חוק שעות עבודה ומנוחה - היתר כללי בדבר הפסקות בעבודה שאיננה עבודת כפיים

לתחילת העמוד היתר כללי בדבר הפסקות בעבודה שאיננה עבודת כפיים
 • י"פ 2337 התשל"ז, 1745
  י"פ 3599 התשמ"ט, 450

  אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א- 1951, נתתי היתר כללי לפיו עובד שאינו מועבד בעבודת כפיים מותר להעבידו תוך סטיה מהוראות סעיף 20 לחוק -

  (1) בכל יום מימות השבוע - 8 שעות ללא הפסקה;

  (2) ביום שלפני מנוחה שבועית וביום שלפני חג כאמור בסעיף 2(ב) לחוק - שבע שעות ללא הפסקה;

  (3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), היה שבוע העבודה שעובד כאמור מועסק בו בהתאם לתנאי העבודה החלים עליו בן חמשה ימים - מותר להעסיקו תשע שעות ליום ללא הפסקה.