פקודת הבטיחות בעבודה - פרק א': פרשנות ותחולה

 • תיקון מס' 8 (30 בנובמבר 2015) ס"ח: סימן ג'1- סעיף 200א.
  תיקון מס' 10 (12 ביולי 2017) ס"ח 2648: סעיף 38.

לתחילת העמוד פרק א': פרשנות ותחולה
לתחילת העמוד סימן א': פרשנות
 • 1. הגדרות

  בפקודה זו -

  "אדים" - עשן, גז או הבל; "בודק דוודים מוסמך" או "בודק מוסמך", לענין סימן פלוני - מי שהמפקח הראשי הסמיכו בכתב לעשות בדיקות וניסויים לפי האמור באותו סימן;

  "בניה"- (1) עבודות הכנה והנחת יסודות לבנין, הקמת בנין, הריסתו,  שינוי מבנהו, תיקונו או קיומו, לרבות חידושם של מילוי המשקים או של קישוט וניקוי חיצוני של המבנה ולמעט למעט בניה הנדסית;

  (2) עבודות להתקנת מערכות למים, לביוב, לחשמל, להסקה או לתקשורת ועבודות כיוצא באלה, ובלבד שמבצעים אותן אגב הקמת בנין או אגב הקמתו של מבנה שהקמתו הוגדרה כבניה הנדסית; 

  "בניה הנדסית" -

  1. בניה של קו או שלוחה של מסילת ברזל;
  2. בנית מספן, מסדוק, נמל, נתיב שיט פנימי , מנהרה, גשר מכון-מים, מאגר, קו צינורות, מוביל מים, ביב או מכון ביוב, הריסתם, שינוי מבנם ותיקונם, לרבות חידושם של מילוי המשקים ושל הצבע; 
  3. כל בניה אחרת שנקבעה;


  "בעל", לענין חצרים - אדם המקבל אותה שעה דמי שכירות או רווחים מן החצרים, בין בזכות עצמו ובין כשולח או כנאמן של אחר, או שהיה מקבל אילו החצרים היו מושכרים;.


  "דוד קיטור" - מכל סגור שבו מיוצר למטרה כלשהי קיטור תחת לחץ גדול מלחץ  אטמוספרי , לרבות חוסך המשמש לחימום מים המסופקים למכל כאמור ומשחן המשמש לחימום קיטור;

  "חבלת גוף" - לרבות פגיעה בבריאות;

  "לחץ עבודה מותר", לענין מיתקן לחץ - הלחץ שאין לעבור עליו כפי שפורש בתעודה או בתסקיר שניתנו לפי ההוראות הקובעות שבפרק ג';

  "מחצבה" - חפירה לשם כריית אבן, לרבות אבן סיד, אבן חול, חול גירי או בזלת למיניהן, או לשם כריית צפחה, שחם או סלע וולקאני או מיטאמורפי אחר, קוארץ, שיש, צור, גיר, צרורות, חול, חימר או גבס, יחד עם המבנים, המיתקנים, הציוד, המכונות, מסילות הברזל, התקנים, המחסנים והמקומות לשפיכת פסולת השייכים לחפירה או המשמשים אותה;

  "מכל קיטור" - מכל, למעט צינור לקיטור או נחשון לקיטור, הבנוי עם מוצא קבע לאטמוספרה או לחלל שבו הלחץ אינו עולה על הלחץ האטמוספרי, והוא מכל שדרכו עובר קיטור בלחץ אטמוספרי, או בלחץ הקרוב לזה, לשם חימום, הרתחה, ייבוש, אידוי או מטרד דומה;

  "מיתקן לחץ" - דוד קיטור, קולט קיטור או קולט אויר;

  "מכונות"- לרבות התקן מיכאני ורצועת הנע;

  "ממסרת" - גל, גלגל, תוף, גלגלון, מערכת גלגלונים הדוקים ורפויים מחבר, מצמד, רצועת הנע וכל אמצעי אחר שבו נמסרת התנועה של מניע ראשי למכונה או להתקן או מתקבלת על ידי מכונה או התקן;

  "מניע ראשי" - מכונה, מנוע או התקן אחר המספק כוח מיכאני הנובע מקיטור, ממים, מרוח, מחשמל, משריפת דלק או ממקור אחר;

