חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951

לתחילת העמוד תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי קולנוע, התשי"ב-1952
  • המנוחה השבועית לעובדים בבתי קולנוע תהיה 25 שעות רצופות לפחות.