמך תסקיר המפרש את לחץ העבודה המותר של הדוד והמציין את טיב הניסויים שנעשו בדוד ובאבזריו;

  (2) התסקיר נתון לעיון;

  (3) הדוד סומן באופן שאפשר לזהותו כדוד הנדון בתסקיר.

  (ב) לא יוכנס לשימוש בבניה או בבניה הנדסית שפקודה זו חלה עליהן, אלא אם נבדק ונערכו תסקירים כאמור תוך ארבעה עשר חדשים שקדמו לכך.

   

  106. תנאי הפעלה

  דוד קיטור, שלהבטחת פעולתו הבטוחה נקבעו תנאים בתסקיר על בדיקה לפי סימן זה, לא יופעל אלא בהתאם לאותם תנאים.

   

  107. תקנות

  השר רשאי להתקין תקנות - אף בסטיה מהוראות סימן זה - בדבר דרכי הבדיקה של דודי קיטור ומועדיה, אם הבטיחות מחייבת את מצדיקה זאת.

לתחילת העמוד סימן י"א: קולטי קיטור
 • 109. התקני בטיחות 

  (א) קלוט קיטור שאינו בנוי ומקויים באופן שיעמוד בבטיחות בפני לחץ העבודה המותר של דוד הקיטור או בפני הלחץ המקסימלי שניתן להשיג בצינור שבין הקולט ומקור אספקה אחר, יצוייד בכל אלה:


  (1) שסתום מצמצם היטב או התקן אוטומטי נאות אחר שיש בהם כדי למנוע שהלחץ יעבור את לחץ העבודה המותר (להלן בסעיף זה -שסתום מצמצם);

  (2) שסתום בטיחות נאות שיהיה מכוונן כדי לאפשר פליטת קיטור מיד כאשר הלחץ יעבור את לחץ העבודה המותר או התקן נאות שיפסיק אוטומטית את אספקת הקיטור מיד כאשר הלחץ יעבור את לחץ העבודה המותר;

  (3) מד-לחץ-קיטור מדוייק המציין את לחץ הקיטור בקולט;

  (4) שסתום מפסיק נאות;

  (5) לוח שעליו מספר מבחין שניתן לראותו בנקל, זולת אם משתמשים בקולט קיטור אחד בלבד.

  (ב) שסתום הבטיחות והמד-לחץ ייקבעו בקולט הקיטור או בצינור ההספקה שבין הקולט ובין השסתום המצמצם.


  (ג) מערכת קולטי קיטור שמספקים להם קיטור דרך צינור יחיד והשסתום והשסתום המצמצם קבוע בצינור היחיד האמור, יכול שיראו אותה כקולט אחד -
  (1) לענין הוראות פסקאות (1) עד (4) של סעיף קטן (א), אם היא חלק ממכונה אחת בלבד;

  (2) לענין הוראות פסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (א), אםהמדובר במערכת אחרת.

   

  110. בדיקה

  קולט קיטור על כל אבזריו ייבדק ביסודיות על ידי בודק דוודים מוסמך במידה שמבנהו של הקולט מרשה לעשות כן, לפחות אחת לעשרים וששה חדשים.

   

  111. אישור הפעלה

  (א) לא יוכנס לשימוש קולט קיטור חדש אלא אם נתקיימו כל אלה:
  (1) נתקבל מבודק דוודים מוסמך תסקיר המפרש את לחץ העבודה המותר של קלוט הקיטור והמציין את טיב הניסויים שנעשו בקולט הקיטור ובאבזריו;

  (2) התסקיר נתון לעיון;

  (3) קולט הקיטור סומן באופן שאפשר לזהותו כקלוט הקיטור הנדון בתסקיר.


  (ב) לא יוכנס לשימוש קולט קיטור משומש אלא אם נבדק לפי סעיף 110 ונערך תסקיר על תוצאות הבדיקה בהתאם לסעיף 119א.

  (ג) לא ישמש קולט קיטור משומש בבניה או בבניה הנדסית שפקודה זו חלה עליהן אלא אם נבדק ונערך תסקיר כאמור תוך עשרים ושש חדשים שקדמו לכך.

לתחילת העמוד סימן י"ב: מכלי קיטור
 • 112. הבטחת מוצא

  מכל קיטור יקויים באופן המבטיח שמוצא הקיטור יהיה פתוח בכל עת ללא הפרעה.

לתחילת העמוד סימן י"ג: קולטי אויר
 • 113. מבנה וקיום

  קולט אויר על כל אבזריו יהי ממבנה טוב ויקויים כראוי.

   

  114. התקני בטיחות

  (א) בקולט אויר ייעשו כל אלה:
  (1) יצוייד בשסתום בטיחות נאות שיהיה מכוונן כדי לאפשר את פליטת האויר מיד כאשר הלחץ יעבור את לחץ העבודה המותר;

  (2) יצוייד במד-לחץ מדוייק המציין את לחץ האויר בקולט;

  (3) יצוייד בהתקן נאות לניקוז נוזלים, זולת אם הוא קולט אויר כמוגדר בפסקאות (3) או (4) של ההגדרה בסעיף 1;

  (4) יצוייד בכוות-איש או בכוות-יד נאותות, או באמצעי נאות אחר המאפשרים ניקוי יסודי של פנים הקולט;

  (5) יסומן עליו לחץ העבודה המותר באופן שניתן לראותו ברורות;

  (6) היה הקולט מחובר למדחס, יהיה בנוי באופן שיעמוד בבטיחות בפני הלחץ מקסימלי שניתן להשיג במדחס או ייקבע עליו שסתום מצמצם נאות או התקן נאות אחר שיש הם כדי למנוע שהלחץ יעבור את לחץ העבודה המותר (להלן בסעיף זה - שסתום מצמצם);

  (7) היו בשימוש במפעל יותר מקולחט אויר אחד, ישא סימן מבחין שניתן לראותו בנקל.


  (ב) לענין הוראות סעיף קטן (א) ביחס לשסתום בטיחות ומד-לחץ, יכול שיראו כקולט אויר אחד מערכת קולטי אויר אשר להם מסופק אויר דרך צינור יחיד, אולם הוראת סעיף קטן זה לא תחול אם יש לקבוע שסתום מצמצם, אלא אם השסתום נקבע בצינור יחיד האמור.

   

  115. בדיקה

  (א) בכפוף לאמור בסעיף זה ובסעיף 116, ינוקה קולט אויר וייבדק ביסודיות לפחות אחת לעשרים וששה חודשים.


  (ב) בקולט אויר העשוי במשיכה -
  (1) יהא בודק הדוודים המוסמך העושה את הבדיקה רשאי לקבוע בתסקיר שהבדיקה הבאה תיעשה תוך תקופה העולה על עשרים וששה חודשים ואינה עולה על ארבע שנים; 

  (2) היה הקולט בנוי באופן שאי אפשר לבדוק ביסודיות את שטחו הפנימי ייעשה ניסוי הידרולי מתאים בקולט במקום הבדיקה פנימית. 


  (ג) בדיקה וניסוי לפי סימן זה יעשו על ידי בודק דוודים מוסמך.

   

  116. אישור להפעלה

  (א) לא יוכנס לשימוש קולט אויר חדש אלא אם נתקיימו כל אלה:
  (1) נתקבלה מבודק דוודים מוסמך תסקיר המפרש את לחץ העבודה המותר של קולט האויר והמציין את טיב הניסויים שנעשו בקולט ובאבזריו;

  (2) התסקיר נתון לעיון;

  (3) קולט אויר סומן באופן שאפשר לזהותו כקולט האויר הנדון בתעודה.


  (ב) בבניה ובבניה הנדסית שעליהן חלה פקודה זו, לא ישתמשו בקולט אויר אלא אם נבדק ונערך תסקיר בהתאם להוראות סימן זה וסעיף 119א תוך עשרים וששה חדשים שקדמו לשימוש או תוך תקופה שלא תעלה על ארבע שנים שנקבעה לפי סעיף 115(ב)(1).

לתחילת העמוד סימן י"ד: הוראות כלליות לסימנים י' עד י"ג
 • 117. פטור

  המפקח הראשי רשאי בתעודה שתפורסם ברשומות לפטור, לגמרי או בתנאים שיפרט בתעודה, מהוראות י' עד י"ג, כולן או מקצתן, כל סוג או טיפוס של דוד קיטור, קולט קיטור, מכל קיטור או קולט אויר, אם שוכנע שאי אפשר להחיל עליהם באופן סביר את ההוראות האמורות.

