חוק שעות עבודה ומנוחה - תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי חולים), התש"ך-1960

לתחילת העמוד תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי חולים), התש"ך-1960
  • המנוחה השבועית לעובד בבית חולים תהיה 25 שעות רצופות לפחות.

    לענין תקנה זו -

    "בית חולים" - כל מקום שבו מאושפזים חולים, יולדות, תינוקות או זקנים.