  "מסילת ברזל" - מסילת ברדל המשמשת לתעבורה ציבורית של נוסעים או של טובין או לתעבורה אחרת, לרבות מיתקנים המשמשים בקשר למסילת הברזל ולצרכיה;

  "מעסיק" - לרבות חבר בני-אדם, מואגד או בלתי מואגד, ונציגו החוקי של מעסיק שנפטר; לגבי חבר של אגודה שיתופית רשומה העוסק בעבודה המבוצעת על ידי אותה אגודה, יראו לענין פקודה זו את האגודה כמעביד של החבר ואת החבר כעובד האגודה, אף-על-פי שהוא מקבל גמול עבודתו, כולו או מקצתו, על ידי השתתפות ברווחי האגודה או בהכנסתה ברוטו;

  "מעלית" - מיתקן המשמש לתנועת בני אדם או טובין בין רבדים קבועים אשר לו תא או דוכן הנע במסלול מאונך או כמעט מאונך ותנועתו מוגבלת על ידי מכוון;

  "מפקח", "מפקח ראשי" - מי שנתמנה לפי חוק ארגון הפיקוח על עבודה התשי"ד-1954, להיות מפקח עבודה, סגן מפקח עבודה ראשי או מפקח עבודה ראשי, לפי הענין, ו-"מפקח אזורי", לענין מפעל פלוני - מי שנתמנה לפי החוק האמור להיות מפקח עבודה אזורי באזור שבו נמצא המפעל;

  "נוחויות" - משתנות, בתי כסא עם אסלה להדחה, בתי כסא מעל בור, בתי כסא יבשים למיניהם ונוחויות כיוצא באלה;

  "נמל" - בין טבעי ובין מלאכותי, לרבות שפך-נהר, נהר בר-ניווט, מזח ושאר מיתקנים אשר בתוכם או על ידם יכולות אניות למצוא מחסה, להטעין או לפרוק טובין או להעלות או להוריד נוסעים;

  "נקבע"- נקבע על-ידי השר בתקנות;

  "סוג או הגדר", לענין מפעלים - לרבות תיאורה של קבוצת מפעלים לפי מקום הימצאם;

  "עבודה רצופה" - עבודה הנמשכת ללא הפסקה של חצי שעה או יותר;

  "עובד"- לרבות עובד עצמאי;

  "פנקס המפעל" - הפנקס המנוהל והמוחזק לפי הוראות סעיף 198 או 199;

  "קולט אויר" אחד מאלה:

  1. מכל המיועד להכיל אויר דחוס והמחובר למדחס, למעט צינור או נחשון או חלק של מדחס או אבזרו;
  2. מכל קבוע המיועד להכיל אויר דחוס או גזי פליטה דחוסים והמשמש להתנעת מנוע של שריפםה פנימית;
  3. מכל קבוע או מטלטל המשמש לריסוס צבע, לכה או חומר דומה בכוח אויר דחוס, למעט חלק של אקדח ריסוס;
  4. מכל לשמן המופלט ממנו בכוח אויר דחוס;


  "קולט קיטור" - מכל או מיתקן המשמש להכיל קיטור בלחץ גדול מלחץ אטמוספרי, למעט דוד קיטור, מכל קיטור, צינור או נחשון לקיטור וחלק ממניע ראשי;

  "קים" - קים במצב יעיל, בכושר הפעלה יעיל, ובמתוקן היטב ובמקום המיועד למדרך אדם - במצב המונע החלקה;

  "רצועת הנע" - לרבות סרט או חבל המשמשים להנעת מכונות;

  "תהליך" - לרבות השימוש בקטר;

  "השר" - שר העבודה והרווחה;

   

  2. מפעל בדרך כלל

  מפעל הוא חצרים שבהם או בגידרם או מסביב להם עובדים בני אדם בעבודת כפיים בתהליך המשמש לעשיית מצרך או חלק של מצרך, שינויו, תיקונו, עיטורו, גימורו, ניקויו, רחיצתו, פיקורו, הריסתו, או הכשרתו למכירה או הכרות באלה, ונתקיימו בחצרים שתי אלה:

  (1) פעולת המפעל היא דרך משלח-יד או לשם השתכרות;

  (2) אם מועסקים שם עובדים שכירים - יש למעסיקם זכות גישה או זכות שליטה;

   

  3. מפעלים פרטיים

  אף החצרים המנויים להלן, שבהם עובדים בני אדם בעבודת כפיים, בכלל מפעל הם, גם אם אינם כן לפי ההגדרה בסעיף 2, ואלה הם:

