חוק שעות עבודה ומנוחה - פרק שביעי: הוראות שונות

לתחילת העמוד פרק שביעי: הוראות שונות
לתחילת העמוד 30. תחולת החוק
 • (א) חוק זה אינו חל על העסקתם של:

  1. שוטרים במשטרת ישראל וכן כל מי שנמנה עם שירות בתי הסוהר;

  2. עובדי המדינה שתפקידם מחייבם לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות;

  3. יורדי ים ועובדי דיג;

  4. אנשי צוות אויר;

  5. עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי;

  6. עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיק כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.


  (ב) נתעוררו חילוקי דעות אם עובד שייך לאחד מסוגי העובדים שחוק זה אינו חל על העסקתם, רשאים העובד, המעסיק, ועד העובדים במקום, אם ישנו, או מפקח עבודה לבקש את הכרעת בין הדין לעבודה, כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969. בית הדין יתן לוועד העובדים הזדמנות להשמיע את דבריו בדרך שיורה, אף אם לא הוועד הוא שביקש את ההכרעה.

   

לתחילת העמוד 31. המדינה כמעסיק
 • לענין חוק זה דין עובד המדינה כדין כל עובד אחד.

לתחילת העמוד 32. ביצוע ותקנות
 • שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר הדרכים שבהן יביא מעסיק לידיעת עובדיו את הוראות חוק זה.

לתחילת העמוד 33. חובת התיעצות
 • שר העבודה והרווחה לא יתקין תקנות לפי הסעיפים 4, 8 ו-19, לא יתן היתר כללי לפי הסעיפים 11, 12 ו- 23, לא יתן צו לפי סעיף 13 ולא ישתמש בסמכויותיו לפי סעיף 25(ב), אלא לאחר התיעצות עם ארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים ועם ארגונים ארציים רפרזנטטיביים של מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר; לעניין מתן היתר כללי לפי סעיף 11(8) יתחשב השר גם בהמלצה משותפת של ארגון העובדים וארגוני המעבידים גאמור, ולעניין היתר כאמור הנוגע לענף עבודה מסוים - בהמלצה משותפת של ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים באותו ענף עבודה וארגוני המעבידים כאמור, והכל ככל שניתנו.

לתחילת העמוד 34. העברת סמכויות
 • שר העבודה והרווחה רשאי להעביר את הסמכויות הנתונות לו על פי חוק זה, חוץ מן הסמכויות להתקין תקנות, ליתן צו לפי סעיף 13 או היתר כללי לפי הסעיפים 11, 12 ו- 23 ולפרסם הודעה לפי סעיף 25(ב). הודעה על העברת סמכויות תפורסם ברשומות.

לתחילת העמוד 35. שמירת-זכויות
 • חוק זה אינו בא למעט מכל זכות הנתונה לעובד על פי חוק, הסכם קולקטיבי, חוזה עבודה או נוהג.

לתחילת העמוד 36. ביטול
 • סעיף 495 מהמג'לה - בטל.

לתחילת העמוד 37. תחילת תוקף
 • תקפו של חוק זה הוא מיום כ"ז באלול התשי"א (28 בספטמבר 1951).