פקודת הבטיחות בעבודה - ה ת ו ס פ ת (סעיף 164)

 • תיקון מס' 8 (30 בנובמבר 2015) ס"ח: סימן ג'1- סעיף 200א.
  תיקון מס' 10 (12 ביולי 2017) ס"ח 2648: סעיף 38.

לתחילת העמוד ה ת ו ס פ ת (סעיף 164)
לתחילת העמוד 1. שני מדי-לחות
 • בחדר שבו מעלים לחות מלאכותית יותקנו ויקויימו שני מדי-לחות הממלאים את הדרישות שקבע השר בצו בדבר מבנם וקיומם: אחד ייקבע במרכזו של החדר ואחד בצדו או במקום ובמצב שמפקח הורה עליו או אישר אותו, ובלבד שיהיו נראים ברורות לעובדים.

 • המפקח הראשי רשאי בתעודה להורות לגבי מפעל או חדר שבו, כי די בהתקנתו וקיומו של מד-לחות אחד במקום שניים והוא ייקבע במקום ובמצב שיורה עליו המפקח.

לתחילת העמוד 3. לוח לחות וטופס רישום
 • סמוך לכל מד-לחות יהיו תלויים טופס שנקבע לרישום המקראים ולוח לחות כזה:

   

  לוח לחות

   

  (1)  (2) (1) (2) 
  מקראי המדחום מקראי המדחום  מקראי המדחום  מקראי המדחום 
  בעל הגולה היבשה בעל הגולה היבשה בעל הגולה היבשה בעל הגולה היבשה
  מעלות צלסיוס  מעלות צלסיוס  מעלות צלסיוס  מעלות צלסיוס 
   10 8.9   20.5 19.4 
  10.5  9.4  21  19.9 
  11  9.9  21.5  20.3 
  11.5  10.4   22 20.7 
  12  10.9  22.5 21.0 
  12.5  11.4  23 21.4 
  13  11.9  23.5 21.7 
  13.5  12.4  24 22.1 
  14  12.9  24.5 22.4 
  14.5  13.4  25 22.8 
  15  13.9  25.5 23.1 
  15.5 14.4  26 23.5 
  16  14.9  26.5 23.8
  16.5  15.4  27 24.2
  17  15.9  27.5 24.6
  17.5  16.4  28 24.9
  18  16.9  28.5 25.3
  18.5  17.4  29 25.6
  19  17.9  29.5 26.0
  19.5  18.4  30  26.3 
  20  18.9     
לתחילת העמוד 4. קריאת מדי-לחות
 • (א) מד-לחות ייקרא בכל אחד מזמנים אלה בכל יום שבו בני אדם עובדים
  בחדר:
  (1) אם עובדים בבוקר - בין השעות 10.00 - 11.00;

  (2) אם עובדים אחרי הצהריים - בין השעות 15.00 - 16.00;

  (3) אם עובדים לפני 6.00 או אחרי 20.00 - בזמנים אחרים שיורה עליהם המפקח האזורי.


  (ב) קריאת מדי הלחות ורישום המקראים בטופס לרישום ייעשו על ידי אדם שמינה לכך תופש המפעל.

  (ג) טפסים לרישום, לאחר הרישום האחרון בהם, יישמרו במפעל לעיון.

לתחילת העמוד 5. הרישומים לראיה
 • הרישומים שבטופס לרישום יהיו ראיה לכאורה ללחות האטמוספירה ולמידת
  החום בחדר. סימן ב': הגבלת לחות

לתחילת העמוד 6. הגבלת לחות מלאכותית
 • לא תועלה לחות מלאכותית בחדר באחת הנסיבות האלה:

  (1) המקרא של המדחום בעל הגולה המורטבת עלה על 22.5 מעלות צלסיוס;

  (2) בחדר שטווים בו כותנה, או טווים מרינו או קשמיר בתהליך הצרפתי או היבש, או טווים או סורקים צמר באותו תהליך - עלה המקרא של המדחום בעל הגולה המורטבת על 26.5 מעלות צלסיוס;

  (3) הפרש בין המקרא של המדחום בעל הגולה המורטבת לבין המקרא של המדחום בעל הגולה היבשה הוא פחות מההפרש שצויין בלוח הלחות.

לתחילת העמוד 7. אין להשתמש במים מזיקים
 • (א) בהעלאת לחות למאכותית לא ישתמשו במים העלולים לגרום נזק לבריאות העובדים או לגרום לצחנה מזיקה או מטרידה.

  (ב) לענין סעיף קטן (א) יראו מים כעלולים לגרום נזק לבריאות העובדים אם הם סופגים בתמיסה חומצנית של פרמנגנט האשלגן יותר משבעה מיליגרמים של חמצן לליטר מים תוך ארבע שעות בחום של 15.5 מעלות צלסיוס.

לתחילת העמוד 8. הגבלת לחות לפי שיטה מיוחדת
 • אם מתכוונים שהלחות האטמוספרית בחדר מסויים לא תהיה גדולה מלחות שיש בה הפרש של 2.2 מעלות צלסיוס לפחות בין המקרא של המדחום בעל הגולה המורטבת לבין המקרא של המדחום בעל הגולה היבשה, ונמסרה הודעה על כך למפקח האזורי בדרך שנקבעה - הוראות תוספת זו לענין קריאת מדי-לחות וטפסים לרישום לא יחולו לגבי אותו חדר כל זמן שמקויים לפחות אותו הפרש והעתק של הודעה כאמור מוצג בחדר.