   

  118. סייג לתחולה

  סימנים י', י"א ו-י"ג לא יחולו על דוד קיטור, קולט קיטור או קולט אויר -
  (1) הנמצאים באניה;

  (2) המשתמשים במסילת ברזל או בנמל השייכים למדינה או המנוהלים על ידיה או המשמשים בקשר למסילת ברזל או לנמל כאמור.

   

  119. בדיקה ע"י בודק דוודים ממשלתי

  אדם הרוצה שבודק דוודים מוסמך שהוא עובד המדינה יבדוק דוד קיטור, קולט קיטור או קולט אויר, או יתן תסקיר להכנסה לשימוש ביחס לדודי קיטור, לענין הוראות סימנים י', י"א ו-י"ג, יפנה למפקח האזורי וישלם את האגרה שנקבעה, והמפקח האזורי יורה לבודק דוודים כאמור לעשות את הבדיקה או את הניסויים הנחוצים למתן התסקיר, הכל לפי הענין.

לתחילת העמוד סימן י"ד - 1: הוראות כלליות לענין תסקירים
 • 119א. תסקירים

  (א) בודק מוסמך או בודק דוודים מוסמך שעשה בדיקה לענין הוראות סימנים ה' עד ז' או י' עד י"ג לפרק זה ימסור, תוך 14 יום מעשיית הבדיקה, תסקיר על תוצאות בדיקתו לתופש המפעל, והעתקו למפקח העבודה האזורי, ואולם לגבי מפעלים של מערכת הבטחון יועבר העתק תסקיר למפקח עבודה אזורי שיאשר לכך שר הבטחון.


  (ב) התסקיר יהיה ערוך בטופס שנקבע לסוג הבדיקה ובו יהיו, הפרטים 
  שנקבעו, והוא ייחתם בידי מי שעשה את הבדיקה; לענין תסקירים לפי סימנים ו' ו-ז' יכול שייקבע טופס לתסקיר מאוחד.


  (ג) התסקיר יצורף לפנקס המפעל תוך 20 ימים אחרי עשיית הבדיקה.


  (ד) השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר חובת התופש או בעל מעלית 
  להציג תסקיר או חלק ממנו במעלית וכן להחזיק עותק ממנו בדרך שתאפשר פיקוח על עשיית הבדיקות במעלית ועל ביצוע העבודות הדרושות לפי ממצאי הבדיקות.

לתחילת העמוד סימן ט"ו: הסדרי בטיחות לשעת דליקה
 • 120. שילוט מימלטים

  כל דלת העשויה לשמש מימלט מדליקה או הנותנת גישה למימלט מדליקה, למעט דלת בשימוש רגיל, תסומן עליה במובחן ובמובלט הודעה על כך, באותיות אדומות בגודל מתאים; "דלת", לענין זה - לרבות חלון או מוצא אחר.

   

  1212. גישה למימלטים

  כל דבר הנמצא בחדר שבו עובדים בני אדם יסודר וימוקם באופן שיהא לכל העובדים בחדר מעבר חופשי אל מימלט מדליקה.

   

  122. איסור נעילת דלתות

  נמצא אדם במפעל או במקום עבודה אף שאינו מפעל, או קיים יסוד סביר להניח כי נמצא בו אדם, לא ייסגרו הדלתות המפורטות להלן באופן שימנע פתיחתן בקלות מבפנים אלא אם יש באותו מקום אפשרות אחרת לצאת בנוחות:

   

  (1) דלתות החדר שבו נמצא האדם;

  (2) דלתות המפעל;

  (3) דלתות המשמשות לעובדים במפעל מוצא מבנין או מגידרה שבהם נמצא המפעל.

   

  123. כיוון פתיחת דלתות

  דלתות אלה ייפתחו החוצה אם אינן דלתות הזזה:

  (1) בכל המפעל - הדלתות מחדר שבו עובדים יותר מעשרה בני אדם אל חדר מדרגות או פרוזדור;

  (2) במפעל שהוחל בבנייתו או בהתאמתו לשימוש כמפעל אחרי ז' בשבט התש"ז (28 בינואר 1947) - גם כל הדלתות האחרות המשמשות לעובדים במפעל מוצא ממנו;

  (3) במפעל שהוחל בבנייתו או בהתאמתו לשימוש כמפעל לפני ח' בשבט התש"ז (29 בינואר 1947) ועובדים בו יותר מעשרה בני אדם בבנין אחד מעל לקומת הקרקע - גם כל דלת שלרגלי חדר מדרגות המשמשת מוצא מהבנין ואינה פתוחה תמיד.

   

  124. פיר מעלית

  (א) פיר מעלית בפנים בנין שהוחל בבנייתו לאחר ז' בשבט התש"ז (28 בינואר 1947) יהיה מוקף כליל חמרים עמידים בפני אש וכל אמצעי גישה למעלית יצויידו בדלתות מחמרים עמידים בפני אש, ובלבד שקצהו העליון של הפיר יהיה חסום בחומר הנשבר בקלות על ידי אש או שיותקן בו אור.


  (ב) המפקח הראשי רשאי, בתעודה ובכפוף לתנאים המפורשים בה, לפטור 
  מדרישות סעיף זה, כולן או מקצתן, בכל מקרה שהוא משוכנע כי מילוי דרישה הוא בלתי מתאים או בלתי רצוי.

   

  125. אזעקה

  במפעל שעובדים בו יותר מעשרים בני אדם בבנין אחד, או מפעל שבו עובדים בני אדם בבנין שנמצאים בשימוש או מוחסנים חמרים דליקים ביותר או נפיצים, ייעשה הסדר יעיל למתן אזעקה, שתימנע היטב בכל הבנין, במקרה של דליקה.

   

  126. תרגילי הימלטות

  צעדים יעילים לרבות תרגילי הימלטות, הבאים להבטיח שהעובדים יהיו בקיאים במימלטים מדליקה ובשימושם ובסדר הקבוע לשעת דליקה יינקטו - 

  (1) במפעל שעובדים בו בבנין אחד יותר מעשרים בני אדם מעל לקומה הראשונה או במקום שהוא יותר מששה מטרים מעל פני הקרקע; 

  (2) במפעל שבו נמצאים בשימוש או מוחסנים חמרים דליקים ביתר או נפיצים בבנין שבו עובדים בני אדם.

לתחילת העמוד סימן ט"ז: מימלטים מדליקה
 • 127. תקנות

  השר רשאי להתקין תקנות בדבר מימלטים מדליקה שיש להתקין למפעלים או
  לסוג או הגדר של מפעלים.

   

  128. התקנת מימלטים וקיומם

  יותקנו ויקויימו בכל מפעל מימלטים מדליקה נאותים ומספיקים בהתחשב במספר העובדים, בחמרים ובתהליכי עבודה.

   

  129. צו מימלטים

  (א) מפקח עבודה אזורי רשאי להורות בצו לתופש מפעל לעשות שינויים במימלטים הקיימים או להוסיף מימלטים; צו כאמור יצורף לפנקס המפעל.


  (ב) בצו כאמור בסעיף קטן (א) (להלן-צו מימלטים) יכול שייקבע -
  (1) המספר המקסימלי של העובדים אשר מותר שיהיו במפעל או בחלק פלוני או בחדר בו; פסקה זו לא תחול לגבי מפעלי מערכת הבטחון;

  (2) תהליכי העבודה במפעל או בחלק פלוני או בחדר בו הכמות וצורות ההחסנה של חמרים שמותר להחזיק או להחסין בהם; פסקה זו לא תחול לגבי מפעלי מערכת הבטחון;

  (3) כל ענין אחר שהביא המפקח האזורי בחשבון בקביעת המימלטים מדליקה במפעל;

  (4) התקופה שבה על התופש למלא את דרישות הצו והוראות לתקופת הביניים.


  (ג) התופש רשאי לערער על צו מימלטים בדרך תובענה לפני בית-הדין האזורי לעבודה תוך 30 יום מסירת הצו לידיו, ועד לפסק הדין הסופי בתובענה לא תיחשב הפרת הצו כעבירה.

   

  130. בקשה לשינוי צו מימלטים

  ביקש תופש מפעל כי מפקח העבודה האזורי יבטל או ישנה צו מימלטים, מחמת שינוי שחל בנסיבות מזמן שניתן הצו, וסירב המפקח לעשות כן, רשאי תופש המפעל לערער על הסירוב בדרך תובענה לפני בית-הדין האזורי לעבודה תוך 30 יום מיום שנמסרה לו הודעה בכתב על הסירוב.


  131 - 135. (בוטלו בתיקון מס' 1).