  (1) מקום שבו נעשית פעולה לשם מטרת נפט כמשמעותה בסעיף 44 לחוק הנפט, תשי"ב-1952;

  (2) מכרה כמשמעותו בפקודת המכרות;

  (3) מחצבה;

  (4) חצרים שבהם עוסקים באינקול, בקיפול, בגלילה, בהשלמה או באריזה של מטווה או אריג;

  (5) מספנה או מבדוק יבש, סביבתם, שבהם בונים מחדש, מתקנים, מכללים מחדש, מגמרים או מפרקים אניות או כלי שיט אחרים;

  (6) מקום שבו מבוצע קידוח מים;

  (7) מפעל-מים או מקום אחר שבהם משתמשים בכוח מיכאני לשם הספקת מים לציבור או בקשר לכך;

  (8) מפעל-ביוב או מפעל-השקיה שבהם משתמשים בכוח מיכאני וכן תחנת שאיבה המשמשת בקשר למפעל כאמור;

  (9) תחנה הידראולית לייצור כוח;

  (10) חצרים שבהם עוסקים דרך משלך-יד או לשם השתכרות -
  (א) בהדפסה בדפסות-בלט, בדפסות אבן, בדפסות-שקע או בתהליך אחר בדומה לאלה;
  (ב) בכריכת ספרים;
  (ג) בהפקת סרטים קינמטוגרפיים;

   

  (11) חצרים שבהם נעשות עבודות בקשר לעיסוק אחר או מוסד ציבורי, הכל לפי הענין, כמפורט להלן:

  (א) הדפסה כאמור בפסקה (10)(א) או כריכת ספרים - בכרוך לעיסוק אחר שמנהלים אותו דדרך משלח-יד או לשם השתכרות או בכרוך למוסד ציבורי או לשרות ציבורי;
  (ב) ייצור, בניה מחדש, אחסנה, תחזוקה או ניקוי של רכב, קטריםכלי טיס או אמצעי תחבורה אחרים -כעזר לעסק תחבורה או לעסק תעשייתי או מסחרי אחר;
  (ג) עשיה, התאמה או תיקון של תלבושות, תפאורות או מיטלטלין אחרים - לצרכי הפקה או הצגה, דרך משלח-יד או לשם השתכרות,של סרטים קינמטוגרפיים או הצגות תיאטרוניות,  מעט במה או חדרבחדר הלבשה של תיאטרון שנעשים בהם תיאומים ותיקוניםבאקראי בלבד;
  (ד) עשיית רשתות או תיקונן - בכרוך לדיג;
  (ה) עשיית מצרכים ממתכת או מעץ או תיקונם - בכרוך לעיסוק אחר שמנהלים אותו דרך משלח-יד או לשם השתכרות או בכרוך למוסד ציבורי או לשירות ציבורי;
  (ו) עשיית מצרכים או הכנתם - בכרוך לבניה או בניה הנדסית,ואין הם חצרים שבהם נעשית בניה או בניה הנדסית;
  (ז) מכבסה - כעזר לעיסוק אחר בכרוך לצרכי מוסד ציבורי אושירות ציבורי;
  (ח) מעבדה;

   

  (12) חצרים שבהם עוסקים, בקשר למפעל -

  (א) במיון מצרכים - כהכנה לעבודה הנעשית במפעל או בכרוך למטרותיו של המפעל;

  (ב) ברחיצתם או במילוים של בקבוקים או מכלים או באריזת מצרכים בכרוך למטרותיו של מפעל.

  (13) חדר אוכל, חדר מנוחה או חצרים אחרים המיועדים לרווחת העובדים במפעל ובלבד שהם בחצרי המפעל או בגידרתם או מסביב להם;

  (14) חצרים שבהם עושים פעולות תכנון, עיצוב, שרטוט, ניסוי חמרים, מוצרים ותהליכים, ניהול ומסחר וכיוצא באלה בכרוך למטרותיו של מפעל, ובלבד שהם בחצרי המפעל או בגדירתם או מסביב להם;


  (15) חצרים שבהם מבצעים מבחנים במצרכים, שלא למטרות מחקר בלבד; 


  (16) בית מטבחיים או משחטת עופות;


  (17) מסעדה צמודה למפעל; לענין זה -

  (א) "מסעדה" - כל מקום שבו מכינים מאכלים לצריכה במקום;

  (ב) רשאי שר העבודה והרווחה לקבוע תנאים לענין תפוסתו של מלון או לענין היקף השירות הניתן במסעדות הצמודות לו, שלפיהם יראו מסעדה הצמודה למלון כמפעל;
  (18) מכבסה ובה מכונות כביסה לשירות עצמי של הלקוחות.


