פקודת הבטיחות בעבודה - פרק ב': בריאות

 • תיקון מס' 8 (30 בנובמבר 2015) ס"ח: סימן ג'1- סעיף 200א.
  תיקון מס' 10 (12 ביולי 2017) ס"ח 2648: סעיף 38.

לתחילת העמוד פרק ב': בריאות
לתחילת העמוד סימן א': נקיון וצביעה
 • 15. הגדרות

  בסימן זה -

  "צבע" - צבע בצבע שמן או בחומר אחר שאושר לענין סימן זה בתקנות שהתקין השר, או חפה בלכה;

  "קירות ותקרות" - כל קיר פנימי, מחיצה, תקרה וקירוי של חדרים, וכל קיר, דופן וקירוי של המסדרונות ושל חדרי מדרגות.

   

  16. נקיון

  (א) מפעל יוחזק במצב נקי וללא צחנה הבאה מביב, מנוחיות או ממטרד.


  (ב) שאר הוראות סימן זה לא יפגעו בכללותה של הוראת סעיף קטן (א).

  17. פעולות ניקוי דרך כלל

  (א) יום יום יסולקו בשיטה נאותה לכלוך ואשפה שנצטברו על הרצפות והשולחנות של חדרי העבודה ובחדרי מדרגות ובמסדרונות.

  (ב) לפחות אחת לשבוע תנוקה הרצפה בכל חדר עבודה בשטיפה, או - אם יעיל וראוי הדבר בטאטוא או בשיטה אחרת.

   

  18. סיוד קירות ותקרות וצביעתם

   

  (א) קירות ותקרום יוחזקו כלהלן:

  (1) אם פניהם חלקים ובלתי חדירים, יש לנקותם אחת לארבעה עשר חודשים לפחות במים חמים ובסבון או בחומר ניקוי מתאים אחר;

  (2) אם מחזיקים אותם צבועים, יש לנקותם אחת לארבעה עשר חודשים במים חמים ובסבון או בחומר ניקוי מתאים אחר, ויש לחזור ולצבעם אחת לשבע שנים לפחות;

  (3) קירות ותקרות אחרים יהיו מסוידים, ויש לחזור ולסיידם אחת לארבעה עשר חודשים לפחות.

   

  (ב) מפקח אזורי רשאי לאשר שיטת ניקוי אחרת במקום השיטה האמורה בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף קטן (א).

   

  (ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מפעל שבו עובדים פחות מעשרה בני-אדם ואין משתמשים בכוח מיכאני, אלה אם המפקח האזורי דרש זאת.

   

  19. תקנות בדבר צביעה

  לענין סעיף 18 (א)(2) רשאי השר בתקנות לקבוע לצביעה מחדש תקופות קצרות משבע שנים ובלבד שלא יהיו קצרות מארבעה עשר חודשים.

   

  20. פטור והוראות מיוחדות

  נראה למפקח אזורי שבמפעל פלוני או בחלק ממנו אין החזקתו במצב נקי מצריכה קיומן של הוראות סימן זה, או שמפאת נסיבות מיוחדות אין ההוראות האמורות מתאימות או מספיקות להחזקתו במצב נקי, רשאי הוא, אם ראה למתאים, להורות בתעודה שההוראות לא יחולו על אותו מפעל או חלק ממנו, או שיחולו בשינויים שנקבעו בתעודה האמורה.

   

לתחילת העמוד סימן ב': צפיפות
 • 21. צפיפות

  (א) מפעל, שעה שנעשית בו עבודה, לא תהיה בו צפיפות במידה העלולה לגרום לפגיעה בבריאותם של העובדים בו.


  (ב) שאר הוראות סימן זה לא יפגעו בכללותה של הוראת סעיף קטן (א).

   

  22. חזקת צפיפות

  יראו שיש במפעל צפיפות במידה האמורה בסעיף 21 אם מספר העובדים בזמן אחד בחדר העבודה הוא כדי כך שנפח החלל העולה לכל עובד באותו חדר פחות מעשרה מטרים מעוקבים ובמפעל או בחלק ממנו שלא היה קיים ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, התשל"ד-1974 - מאחד עשרה וחצי מטרים מעוקבים.

   

  23. פטור

  נוכח המפקח הראשי כי מנסיבות מיוחדות שבהם מתנהלת העבודה בחדר עבודה אין זה מתאים או נחוץ להחיל על אותו חדר את הוראת סעיף 22, רשאי הוא בתעודה לפטור אותו חדר ממנה בתנאים שיפורשו בתעודה האמורה.

   

  24. תקנות לענין צפיפות

  השר רשאי בתקנות להורות על הגדלת נפח החלל לעובד שיש ליתן לפי סעיף 22; תקנות כאמור יכול שיותקנו לסוג או הגדר של מפעל או חלק ממפעל או לתהליך.

   

  25. סייג לחישוב

  בחישוב נפח החלל לענין סימן זה לא יובא בחשבון החלל שהוא יותר מ-4.25 מטרים מעל הרצפה, ואם בחדר יש יציע יראו את היציע כאילו הוא חדר לחוד. ובמפעל או בחלק ממנו שלא היה קיים ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, תשל"ד-1974 - משלושה מטרים מעל הרצפה.

