חוק שעות עבודה ומנוחה - העבדה בלולנות במנוחה השבועית ובשעות נוספות

לתחילת העמוד העבדה בלולנות במנוחה השבועית ובשעות נוספות
 • י"פ 191 התשי"א, 1385

  נתתי היתר כללי, לפיו:

  1. א. מותר להעביד לולן במנוחה השבועית, ובלבד שבמקום שעות המנוחה השבועית שבהן עבד יתן לו המעביד, לכל המאוחר תוך ארבעה שבועות, שעות מנוחה שמספרן כמספר השעות בהן עבד כאמור (להלן - מנוחת פיצוי).
  ב. מנוחת הפיצוי תכלול, ככל האפשר, ולפחות אחת לארבעה שבועות, את היום שבו חלה המנוחה השבועית הרגילה של העובד.
  ג. מנוחת הפיצוי תהיה רצופה, אך אם מגיעה מנוחת פיצוי של יותר מעשרים וחמש שעות, אפשר לחלקה לפרקים ובלבד שכל פרק ממנה לא יפחת מעשרים וחמש שעות או מיתרת מנוחת הפיצוי המגיעה.

   

  2. לולן שאין תקנות שעות עבודה בלולנות, התשי"א - 1951 חלות עליו, מותר להעבידו שעה אחת נוספת ליום וחמש עשרה שעות נוספות לשבוע, ובלבד שהשעות הנוספות לא יעלו על שלושים בארבעה שבועות נוספים.