חוק שעות עבודה ומנוחה - פרק שני: שעות העבודה

לתחילת העמוד פרק שני: שעות העבודה
לתחילת העמוד 2. יום העבודה
 • (א) יום עבודה לא יעלה על שמונה שעות עבודה.

  (ב) בעבודת לילה וביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהעובד אינו עובד בו, בין על-פי חוק ובין על-פי הסכם או נוהג, לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודה.

לתחילת העמוד 3. שבוע עבודה
 • שבוע עבודה לא יעלה על ארבעים וחמש שעות עבודה.

לתחילת העמוד 4. שינוי יום עבודה ושבוע עבודה
 • (א) שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות -

  1. יום העבודה שתחומו פחות מן הקבוע בסעיף 2 ושבוע עבודה שתחומו פחות מן הקבוע בסעיף 3 - לעבודות מסויימות, אם ראה צורך בכך מטעמים שבבריאות העובד או שבנסיבות העבודה;

  2. יום עבודה שתחומו יתר על הקבוע בסעיף 2 ושבוע עבודה שתחומו יתר על הקבוע בסעיף 3 -

   (i) לעבודות מסויימות בחקלאות ועבודות הקשורות במישרים לטיפול בבעלי חיים;
   (ii) לעבודות במקום שמטפלים בחולים, בבתי-מרקחת, במוסדות החלמה, במוסדות לטיפול בזקנים או בילדים;
   (iii) לעבודות בבתי אוכל, בבתי מלון ובבתי קפה;
   (iv) לשמירה;
   (v) לעובדים בשירות המדינה או בשירות רשות מקומית עבודה שאינה תעשייתית, לכולם או לחלק מהם, בעבודות שהן לדעת שר העבודה והרווחה חיוניות לציבור ושפורטו בתקנות. ובלבד שיום עבודה לא יעלה על עשר שעות עבודה, ושבוע עבודה לא יעלה, בממוצע לתקופה שתיקבע בתקנות, על ארבעים וחמש שעות עבודה.

  (ב) על אף האמור בסעיף 2, לא יעלה יום עבודה של עובד חדשי במשק בית פרטי שאינו עובד חלקי, על 10 שעות עבודה; דין יום עבודה לפי סעיף קטן זה כדין יום עבודה לפי סעיף 2.

לתחילת העמוד 5. שינוי לפי הסכם קולקטיבי
 • (א) אישר שר העבודה והרווחה הסכם קולקטיבי שבו נקבע יום עבודה ארוך משמונה שעות עבודה או שבוע עבודה ארוך מארבעים וחמש שעות, דינם של יום עבודה ושבוע עבודה כאלה כדין יום עבודה ושבוע עבודה לפי הסעיפים 2 ו- 3. שר העבודה והרווחה לא יתן אישור על-פי סעיף קטן זה, אלא אם -

  1. נוכח שבגלל הנסיבות המיוחדות אין לקיים יום עבודה כקבוע בסעיף 2 או שבוע עבודה כקבוע בסעיף 3;

  2. המספר הממוצע של שעות העבודה לתקופה שנקבעה בהסכם הקולקטיבי אינו עולה על עשר ליום וארבעים וחמש לשבוע.

  (ב) אישר שר העבודה והרווחה הסכם קולקטיבי, שבו נקבע לאחד הימים בשבוע יום עבודה שלא למעלה מחמש שעות עבודה ולשני ימים בשבוע יום עבודה שלא למעלה מתשע שעות עבודה, דינם של ימי עבודה כאלה כדין יום עבודה לפי סעיף 2.

לתחילת העמוד 6. איסור העסקה בשעות נוספות
 • העסקת עובד בשעות נוספות אסורה, אם אינה מותרת לפי סעיף 10, או אם לא הותרה לפי סעיף 11.