חוק שעות עבודה ומנוחה - תקנות שעות עבודה ומנוחה, התשט"ו 1955

לתחילת העמוד תקנות שעות עבודה ומנוחה, התשט"ו 1955
לתחילת העמוד 1. הצגת תמצית החוק
 • מקום המשמש לעסק או למשלח יד או לשירות ציבורי יציג בו המעביד הצגה נראית לעין תמצית החוק בנוסח שפורסם בירחון משרד העבודה "עבודה ובטוח לאומי".

לתחילת העמוד 2. הודעה על שעות העבודה
 • (א) מקום המשמש לעסק או משלח יד או לשירות צבורי יציג בו המעביד, סמוך לכניסה שלה מזדקקים העובדים בו, הודעה חתומה בידו בדבר שעות העבודה בכל יום, תחילתן וסיומן, ואם עובדים במשמרות - שעות תחילתה וסיומה של כל משמרת, ובדבר המנוחה השבועית, תחילתה וסיומה, ושעות ההפסקה הניתנת לפי סעיף 20 לחוק.

  (ב) במקום מהמקומות המפורטים בתקנת משנה (א) שפקודת בתי חרושת, 1946, כולה או חלקה, אינה חלה עליו, פטור המעביד מהצגת הודעה כאמור אם הביא בכתב לידיעת העובדים את הפרטים המפורטים בתקנת משנה (א) ומסר הודעה במכתב רשום למפקח העבודה האזורי, הכוללת את הפרטים האמורים.

לתחילת העמוד 3. הודעה בדבר שנוי שעות העבודה
 • לא ישנה מעביד את שעות העבודה כמפורט בהודעה שהוצגה בהתאם לתקנה 2(א) או בהודעה שנמסרה למפקח העבודה האזורי בהתאם לתקנה 2(ב), אלא אם הודיע על כך מראש במכתב רשום למפקח העבודה האזורי.

לתחילת העמוד 4. עבודה מחוץ למסגרת השעות הקבועות
 • מגיע מספר שעות העבודה הנקובות בהודעה לפי תקנה 2 למכסימום המותר לפי הסעיפים 2 ו-3 לחוק, לא יועבד עובד שלא בשעות המפורטות בהודעה אלא אם העבדתו מותרת לפי סעיף 10 לחוק או הותרה לפי סעיף 11 לחוק.

לתחילת העמוד 5. רישום בפנקס
 • (א) מעביד שתקנה 2(א) חלה עליו ירשום בפנקס פרטים אלה:

  1. שמו הפרטי, שם אביו ושם משפחתו של העובד;

  2. מספר תעודת זהות;

  3. מענו;

  4. תאריך התחלת עבודתו אצל המעביד;

  5. שעות עבודתו;

  6. שעות מנוחה שבועית;

  7. שעות נוספות;

  8. גמול שעות נוספות;

  9. גמול עבודה במנוחה שבועית;

  10. סיום עבודתו אצל המעביד.

  (ב) מעביד המנהל כרטיסיה או רשום סדיר אחר, שאושר על ידי מפקח העבודה האזורי ושבהם רשומים הפרטים האמורים בתקנת משנה (א), פטור מרשום בפנקס.

  (ג) המעביד יחזיק את הפנקס, את הכרטיסיה ואת הרשום הסדיר האחר בהתאם לתקנה זו במקום בו מועבד העובד.

לתחילת העמוד 6. עונשין
 • העובר על תקנות אלה, דינו - קנס חמישים לירות.