חוק שעות עבודה ומנוחה - פרק ראשון: מבוא

לתחילת העמוד פרק ראשון: מבוא
לתחילת העמוד 1. פירושים
 • בחוק זה -

  "שעות עבודה" פירושו - הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואויר, ולרבות הפסקות לפי סעיף 20א(א), חוץ מהפסקות על-פי סעיף 20;

  "שעות נוספות" פירושו - שעות העבודה העודפות -

  (א) על התחום שנקבע ליום עבודה בסעיף 2, או על יום עבודה שייקבע על-פי סעיף 4, או
  (ב) על התחום שנקבע לשבוע עבודה בסעיף 3, או על שבוע עבודה שייקבע על-פי סעיף 4.

  "עבודת לילה" פירושו - עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22 ובין 06.00;

  "מפקח עבודה" פירושו - מפקח כמשמעותו בפקודת מחלקת העבודה, 1943;

  "מפקח עבודה אזורי" פירושו - מפקח עבודה שנתמנה על-ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי.