חוק שעות עבודה ומנוחה - היתר כללי להעבדה בשעות נוספות במפעלים שבהם עובדים שבוע עבודה בן 5 ימים

לתחילת העמוד היתר כללי להעבדה בשעות נוספות במפעלים שבהם עובדים שבוע עבודה בן 5 ימים
 • י"פ 3669, התשמ"ט, (15 ביוני 1989), עמ' 3349

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו-15 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 (להלן - החוק), אני מתיר בזה העבדת עובד במפעל בשעות נוספות כלהלן:

  (1) בכל אחד מחמשת ימי העבודה הרגילים בשבוע בהתאם לנהוג במפעל - במספר השווה להפרש שבין יום העבודה לפי סעיפים 2, 4 או 5 לחוק ל-12 שעות עבודה.

  (2) ביום שאינו נמנה עם ימי העבודה הרגילים בשבוע בהתאם לנהוג במפעל ואינו יום המנוחה השבועית כמשמעותו בחוק - שש שעות.

  הכל ובלבד שהעובד לא יועבד יותר מחמש עשרה שעות נוספות לשבוע.

  (3) לענין היתר זה, "מפעל" - מקום עבודה שנהוג בו שבוע עבודה בן חמשה ימים.

  ההיתר הכללי להעבדה בשעות נוספות שפורסם בי"פ 1977, התשל"ד, עמ' 553, לא יחול לגבי עובד שחל עליו היתר זה.