  (19) בית מלאכה או מפעל השייכים לאגודה שיתופית חקלאית, אף אם פעולתם אינה דרך משלח יד או לשם השתכרות.

   

  4. כשאין העוסקים עובדי החופש

  (א) במקום שבו עובד אדם ברשותו של תופס המקום או לפי הסכם עמו בעבודה שהיתה עושה את המקום למפעל אילו היה אותו אדם עובדו של התופס, יראו אותו כמפעל לענין פקודה זו.


  (ב) "תופס מקום", לענין סעיף זה - לרבות בעל המקום.
   

  5. קו או שלוחה המשמשים למפעל

  קו פסים או שלוחה שלו, המשמשים בקשר למפעל ולצרכיו ואינם חלק ממסילת ברזל, יראו אותם כחלק מהמפעל; היו משמשים בקשר למפעלים אחדים התפושים בידי תופשים שונים, יראו אותם כמפעל נפרד.

   

  6. מקום במפעל שאינו משמש למטרותיו

  מקום הנמצא בגידרתו של מפעל או מסביב לו ומשמש רק למטרה שאינה לצרכי התהליכים המבוצעים במפעל, לא יראוהו כחלק מן מהמפעל לעניני פקודה זו, אבל אם מבחינה אחרת היה המקום בגדר מפעל יראוהו כמפעל נפרד.

   

  7. פיצול ואיחוד מפעלים

  (א) המפקח הראשי לאשר בכתב שיראו חלק ממפעל כמפעל נפרד, ומפעלים אחדים - כמפעל אחד.


  (ב) השר רשאי להורות בתעודה לעניני פקודה זו, כולם או מקצתם, שיראו ענפים שונים או מחלקות שונות של פעולה במפעל אחד כמפעלים נפרדים.

   

  8. מפעל תחת כיפת השמים

  אין חצרים יוצאים מכלל מפעל משום כך בלבד שהם תחת כיפת השמים.

   

  9. חצרים של המדינה או רשות מקומית

  (א) אין חצרים השייכים למדינה או לרשות מקומית או התפוסים על ידיהן יוצאים מכלל מפעל משום כך בלבד שהפעולה בהם אינה דרך משלח-יד או לשם השתכרות.


  (ב) אין בניה או בניה הנדסית המבוצעות על ידי המדינה או רשות מקומית או בשבילן יוצאות מתחולת הפקודה משום כך בלבד שהפעולה בהן אינה דרך משלח-יד או לשם השתכרות.

   

  10. מפעל בכוח מיכאני

  (בוטל בתיקון מס' 1).

   

  11. תחולה על מפעלים בדרך כלל

  הוראות פקודה זו יחולו רק על מפעלים כפי שהוגדרו בפקודה זו, זולת אם יש בה הוראה מפורשת אחרת לענין זה, אולם הן יחולו על כל המפעלים כאמור אם אין כוונה אחרת משתמעת.

לתחילת העמוד סימן ב': תחולה לגבי המדינה
 • 12. הגדרה

  בסימן זה, "מקום הנחשב כמפעל" - חצרים או מקום שבהם או עליהם חלות הוראות פקודה זו, כולן או מקצתן, לפי הוראות סעיפים 180, 184, 185 187, 191 או 194.

   

  13. תחולה לגבי המדינה

  הוראות פקודה זו, כולן או מקצתן לפי הענין, יחולו על מפעל ועל מקום הנחשב כמפעל השייכים למדינה או התפוסים על ידה, או שבהם מבוצעות בניה או בניה הנדסית על ידי המדינה או בשבילה.

   

  14. פטור

  בנסיבות של שעת חירום רשאי השר בתקנות, במידה ולתקופה המפורשות בהן, לפטור מפקודה זו -

  (1) כל מפעל ומקום הנחשב כמפעל האמורים בסעיף 13;
  (2) כל מפעל ומקום הנחשב כמפעל לענין עבודה הנעשית בשביל המדינה.