חוק שעות עבודה ומנוחה - העבדה של רואה חשבון בשעות נוספות לצורך הכנת דוחות כספיים על פי דין

לתחילת העמוד העבדה של רואה חשבון בשעות נוספות לצורך הכנת דוחות כספיים על פי דין
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בהיתר זה -

  "רואה חשבון" - כהגדרתו בחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955;

  "שבוע עבודה" - שבוע קלנדרי שאינו כולל את המנוחה השבועית של עובד;

  "שנת עבודה" - כהגדרתה בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951;

  "שעות נוספות" - כהגדרתן בחוק;

  "תלוש שכר" - כהגדרתו בסעיף 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958;

  "תקופת דו"ח רבעוני" - תקופה שחלה במהלך שנת העבודה, בחודשים מאי, אוגוסט ונובמבר;

  "תקופת דו"ח שנתי" - תקופה שתחילתה ב-1 בינואר של שנת עבודה וסיומה ב-31 במרס של אותה שנה.

לתחילת העמוד 2. היתר להעבדה בשעות נוספות במהלך תקופת דוח שנתי
 • במהלך תקופת דוח שנתי, רשאי מעביד להעביד רואה חשבון עד שלושים שעות נוספות במהלך שבוע עבודה ולא יותר מ-210 שעות נוספות לכל התקופה האמורה.

לתחילת העמוד 3. היתר להעבדה בשעות נוספות במהלך תקופת דוח רבעוני
 • במהלך תקופת דוח רבעוני, רשאי מעביד להעביד רואה חשבון עד שלושים שעות נוספות במהלך שבוע עבודה ולא יותר מ-60 שעות עבודה בחודש.

לתחילת העמוד 4. משך יום עבודה
 • (א) תחום יום עבודה הכולל שעות נוספות לפי סעיפים 2 ו-3, לא יעלה על 16 שעות.

  (ב) העבדה של רואה חשבון בשעות נוספות לפי סעיף 2 או 3 לא תעלה על 3 ימים ברציפות בשבוע עבודה.

לתחילת העמוד 5. סייגים לתחולה
 • (א) תנאי לתחולת היתר זה הוא שיהיה רישום בתלוש השכר של רואה החשבון, כי הוא מועסק לפי תנאי ההיתר הכללי להעבדת רואה חשבון בשעות נוספות לצורך הכנת דוחות כספיים על פי דין.

  (ב) היתר זה אינו חל על מעביד המעסיק רואה חשבון בשעות נוספות לפי סעיף 10(א)(3) לחוק.

לתחילת העמוד 6. תחילה
 • תחילתו של היתר זה ביום פרסום ההודעה על נתינתו.