   

  26. הצגת הודעה

  על פי דרישת המפקח האזורי, תוצג בחדר העבודה הודעה על מספר בני האדם שמותר להעבידם באותו חדר בהתאם להוראות סימן זה.

לתחילת העמוד סימן ג': איוורור, תאורה וחום
 • 27. איוורור

  אמצעים יעילים ונאותים ינקטו כדי להשיג ולקיים, על ידי מחזור אויר צח, איוורור מספיק בכל חדר עבודה, וכדי ליטול, במידה שהדבר מעשי, נזקים של אדים, אבק וזוהמה אחרת העלולים להזיק לבריאות והמתהווים תוך כדי תהליך או עבודה המבוצעים במפעל.

   

  28. תאורה

  אמצעים יעילים יינקטו כדי להשיג ולקיים תאורה מספיקה ונאותה, טבעית או מלאכותית, בכל חלק ממפעל שבני אדם עובדים או עוברים בו.

   

  29. חלונות

  חלונות וצוהרים מזוגגים המשמשים לתאורה בחדר עבודה יהיו, שמידה שהדבר מעשי, מוחזקים במצב נקי מבית ומחוץ וללא הפרעה לחדירת אור, אך אין הוראה זו באה למנוע בעד סיודם או הצלם של חלונות וצוהרים לשם הגנה מפני חום או אור חזק.

   

  30. מידת חום

  אמצעים יעילים יינקטו כדי להשיג ולקיים מידת חום סבירה בכל חדר עבודה, אך אין להשתמש בשיטה הגורמת לפליטת אדים לתוך האויר בחדר, שיש בהם לפי מהותם וכמותם לגרום פגיעה לעובדים בחדר או להטרידם.

   

  31. מידת חום לעבודה בישיבה

  בחדר עבודה שבו העבודה בחלק ניכר נעשית בישיבה ואינה דורשת מאמץ גופני ממשי, לא יראו מידת חום של פחות מ-16 מעלות צלסיוס, לאחר השעה הראשונה, כמידת חום סבירה כל זמן שעובדים, ולפי דרישת המפקח האזורי יותקן ויקויים בו מדחום במצב מתאים.

   

  32. תקנות לענין איוורור, תאורה וחום

  (א) השר רשאי בתקנות לקבוע תקן -
  (1) לאיוורור מספיק למפעלים;

  (2) לתאורה מספיקה למפעלים או לתהליך;

  (3) למידת חום סבירה למפעלים, והתקן יכול, בין השאר, לשנות את הוראות סעיף 31 בענין מידת החום, לאסור כל שיטה של הסקה אם לדעתו השיטה עלולה לפגוע בעובדים, ולהורות על התקנת מדי-חום וקיומם במקומות ובמצבים שיקבע.


  (ב) תקנות למפעלים לפי סעיף זה יכול שיהיו כלליות או לסוג או הגדר פלוני של מפעלים או חלקיהם.

לתחילת העמוד סימן ד': ניקוז רצפות
 • 33. ניקוז רצפות

  היה תהליך גורם להרטבת הרצפה עד כדי כך שאפשר לנקז את הנוזלים, יינקטו ויקויימו אמצעים יעילים לניקוזם.

לתחילת העמוד סימן ה': נוחויות
 • 34. נוחיות

  (א) יש להתקין נוחויות מספיקות ונאותות בשביל העובדים במפעל, לקיימן ולהחזיקן במצב נקי ולנקוט אמצעים יעילים לתאורתן.


  (ב) אם במפעל עובדים או עתידים לעבוד גברים ונשים יותקנו נוחויות נפרדות לכל מין, זולת או עובדים בו רק בני משפחה אחת הגרים שם

   

  35. תקנות לענין נוחיות

  השר רשאי בתקנות לקבוע מה הן נוחויות מתאימות ומספיקות למפעלים או לסוג או הגדר של מפעלים.

לתחילת העמוד סימן ו': השגחה רפואית
 • 36. תקנון לענין השגחה רפואית

  (א) השר רשאי לחייב בתקנות קיום סידורים סבירים שיפורטו בהן לשם
  השגחה רפואית על עובדים או על סוג עובדים במפעל או בסוג או
  הגדר פלוני של מפעילים אם נראה לו שנתקיימה אחת מאלה:
  (1) אירעו או יש חשש סביר שיארעו מקרי מחלה שיש ליחסם לעבודה, לחמרים או לתהליך שבמפעל;

  (2) מחמת שינוי בתהליך או בחמרים המשמשים בו עשויה להתוות סכנת פגיעה בבריאותם של עובדים באותו תהליך;

  (3) מחמת הנהגת תהליך חדש או הכנסת חומר חדש לשימוש בתהליך פלוני עשויה להתהוות סכנת פגיעה בבריאותם של עובדים באותם תהליכים.

  (ב) תקנות לפי סעיף זה לא יחייבו טיפול רפואי שאינו בגדר עזרה ראשונה או טיפול מונע.