חוק שעות עבודה ומנוחה - העבדה בבתי אירוח במנוחה השבועית ובשעות נוספות

לתחילת העמוד העבדה בבתי אירוח במנוחה השבועית ובשעות נוספות
 • י"פ 191 התשי"א,עמ' 1385
  י"פ 7184 מיום 12 בינואר 2016

  נתתי היתר כללי, לפיו:

  1. א. עובד בבית אוכל, בבית מלון או בבית קפה - מותר להעבידו במנוחה השבועית, ובלבד שבמקום שעות המנוחה השבועית שבהן עבד יתן לו המעביד, לכל המאוחר תוך ארבעה שבועות, שעות מנוחה שמספרן כמספר השעות בהן עבד כאמור (להלן - מנוחת פיצוי).
  ב. מנוחת הפיצוי תכלול, ככל האפשר, ולפחות אחת לארבעה שבועות, את היום שבו חלה המנוחה השבועית הרגילה של העובד.
  ג. מנוחת הפיצוי תהיה רצופה, אך אם מגיעה מנוחת פיצוי של יותר מעשרים וחמש שעות, אפשר לחלקה לפרקים ובלבד שכל פרק ממנה לא יפחת מעשרים וחמש שעות או מיתרת מנוחת הפיצוי המגיעה.

   

  2. עובד בבית אוכל, בבית מלון או בבית קפה - מותר להעבידו ארבע שעות נוספות בכל יום מימי השבוע ושלוש שעות נוספות ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג כאמור בסעיף 2(ב) לחוק ועשרים ושלוש שעות נוספות לשבוע.